ˆ

Klauzula informacyjna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Klauzula informacyjna
 
        Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-maila: Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- realizacji podania, wniosku, skargi oraz innego złożonego pisma, a po realizacji wskazanego celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- wykonania innych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
- przetwarzanie szczególnej kategorii danych związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. g RODO),
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych otrzyma Pani/Pan podczas pierwszej czynności w ramach prowadzonego postępowania.
 
4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983r., Dz.U. z 2020 r. poz. 164); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
 
6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
- sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 
8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-10 14:02:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-10 14:02:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11 13:20:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »