ˆ

Ochrona środowiska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Czyste Powietrze - Wsparcie Doradcze dla Mieszkańców Gminy Ryn w Zakresie Dofinansowania Przedsięwzięć W Ramach Programu Priorytetowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Instytucją realizującą program priorytetowy „Czyste powietrze” jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe informacje w zakresie uzyskania dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” są dostępne na stronie WFOŚiGW w Olsztynie:  http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/
 
Urząd Miasta i Gminy Ryn prowadzi punkt doradczy w godzinach pracy urzędu - tel. 87 429 39 79 .
Informacje dotyczące programu można uzyskać również osobiście w pokoju 115
 
UWAGA: Beneficjentem programu może być osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
 
Zmiany w Programie Czyste powietrze:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-20 12:00:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-20 12:00:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-17 09:30:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2593 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Warunki wydawania decyzji środowiskowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stanowisko ds ochrony środowiska – pokój nr 128
– podinspektor Natalia Głowacz tel. 87 429 39 79
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

1. MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY:
Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój 115

2. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać.

5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.

6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. MIEJSCE ODBIORU:

Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój 115,

4. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205,00 zł płatna na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Ryn. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.*

6. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

7. UWAGI:
* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

8. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142, 2236 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2000, 2185 ze zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-13 08:51:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-13 09:37:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-17 09:38:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5089 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz obwodów łowieckich na terenie Gminy Ryn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-04 11:08:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-04 11:36:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-23 11:41:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »