ˆ

Wykazy / przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY  RYN
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka rolna o pow. 0,1005 ha /kl. gruntu R IVb/, oznaczona nr 33/3, położona w obrębie wsi Orło, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9.
Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 1 rok.
Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego - 0,03 zł/m².
2. działka rolna o pow.0,0905 ha / kl. gruntu RIVb-0,0189ha, PsIV-0,0676ha,W-PsIV-0,0040 ha/, oznaczona nr 264, położona w obrębie wsi Orło, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9.
Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy- 1 rok.
Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,03 zł/m².
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia
01 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia
/wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2022-07-01
 
BURMISTRZ
Jarosław Filipek
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-01 09:29:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-01 09:29:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01 09:29:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2022-06-27
 
O G Ł O S Z E N I E    O   P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 38, art. 39, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/
BURMISTRZ  MIASTA I GMINY   R Y N
o g ł a s z a
przetarg pisemny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych.
       I. Lokal nr I o pow. użyt. 187,94 m² + 1/2 części wspólnej (tj. 72,70 m²) łączna pow. 260,64 m² w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie, położonym na działce oznaczonej nr 77/2 o pow. 0,2766 ha, opisanej w księdze wieczystej nr 27223.
Okres najmu – 3 lata (od 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r.).
            Cel najmu – świadczenie usług medycznych.
           
      II. Lokal nr II o pow. użyt. 112,20 m² + 1/2 części wspólnej (tj. 72,70 m²)²) łączna pow. 184,90 m² w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie, położonym na działce oznaczonej nr 77/2 o pow. 0,2766 ha, opisanej w księdze wieczystej nr 27223.
Okres najmu – 3 lata (od 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r.).
            Cel najmu – świadczenie usług medycznych.
1. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn działka nr 77/2 położona jest na terenie przeznaczonym dla usług nieuciążliwych /11.U/.
2. Termin zagospodarowania nieruchomości: Oferent wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do udzielania podstawowych usług medycznych w terminie do 30 dni od zawarcia umowy najmu, którą jest zobowiązany zawrzeć do 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o rozstrzygnięciu.
3. Czynsz obejmuje opłaty za: energię eklektyczną ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzanie ścieków.   
4. Minimalna wysokość czynszu najmu miesięcznie – 13,00 zł/m² + podatek VAT 23% .
5. Czynsz będzie corocznie waloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły według danych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny.
6. Jedynym kryterium oceny ofert w przetargu jest cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu najmu:
- Cena wywoławcza czynszu miesięcznego za wynajem 1 m² - 13,00 zł netto + VAT 23%.
7. W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie podmioty lecznicze udzielające świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.).
8. Oferta jednego uczestnika przetargu musi dotyczyć najmu całego lokalu użytkowego, stanowiącego przedmiot niniejszego przetargu – wszystkich pomieszczeń wchodzących w jego skład.
Lokal nr I - pomieszczenia nr: 0.10; 0.10a; 0.19; 0.20; 0.21; 0.22; 0.23; 0.24; 0.25; 0.26; 0.27; 0.28; 0.29; 0.30; 0.31; 0.32; 0.33; 0.33a; 0.33b.
Lokal nr II – pomieszczenia nr: 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 0.11; 0.12; 0.13; 0.13a; 0.14.
Pomieszczenia wspólne nr: 0.4; 0.5; 0.5a; 0.10b; 0.15; 0.16; 0.17; 0.18.
W załączeniu rzut parteru oraz zestawienie pomieszczeń i powierzchni.
9. Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapewnieniu świadczenia w lokalu nieodpłatnych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00.
10. Pisemne oferty na najem lokalu w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu w budynku przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie” należy składać do dnia 27.07.2022 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty) w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
11. Oferta powinna zawierać:
- Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
- Datę sporządzenia oferty;
- Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
- Wskazanie numeru lokalu, którego dotyczyć będzie umowa najmu oraz oferowaną stawkę netto czynszu miesięcznego najmu lokalu – oferowana cena powinna być wyższa od ceny wywoławczej czynszu miesięcznego najmu lokalu o co najmniej 1%;
- Kopię dowodu wniesienia wadium.
12. Warunki przystąpienia do przetargu
- Złożenie pisemnej oferty;
- Wniesienie wadium w wyznaczonym terminie;
- Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu oryginału dowodu wpłaty wadium;
- Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowe przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu. W przypadku gdy w imieniu oferenta występuje pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa.
13. Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 27.07.2022 r. w wysokości: 150,00 zł (słownie: Sto pięćdziesiąt złotych).
14. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko O/Ryn z adnotacją „Wadium na najem lokalu nr I lub nr II w budynku przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie”.
15. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz nr lokalu, którego dotyczy.
16. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryn.
17. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał  zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu. Pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
18. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
19. Uchylenie się kandydata na najemcę, wyłonionego w drodze przetargu, od zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Ryn.
 
20. Termin i miejsce części jawnej przetargu:
- Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, /sala konferencyjna – parter/ o godz. 9:00.
21. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
22. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,  pokój nr 102, tel. 87 429 39 64, e-mail;
 
BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Załączniki

 • Mapa (PDF, 882.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-06-27 12:47:52 | Data wytworzenia informacji: 2022-06-27

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-27 12:44:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-27 12:44:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-27 12:47:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
RYN
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
/jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. Lokal użytkowy nr 2 w budynku przy ul. Szkolnej 1 (budynek byłego RCK)  o pow. użyt. 569,89 m², pow. całkowita 984,82 m² (z pow. przynależną: piwnica 104,51 m², strych 310,42 m²) oraz sprzedażą 927/1000 części w budynku i w działce nr 126/25 o pow. 519 m², opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00031712/5.  Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Ogrzewanie budynku lokalne z kotła gazowego usytuowanego w podpiwniczeniu. W suterenie budynku znajduje się wyodrębniony lokal mieszkalny  o pow. użyt. 56,71 m², pow. całkowita 78,07 m² (piwnica 21,36 m²). Lokal obciążony jest umową najmu na czas nieokreślony. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe /6.MW/Ua/. Nieruchomość znajduje się w strefie konserwatorskiej – historyczny układ urbanistyczny.  
Cena nieruchomości wynosi  2.000.000,00 zł.
 
- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o
nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
- Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie
zbyta na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 24.06.2022 r. do 15.07.2022r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się   
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia
/wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 2022-06-24
BURMISTRZ
Jarosław Filipek
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-24 08:40:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-24 08:41:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-24 08:41:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze zapytania.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze zapytania
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ogłasza sprzedaż niżej wymienionych składników majątkowych w formie zapytania ofertowego:
1. Okna z demontażu w stanie bardzo dobrym. Stolarka typowa, materiał PVC, kolor biały, 3-szybowe. Okna nie były eksploatowane. Były zamontowane i zdemontowane ze względu na wymianę na okna drewniane.
2. Tabela z wymiarami, ilością dostępnych sztuk konkretnych egzemplarzy oraz minimalną wartością netto i brutto za 1 sztukę.
Lp.
Szerokość (cm)
Wysokość (cm)
Ilość
Cena netto (zł)
Vat 23%
(zł)
Cena brutto
(zł)
Uwagi
1.
110
145
1
820,07
188,62
1008,69
-
2.
125
136
2
835,51
192,17
1027,68
-
3.
117
136
4
806,52
185,50
992,02
-
4.
115
123
4
748,33
172,12
920,45
-
5.
115
109
1
697,63
160,45
858,08
-
6.
164
100
1
866,94
199,40
1066,34
-
7.
99
128
15
576,21
132,53
708,74
Szprosy w szybie, szer. 2 cm, kolor biały.
 
 
3. Oferta powinna zawierać:
- dane oferenta;
- wskazanie pozycji i ilości sztuk przedstawionej w tabeli w pkt 2, której oferta dotyczy;
- cena oferowana za poszczególny przedmiot sprzedaży ( cena netto i brutto).
 4. Załącznik nr 1 z tabelą z wymiarami poszczególnych okien, dostępna ilością oraz schematem.
5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na zakup okien” do Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do 08 lipca 2022 r. do godz. 15.
6. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży okien można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, tel. 874293970; 87429-39-64, e-mail: ; .
 
 
Ryn, dnia 2022-06-22
Burmistrz
Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-22 08:28:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-22 08:28:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22 08:29:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY R Y N
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.działka gruntu o łącznej pow. 252 m² /234 m² - ogród, 18 m² - garaż/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/24, położona przy ul. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogród, wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m2 oraz cel dzierżawy – grunt pod garażem, wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m2 + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
2.działka gruntu o pow. 18 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 131/18, położona przy ul. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – grunt pod garażem. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m2 + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
3.działka gruntu o pow. 344 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/24, położona przy ul. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogród. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m2. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
4.działka gruntu o pow. 30 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 190/3, położona przy ul. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016914/0. Cel dzierżawy – cele składowe. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,80 zł/m2 + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
5.działka gruntu o łącznej pow. 55 m² /18 m², 19 m², 18 m²/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00022643/4. Cel dzierżawy – grunt pod garażem. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m2 + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
6.działka gruntu o pow. 50 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 131/14, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – parking. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m2 + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
7.działka gruntu o pow. 18 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 64/8, położona przy ul. A. Nowickiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – rekreacja. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,50 zł/m2 + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
8.działka gruntu o pow. 200 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 128/24, położona przy ul. Portowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogród. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m2. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
9.działka gruntu o pow. 200 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/24, położona przy ul. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogród. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m2. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
10.działka gruntu o pow. 1200 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 188/40, położona przy ul. Jaśminowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – ogród. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m2. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
11.działka gruntu o pow. 200 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 126/26, położona pomiędzy ul. Szkolną i ul. Portową w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00031712/5. Cel dzierżawy – prowadzenie działalności gastronomicznej 9ogródek rekreacyjny). Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,80 zł/m2+ 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 1 rok.
12.działka gruntu o pow. 440 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 185, położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – rekreacja. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,50 zł/m2+ 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
13.działka gruntu o pow. 18 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00022643/4. Cel dzierżawy – grunt pod garażem. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m2 + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
14.działka gruntu o łącznej pow. 780 m²/500 m², 280 m²/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/26, położona przy ul. Spacerowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogród. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m2. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
 
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 13 czerwca 2022 r. do 04 lipca 2022 r.
2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
Ryn, dnia 13.06.2022 r.                                                                                         
BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-13 09:44:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-13 09:44:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-13 09:44:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wynikach przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 04.05.2021r.
INFORMACJA
o wynikach przetargu
 
1. W dniu 26 kwietnia 2021r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony.
2. Przedmiotem sprzedaży była nieruchomość oznaczona nr 95/16, położona przy ul. Świerkowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00048396/5.
3. Do przetargu dopuszczono 3 uczestników, którzy wpłacili wadium w wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza nieruchomości 52.000,00 zł /netto/. Cena osiągnięta w przetargu 58.120,00 zł +23% podatek VAT.
5. Nabywca nieruchomości został ustalony.
 
Przewodnicząca
Komisji Przetargowej
Ewa Pożaroszczyk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Pożaroszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-06 13:56:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-06 13:58:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06 13:58:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
34762 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /jednolity tekst Dz. U. z 2020r.,poz.1990 ze zmianami/
 
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn. Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 95/15 o pow.1167m², położona przy ul. Świerkowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00048396/5. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /16.MN/U/. Od strony ulicy M. Kopernika na działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, a od strony nieruchomości o nr 36/1 przebiega przez działkę gazociąg. Działka obciążona jest  służebnością przesyłu  sieci gazowej. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 52.000,00 zł + 23% podatku VAT. 
2. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 95/16 o pow.1167m², położona przy ul. Świerkowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00048396/5. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /16.MN/U/. Przez część działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Działka obciążona jest  służebnością przesyłu  sieci gazowej. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 52.000,00 zł + 23% podatku VAT. 
3. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 95/17 o pow.1127m², położona przy ul. Świerkowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00048396/5. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /16.MN/U/. Przez część działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Działka obciążona jest  służebnością przesyłu  sieci gazowej. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 51.000,00 zł + 23% podatku VAT.   
 
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną zbyte na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 01 lutego 2021r. do 22 lutego 2021 r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia
   /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2021-02-01
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Pożaroszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-01 13:34:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-01 13:34:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-01 13:34:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I  GMINY RYN
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta  Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 2/3 o pow. użyt.45,09m2 wraz z piwnicą i 2 pomieszczeniami w budynku gospodarczym o pow. 31,04m2  i sprzedażą 2913/10000 części w budynku mieszkalnym i w działce nr 31/15 o pow.1072m2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00031973/2 .
Cena nieruchomości wynosi 73.152,00zł.
Nieruchomość z budynkiem przy ul. Szkolnej 2 w Rynie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, z dopuszczeniem usług podstawowych /3.MW/Ua/.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia  przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mieszkalnego przysługuje najemcom, jeżeli złożą wniosek o nabycie lokalu.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 listopada 2020r. do 21 grudnia 2020 r.
 • Wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i  zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2020-11-30
 
Zastępca Burmistrza
Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Pożaroszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-30 08:53:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-30 08:53:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-30 08:54:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA i GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2020r., poz. 65 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn. Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.działka gruntu o pow. 284m2/działka ogrodowa/ ,stanowiącą część nieruchomości oznaczonej nr 64/8, położona przy ul. Lipowej /za budynkiem gospodarczym/ w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,06zł/m2. Okres dzierżawy – 3 lata.   
2.działka gruntu o pow. 18m² /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00027277/2. Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/ m² +23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
3. działka gruntu o pow. 20m² /pod garażem blaszakiem/,  stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 76/9 /za  budynkiem nr 6/, położona przy ul. K. Wallenroda w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² +23% podatku VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
4. działka gruntu o pow. 95,50m2/działka ogrodowa/ ,stanowiącą część nieruchomości oznaczonej nr 76/9, położona przy ul. K. Wallenroda /za budynkiem nr 6/ w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,06zł/m2. Okres dzierżawy – 3 lata.   
5. działka gruntu o łącznej pow. 680m2, stanowiąca część nieruchomości oznaczonych nr  186 /520m2 -RIVb/, nr 221 /100m2- dr/  i nr 192 /60m2- ŁIV/, położona na tyłach ulicy Jaśminowej w Rynie, opisana w księgach wieczystych nr OL1G/00016917/1, OL1G/00016918/8  i nr OL1G/00023568/1.Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,06zł/m2 .Okres dzierżawy – 3 lata.
6. działka gruntu o pow. 15m² /pod garażem blaszakiem/,  stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 31/32 /przy działce nr 33/, położona przy Pl. Wolności w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² +23% podatku VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.  
7. działka gruntu o pow. 15m² /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 22643. Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/ m² +23%VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 14 września 2020r. do 05 października 2020r.
2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 2020-09-14
BURMISTRZ
/-/ Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Pożaroszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-14 14:46:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-14 14:48:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-14 14:48:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
33955 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r.,poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
 
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. działka oznaczona nr 31/31 o pow.0,0109 ha , położona w Rynie przy ul. Plac Wolności, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00016916/4. Działka o kształcie wydłużonego prostokąta. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę o charakterze śródmiejskim, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe /3.MW/Ua/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Nieruchomość zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości zabudowanych budynkami usługowymi.   
Cena nieruchomości wynosi 8 650,00 zł + 23% VAT.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 31/21, 31/13, 31/27.
 • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 29 października 2018r. do 19 listopada 2018 r.
 • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2018-10-29
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Natalia Bimbir
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bimbir
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-30 20:15:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-30 20:15:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-30 20:16:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
43790 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji