ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Opłata miejscowa 2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady poboru i rozliczania opłaty miejscowej 2024 rok
Uchwałą Nr XXXVI/279/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 października 2021 r. w spawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru wprowadzono na terenie Miasta i Gminy Ryn obowiązek poboru opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych z póź.zm
 Ustalono stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 
Opłatę miejscową pobierają: osoby fizyczne lub prawne będące właścicielami, dzierżawcami, najemcami, kierownikami ośrodków wczasowych, hoteli, pól campingowych i namiotowych, pensjonatów, domów gościnnych, kwater prywatnych, agroturystyk  i innych nie wymienionych świadczących usługi w zakresie turystyki i wypoczynku, które świadczą usługi w zakresie pobytu lub zakwaterowania osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę.
Opłata miejscowa za fakt przebywania na danym terenie pobierana przez gminę stanowi odrębną daninę pobieraną na podstawie odrębnych ustaw ( ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, co oznacza, że podmioty pobierające (inkasenci) pośredniczą jedynie w jej poborze.
Ustanowienie inkasenta nie wymaga zawarcia z nim umowy cywilnoprawnej w zakresie świadczenia czynności poboru opłaty miejscowej.
ZASADY POBORU OPŁATY
Zazwyczaj inkasenci przyjęcie opłaty miejscowej potwierdzają wydaniem dowodu wpłaty z kwitariusza przychodowego (K-103) otrzymanego z Urzędu Miasta i Gminy Ryn i opieczętowanego pieczęcią Urzędu, który nie jest jedynym dowodem stwierdzającym fakt uiszczenia opłaty przez osobę zobowiązaną do jej zapłaty. 
Poboru opłaty miejscowej inkasenci mogą dokonywać na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych w jednostkach własnych: np.
1)    dowodu wpłaty (KP) stanowi kwit opłaty miejscowej, który można wydać osobie wpłacającej, a kopia stanowi dowód pobrania opłaty 
2)    jako pozycja faktury, rachunku, innego dokumentu (noty);
dowodem pobrania opłaty miejscowej może być odrębna pozycja na dokumencie sprzedaży obok np. sprzedaży usługi noclegowej, hotelowej. Nie ma znaczenia, czy będzie to usługa naliczona z meldunku czy ręcznie dodana pozycja. Istotnym jest, aby stawki w tej pozycji były oznaczone jako "NP" (niepodlegające opodatkowaniu).
 Dokumentem potwierdzenia opłaty miejscowej może być każdy inny dowód wewnętrzny zawierający co najmniej dane umożliwiające: 1) identyfikację egzemplarza pokwitowania,
 1. podatnika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczania opłaty,
 2. datę dokonania wpłaty,
 3. okres pobytu osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty: datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu,
 4. liczbę dni, za które pobierana jest opłata,
 5. łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby, 7) podpis inkasenta.
Opłata miejscowa pozostaje poza systemem ustawy o VAT (z uwagi na charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny), nie ma więc podstaw do uznania poboru tej opłaty za sprzedaż podatnika, a zatem nie ma również obowiązku ewidencjonowania opłat w kasie fiskalnej.
ZASADY ROZLICZANIA OPŁATY
Inkasent zobowiązany jest wpłacić pobraną opłatę miejscową w całości na rachunek bankowy 56 9343 1015 1300 0130 2000 0100 Urzędu Miasta i Gminy w Rynie w terminie do 10 dnia po zakończeniu kwartału, w którym pobrano opłatę.
Za rozliczenie pobranej opłaty miejscowej uznaje się:
 1. rozliczenie pobranych z Urzędu Gminy dowodu wpłaty KP, kwitariuszy przychodowych lub jeżeli opłata pobierana jest na własnych dowodach wpłaty do Urzędu Gminy należy dostarczyć: kopie tych dowodów własnych lub ewidencję osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej za dany okres rozliczeniowy;
 2. przekazanie pobranej opłaty miejscowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% należnie zainkasowanej opłaty. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu Miasta i Gminy rozliczenia pobranej opłaty i wpłaty zebranej opłaty miejscowej.
 
Jednocześnie nadmienia się, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z opłaty zwalnia się:
 • osoby niewidome i ich przewodników; 
 • podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową;   - zorganizowane grup dzieci i młodzieży szkolnej. 
 
Przykład prawidłowo wypełnionego kwitariusza przychodowego pobranego z Urzędu Miasta i Gminy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przykładowa ewidencji osób:
 
L.p
Imię i Nazwisko 
                
(osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty)
            Adres
zamieszkania
Ilość osób zakwaterow anych
Data pobytu od do
Ilość dni
Stawka opłaty miejscowej
Pobrana  kwota opłaty miejscowej
1
Jan Kowalski
ul.Giżycka1/1   
00-001 Warszawa
4
15.07.2022 -
20.07.2022
5
2,50
50,00
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Agnieszka Kozłowska-Budka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-19 12:54:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Pawelczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-19 12:55:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawelczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-19 13:20:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sezonowa dzierżawa.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
zaprasza do składania ofert na sezonową dzierżawę:
1) 2 działek po 25 m², stanowiących część nieruchomości o nr 128/24, położonych przy ul. Portowej i ul. Rybaka w Rynie – przy deptaku nad jeziorem
Ryńskim,
2) 1 działki o pow. 20 m², stanowiących część nieruchomości o nr 126/26, położonych przy ul. Portowej w Rynie – przy deptaku nad jeziorem Ryńskim /przed posesją młyna/.
Działki przeznaczone są do dzierżawy pod działalność handlową, handlowo-usługową lub małą gastronomię.
Okres dzierżawy od 01.05.2024 r. do 31.08.2024 r. /4 miesiące/.
Wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego nie mniej niż 1.000,00 zł netto + 23% VAT za jedną działkę.
Oferta powinna zawierać wysokość czynszu miesięcznego brutto i wskazanie numeru działki (zgodnie z załączoną mapą).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na sezonową dzierżawę działki w 2024 r.” do Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do 24 kwietnia 2024 r. do godz. 15.
Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy działek można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, tel. /87/ 429-39-64, e-mail: .
 
Ryn, dnia 2024-04-18
Burmistrz
Jarosław Filipek
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-18 07:26:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-18 07:37:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-18 07:37:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sezonowa dzierżawa.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
zaprasza do składania ofert na sezonową dzierżawę części działki nr 65 o pow. 120 m², położonej przy ul. Cichej w Rynie /przy plaży nad jeziorem Ołów/. Działka przeznaczona jest do dzierżawy pod działalność handlową, handlowo-usługową lub małą gastronomię.
Okres dzierżawy od 01.05.2024 r. do 31.08.2024 r. /4 miesiące/.
Wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego nie mniej niż 1.000,00 zł netto + 23% VAT.
Oferta powinna zawierać wysokość czynszu miesięcznego brutto.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na dzierżawę działki nr 65 przy plaży nad j. Ołów w Rynie 2024 r.” do Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do 24 kwietnia 2024 r. do godziny 15.
Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy działki i sanitariatów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, tel. /87/429-39-64, e-mail: .
 
Ryn, dnia 2024-04-18
Burmistrz
Jarosław Filipek
 
 

Załączniki

 • Mapa (PDF, 691 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-04-18 07:24:22 | Data wytworzenia informacji: 2024-04-18

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-18 07:23:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-18 07:24:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-18 07:24:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY R Y N
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.działka gruntu o pow. 864 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 188/40, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
2. działka gruntu o pow. 18 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 7/15, położona przy ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Cel dzierżawy – grunt pod garażem typu „blaszak”.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
3. działka gruntu o pow. 18 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 140/68, położona w Monetkach, obręb Skop, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023410/9. Cel dzierżawy – grunt pod garażem typu „blaszak”.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
4. działka gruntu o pow. 180 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 64/8, położona przy ul. Nowickiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – cele rekreacyjne (ogródek rekreacyjny).  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,50 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
5. działka gruntu o pow. 2 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 31/28, położona przy ul. Plac Wolności w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – działalność gospodarcza (pod wiata będącą własnością dzierżawcy).  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 20,00 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
6. działka gruntu o pow. 21 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 172/6, położona przy ul. T. Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – cele rekreacyjne (ogródek rekreacyjny).  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,50 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
7.działka gruntu o pow. 61 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 150/9, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
8. działka gruntu o pow. 15 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00022643/4. Cel dzierżawy – grunt pod garażem typu „blaszak”.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
9.działka gruntu o pow. 5000 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 196, położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17 kwietnia 2024 r. do 08 maja 2024 r.
2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
Ryn, dnia 17.04.2024 r.
Burmistrz
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-17 12:16:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-17 12:17:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-17 12:17:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
201 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

             Ryn 16.04.2024r.                                                                   
                                                                                                                                    
                                                                      Mieszkańcy Miasta i Gminy Ryn
           
 
                                                                                                                                                                                        
              Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2023 roku poz.40) zwołuję LXXI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 24 kwietnia br. godz. 13:00.
Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 marca 2024r.
 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy – za 2023r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej. Druk 1
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ryn prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Druk 2
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2024r. Druk 3
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2024 - 2032. Druk 4
 11. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.  
 12. Zamknięcie posiedzenia.                        
 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie              
                                                                                                   Juliusz Brant
 
Zawiadomienie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie: www.esesja.pl/ryn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-16 11:15:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-16 11:15:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-16 11:17:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: BB.6733.2.2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 11.04.2024 r.
Znak: B/B.6733.2.2024
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.03.2024 r. złożony przez Pana Janusza Topolskiego działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „GIZ3201A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 19, obręb Tros, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 115, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-11 13:44:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-11 13:45:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11 13:45:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

   BURMISTRZ
MIASTA i GMINY RYN
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./ p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
1.działka rolna o pow. 0,2251 ha /kl. gruntu RIIIb/, oznaczona nr 160/24, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 1 rok. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02 zł/m².
2.działka rolna o pow. 1,0195 ha /kl. gruntu RIIIb -0,0285 ha, RV-0,9687 ha, RVI -0,0223 ha/, oznaczona nr 160/26, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 1 rok. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02 zł/m².
3.działka rolna o pow. 2,2456 ha /kl. gruntu RIVa - 0,0640 ha, RIVb - 0,0120 ha, PsIV - 0,2910 ha, RV- 1,7911 ha, RVI - 0,0875 ha/, oznaczona nr 157/4, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 1 rok. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02 zł/m².
4.działka rolna o pow. 0,30 ha /kl. gruntu RIVa - 0,1499 ha, RV- 0,0211 ha, PsIV - 0,1290 ha/, oznaczona nr 157/2, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 1 rok. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02 zł/m².
5.działka rolna o pow. 0,4639 ha /kl. gruntu RIIIb - 0,2785 ha, RIVb - 0,1100 ha, N - 0,0754 ha/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 386/1, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 1 rok. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02 zł/m².
6.działka rolna o pow. 2,6446 ha /kl. gruntu RIVb - 0,0750 ha, RV – 2,5696 ha/, oznaczona nr 386/3, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 1 rok.
Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02 zł/m².
7.działka rolna o pow. 0,3818 ha /kl. gruntu RIIIb - 0,3805 ha, N – 0,0013 ha/, oznaczona nr 154/3, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/17. Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 1 rok.
Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02 zł/m².
8.działka rolna o pow. 0,0215 ha /kl. gruntu RIIIb - 0,0133 ha, N – 0,0082 ha/, oznaczona nr 154/5, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/17. Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 1 rok.
Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02 zł/m².
9. działka rolna o pow. 2,3833 ha /kl. gruntu ŁIV - 0,19 ha, ŁV - 0,39 ha, RV- 1,5533 ha, N - 0,16 ha, W - 0,09 ha/, oznaczona nr 367/2, położona w obrębie miasta Ryn, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 1 rok.
Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02 zł/m².
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia
10 kwietnia 2024 r. do 01 maja 2024 r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają
dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia
/wykazy/przetargi/.
Ryn, dnia 2024-04-10                                                                                              
BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-11 08:42:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-11 08:42:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11 08:42:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
742 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie BB.6721.1.2023(16)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 10.04.2024 r.
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o przyjęciu przez Radę Miejską w Rynie Uchwały Nr LXIX/529/24 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn przy Jeziorze Ryńskim
 
          Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Miejską w Rynie Uchwały Nr LXIX/529/24 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn przy Jeziorze Ryńskim.
Z treścią przyjętego dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 115, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-10 10:54:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-10 10:58:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-15 11:53:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE 1 z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz Monika Chyła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-09 08:00:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Pawelczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-09 08:00:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawelczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-09 08:00:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: BB.6730.108.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 05.04.2024 r.
Znak: B/B.6730.108.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 02.04.2024 r. (data wpływu 03.04.2024 r.) w związku ze złożonym przez Pana Karola Jarzynę działającego w imieniu PGNiG BioEvolution Sp. z o.o. wnioskiem o wprowadzenie zmiany w decyzji o warunkach zabudowy znak BB.6730.108.2023 z dnia 10.11.2023 r.
W zakresie dotyczącym zmiany punkt 2., ppkt 1) ppkt b) ppkt 28 Zbiornik zrzutu substratów kat. II i III (2 szt.):
 • powierzchnia – od 40,0 m2 do 150,0 m2,
 • kubatura, objętość, pojemność – od 100,0 m3 do 300,0 m3,
 • średnica – od 6,0 m do 15,0 m,
 • wysokość – od 4,0 m do 12,0 m,
 • prefabrykowany lub monolityczny szczelny zbiornik żelbetowy całkowicie lub częściowo zagłębiony w gruncie, o średnicy od 6,0 do 15,0 m;
Zmiana na punkt 2., ppkt 1) ppkt b) ppkt 28 Zbiornik zrzutu substratów kat. II i III (2 szt.):            
 • powierzchnia – od 40,0 m2 do 150,0 m2,
 • kubatura, objętość, pojemność – od 100,0 m3 do 300,0 m3,
 • średnica – od 6,0 m do 15,0 m,
 • wysokość – od 4,0 m do 12,0 m,
 • prefabrykowany lub monolityczny szczelny zbiornik żelbetowy lub stalowy, o średnicy od 6,0 do 15,0 m.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-08 14:05:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-08 14:05:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-08 14:05:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji