ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dowóz dzieci do szkół w Rynie od 02 styczeń 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na podstawie biletów miesięcznychDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dowóz dzieci do szkół w Rynie od 02 styczeń 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na podstawie biletów miesięcznych

Szczegóły informacji

Dowóz dzieci do szkół w Rynie od 02 styczeń 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na podstawie biletów miesięcznych

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Ryn

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 237767-2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-11-20 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2013-11-20 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: : Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2013-11-12 przez Andrzej Żmijewski

Treść:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.miastoryn.pl
________________________________________
Ryn: Dowóz dzieci do szkół w Rynie od 02 styczeń 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na podstawie biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 237767 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Ryn , ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 4293970, faks 087 4218034.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastoryn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół w Rynie od 02 styczeń 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na podstawie biletów miesięcznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje: Świadczenie usługi polegającej na dowożeniu uczniów wraz z opieką i odwożeniu do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Przewozy odbywać się będą według harmonogramu dowozu uczniów stanowiącego - Załącznik Nr 3. Każdy z Usługodawców może zapoznać się z poszczególnymi trasami dla skalkulowania długości poszczególnych tras. 1.1. Pod pojęciem dowożenie rozumie się: dowożenie uczniów wraz z opieką z punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania i odwiezienie uczniów wraz z opieką do punktu zbiorczego w ich miejscu zamieszkania w dni, w które odbywają się zajęcia szkolne. 1.2. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów autobusem, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach; 1.3. Wykonawca oprócz biletów miesięcznych musi zapewnić opiekę oraz miejsca siedzące dla przewożonych uczniów na wszystkich trasach przewozu; 1.4. Opiekunem dowożonych dzieci musi być osoba pełnoletnia, będąca w stanie utrzymać dobry kontakt z dziećmi niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w czasie przewozu (zastrzeżenie: kierowca nie może być jednocześnie opiekunem, w autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun); 1.5. W okresie zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a na stopniach wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i nie mogą być one śliskie. Szczególną uwagę i asekurację należy zwrócić podczas wchodzenia, schodzenia i przeprowadzania dzieci w celu zapewnienia bezpieczeństwa; 1.6. Dowóz dzieci do szkół w Rynie należy rozpocząć nie wcześniej niż od godz. 6:30 , zakończyć nie później niż do godz. 7:50; 1.7. Odjazd ze szkół w Rynie należy rozpocząć nie wcześniej niż o godz. 12:45; 1.8. Wykaz tras, miejscowości z których realizowany będzie dowóz, ilość uczniów zawierają załączone harmonogramy dowozu (załącznik Nr 3) wg których realizowane będzie zamówienie. Dane zawarte w załącznikach mogą ulec niewielkim zmianom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego zmianą ilości uczniów w poszczególnych szkołach; 1.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, powyższe zmiany zostaną skonsultowane przez Zamawiającego z Dyrektorem placówek szkolnych po rozpoczęciu roku szkolnego; 1.10. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami spełniającymi wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowcy i właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 ze zm.); 1.11. Powyższe zakresy usług są jedynie ilościami szacunkowymi określonymi dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia mniejszej ilości poszczególnych usług lub zwiększenia ilości w ramach zamówień uzupełniających w zależności od bieżących potrzeb placówek oświatowych; 1.12. Przewidywane ilości poszczególnych usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego usług w toku realizacji umowy; 1.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym +/-5%; 1.14. Ilość kursów powrotnych wynikająca z planu zajęć zostanie ustalona między Dyrektorem Szkół, a Wykonawcą..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 20.11.2013r. godz. 1200, tj.: do terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w : 1 pieniądzu, 2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3 gwarancjach bankowych, 4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn.zm.). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w formie przelewu na konto depozytowe Zamawiającego: Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku, Oddział/Ryn Nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, tj.: określonych wart.45 ust.6.pkt.2), 3), 4) i 5) ustawy należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 do wyznaczonego terminu składania ofert, tj.: do dnia 20.11.2013r. godz. 12:00, a kserokopię dołączyć do oferty. Oferent którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z dalszego postępowania. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: -który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, -który został wykluczony z postępowania, -którego oferta została odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania wniosku o zwrot wadium jest równoznaczna ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia odwołania.
III.2) ZALICZKI
• przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. ust. 1 Pzp.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. ust. 1 Pzp.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. ust. 1 Pzp.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. ust. 1 Pzp.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. ust. 1 Pzp.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastoryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (pokój nr 38).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Ryn, dnia 12.11.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef KarpińskiOgłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 237767-2013 z dnia 2013-11-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ryn
1. Zakres zamówienia obejmuje: Świadczenie usługi polegającej na dowożeniu uczniów wraz z opieką i odwożeniu do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Przewozy odbywać się będą według harmonogramu dowozu uczniów stanowiącego -...
Termin składania ofert: 2013-11-20
________________________________________
Numer ogłoszenia: 237793 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 237767 - 2013 data 12.11.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 4293970, fax. 087 4218034.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2).
• W ogłoszeniu jest: przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


Ryn, dnia 12.11.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
I N FO R M A C J A
Zmieniono załączniki nr 1, 2 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poprawiona SIWZ do pobrania poniżej.
Ryn, dnia 13.11.2013 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Żmijewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Żmijewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-12 12:24:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Żmijewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-12 12:26:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Żmijewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-21 11:23:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2618 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony