ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 września 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
    z dnia  27 września 2023 r.
o odwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Monetki  i ustalenia nowego terminu zebrania
 
 Na podstawie §  17 Statutu Sołectwa Monetki przyjętego uchwałą
Nr XI/105/11  Rady Miejskiej w Rynie  z dnia 31.08.2011r. :
 
1/ odwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Monetki zwołane na dzień 10 października 2023r. ; I termin zebrania godz.19:00; II termin zebrania godz.19:15; - miejsce zebrania -  świetlica w budynku nr 17 w Monetkach
 
2/ zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Monetki na dzień 16 października  2023r. : I termin zebrania godz.17:00; II termin zebrania godz.17:15; - miejsce zebrania -  świetlica w budynku nr 17 w Monetkach
 
                                        Porządek Zebrania Wiejskiego :      
 
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór sołtysa:
    1/ zgłaszanie kandydatur na sołtysa
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru sołtysa.
5. Wybór rady sołeckiej:
    1/ zgłaszanie kandydatur do rady sołeckiej
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru rady sołeckiej.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania.
 
             
                                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
                                                                                                                              Jarosław Filipek                   
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-27 13:32:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-27 13:33:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27 13:33:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BB.6733.9.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 25.09.2023 r.
Znak: B/B.6733.9.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20.09.2023 r. złożony przez Pana Artura Kozłowskiego działającą w imieniu PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, na działce o nr ewidencyjnym 169/1, obręb Ryn (12), gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-26 08:57:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-26 09:01:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-26 09:01:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BB.6733.10.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 25.09.2023 r.
Znak: B/B.6733.10.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22.09.2023 r. złożony przez Pana Łukasza Raczyckiego działającą w imieniu WEJDYKI Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami, na działkach o nr ewidencyjnych 161, 162/5, 364, obręb Wejdyki, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-26 09:01:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-26 09:01:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-26 09:01:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW na kadencję 2024-2027

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW
na kadencję 2024-2027
 
Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13 września 2023 r. liczba ławników, która powinna być wybrana przez Radę Miejską w Rynie na kadencję 2024 – 2027 do Sądu Rejonowego w Giżycku : ogółem 6 ławników, z czego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 5 ławników.
 
Procedurę wyboru ławników reguluje dział IV, rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.).
 
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
UPŁYWA 15 października 2023 ROKU
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami  nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Kartę zgłoszenia należy wypełnić dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
Karta zgłoszenia składa się z trzech części:
 • Część A – wypełniana jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej gminy
 • Część B – wypełniana przez kandydata – obejmuje dane personalne i teleadresowe oraz inne istotne informacje o kandydacie (m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej, motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach). W części tej kandydat wskazuje również, do orzekania w którym sądzie jest proponowany (w sądzie rejonowym lub okręgowym) oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (jeśli tak, to dodatkowo wpisuje zwięzłe uzasadnienie potwierdzające szczególną znajomość praw pracowniczych).
 • Część C – wypełniana przez przedstawiciela podmiotu zgłaszającego kandydata – obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej. Prezes sądu zgłaszający kandydata wypełnia w tej części tylko rubrykę nr 1.
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 • dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć:
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji  – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 ze zm.), dalej „ustawa o KRS”, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Osoba ta, wypełnia również kartę zgłoszenia kandydata na ławnika w części C pkt 2, 3, 5 oraz podpisuje ostatnią stronę karty.
Koszty  związane z uzyskaniem dokumentów stanowiących załączniki do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:
 • Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata – ponosi kandydat na ławnika.
 • Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Wzory druków dla kandydatów na ławników można pobrać, po czym wypełnione złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 w godzinach pracy urzędu. Informacji związanych z wyborem ławników można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn – tel. 87/ 429-73-01.
                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                       Juliusz Brant
 
 
 
Dokumenty do pobrania
                                                                                                                                                                      Ryn 25.09.2023r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-25 14:41:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-25 14:45:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-25 14:45:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE NR 95/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie III

Akapit nr 1 - brak tytułu

POSTANOWIENIE NR 95/2023
Komisarza Wyborczego w Olsztynie III
z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Olsztynie III postanawia, co następuje:
 
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu giżyckiego, powiatu kętrzyńskiego, powiatu mrągowskiego, powiatu węgorzewskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 192 do postanowienia.
 
§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Olsztynie III oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.
 
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                                                                     Komisarz Wyborczy w Olsztynie III
                                                                                                                                                        /-/ Wioletta Rynkiewicz
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 38
                                                                                                                                                                                                                                             gm. Ryn
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Urząd Miasta i Gminy Ryn, parter (wejście od strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn:
 
 
1. Izabela Andrzejewska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Ryn
2. Monika Furtak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Ławki
3. Natalia Głowacz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Stara Rudówka
4. Małgorzata Janów, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Ryn
5. Halina Koronkiewicz, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Ryn
6. Anita Anna Tofel, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Ryn
7. Lidia Walasek, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Ryn
 
 
                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 39
                                                                                                                                                                                                                                           gm. Ryn
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie, ul. Szkolna 8a, 11-520 Ryn:
 
1. Adam Marcin Caban, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Ryn
2. Izabela Jarmołowicz, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Sterławki Wielkie
3. Renata Kozioł, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Ryn
4. Anna Matyjasek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Skop
5. Wioletta Owczarek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Orło
6. Wiesława Wachowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Ryn
7. Jerzy Karol Walasek, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Ryn
 
 
                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 40
                                                                                                                                                                                                                                                 gm. Ryn
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Ekologiczna Mini Przystań Żeglarska "Ekomarina", ul. Szkolna 7A, 11-520 Ryn:

1. Jarosław Cieśla, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Ryn
2. Zbigniew Kordowski, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Ryn
3. Krystyna Kozak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Ryn
4. Justyna Beata Leonik, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Ryn
5. Adam Majgier, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Ryn
6. Marta Agnieszka Owczarek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Orło
7. Magdalena Popielarczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Ławki
8. Elżbieta Toczydłowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kronowo
9. Anna Małgorzata Załęska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Ryn
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 41
                                                                                                                                                                                                                                        gm. Ryn
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Wiejski Dom Kultury, Sterławki Wielkie 54, 11-520 Ryn:

1. Natalia Bitowt, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Giżycko
2. Urszula Ciulewicz, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Giżycko
3. Irena Czesława Dudziuk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Giżycko
4. Michał Jarmołowicz, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Sterławki Wielkie
5. Piotr Jaszcz, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Skop
6. Stefania Teresa Littek, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Ryn
7. Alina Elżbieta Szewczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Sterławki Wielkie
 
   
                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 42
                                                                                                                                                                                                                                             gm. Ryn
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, ul. Mikołaja Kopernika 16, 11-520 Ryn:

1. Helga Fitza, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Ryn
2. Anna Katarzyna Konsten, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Ryn
3. Joanna Wioletta Kryńska-Cieśla, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Ryn
4. Grażyna Ewa Modrzyńska, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Ryn
5. Natalia Nieckarz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Ryn
6. Grzegorz Sebastian Owczarek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Orło
7. Anna Magdalena Sadkowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Ryn
8. Aleksandra Wujtowicz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Ryn
9. Elżbieta Zupkowicz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Ryn
 
 
                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik nr 43
                                                                                                                                                                                                                                             gm. Ryn
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska w Skopie, Skop 9, 11-520 Ryn:

1. Aneta Jaszcz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Skop
2. Emilia Anna Kowalewska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Ryn
3. Agnieszka Kozłowska-Budka, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Monetki
4. Danuta Laskowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Krzyżany
5. Bożena Majgier, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Ryn
6. Małgorzata Misiul, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Szymonka
7. Irena Panawa, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Ryn
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 44
                                                                                                                                                                                                                                          gm. Ryn
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Świetlica Wiejska w Szymonce, Szymonka 25, 11-520 Ryn

1. Elżbieta Górna, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Antonowo
2. Katarzyna Jasionowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Prażmowo
3. Łukasz Jaszcz, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Skop
4. Magdalena Milbrat-Pyżyńska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Rybical
5. Anna Ropelewska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Szymonka
6. Joanna Dorota Saulewicz, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Ryn
7. Teresa Sztekler, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Szymonka
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Chyła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-25 13:09:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-25 13:09:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-25 13:34:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 19 września 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                            OBWIESZCZENIE
                                Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
                                   z dnia 19 września  2023 r.
 
      Na podstawie §  17 Statutu Sołectwa Monetki przyjętego uchwałą  Nr XI/105/11  Rady Miejskiej w Rynie  z dnia 31.08.2011r.
zwołuję  Zebranie Wiejskie Sołectwa Monetki na dzień  10 października  2023r.
  I termin zebrania godz.19:00
 II termin zebrania godz.19:15
- miejsce zebrania -  świetlica w budynku nr 17  w Monetkach
 
                                                                  
Porządek Zebrania Wiejskiego :           
 
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór sołtysa:
    1/ zgłaszanie kandydatur na sołtysa
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru sołtysa.
5. Wybór rady sołeckiej:
    1/ zgłaszanie kandydatur do rady sołeckiej
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru rady sołeckiej.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania.
 
             
 
                                                        Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
                                                                              Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-19 14:49:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-19 14:50:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-19 14:50:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
393 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 19 września 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                    OBWIESZCZENIE
                                       Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
                                          z dnia 19 września  2023 r.
 
      Na podstawie §  17 Statutu Sołectwa Sterławki Wielkie przyjętego uchwałą Nr VI/69/11 Rady Miejskiej w Rynie  z dnia 27.04.2011r.
zwołuję  Zebranie Wiejskie Sołectwa Sterławki Wielkie
na dzień  9 października  2023r.
  I termin zebrania godz.17:30
 II termin zebrania godz.17:45
- miejsce zebrania -  świetlica Wiejska
w Sterławkach Wielkich
                                                                  
Porządek Zebrania Wiejskiego :          
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór sołtysa:
    1/ zgłaszanie kandydatur na sołtysa
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru sołtysa.
5. Wybór rady sołeckiej:
    1/ zgłaszanie kandydatur do rady sołeckiej
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru rady sołeckiej.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania.
 
             
 
                                                        Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
                                                                              Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-19 14:48:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-19 14:48:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-19 14:48:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
393 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 19 września 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                    OBWIESZCZENIE
                                        Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
                                           z dnia 19 września  2023 r.
 
      Na podstawie §  17 Statutu Sołectwa Głąbowo przyjętego uchwałą
Nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Rynie  z dnia 30.06.2015r.
zwołuję  Zebranie Wiejskie Sołectwa Głąbowo na dzień  9 października  2023r.
  I termin zebrania godz.16:00
 II termin zebrania godz.16:15
- miejsce zebrania -  wiata w Głąbowie
 
 
    Porządek Zebrania Wiejskiego :      
 
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór sołtysa:
    1/ zgłaszanie kandydatur na sołtysa
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru sołtysa.
5. Wybór rady sołeckiej:
    1/ zgłaszanie kandydatur do rady sołeckiej
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru rady sołeckiej.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania.
 
             
 
                                                        Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
                                                                              Monika Chyła
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-19 14:46:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-19 14:46:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-19 14:50:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
393 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 19 września 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                      OBWIESZCZENIE
                                                             Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
                                                                 z dnia 19 września 2023 r.
 
      Na podstawie §  17 Statutu Sołectwa Stara Rudówka przyjętego uchwałą Nr VI/68/11 Rady Miejskiej w Rynie  z dnia 27.04.2011r.
zwołuję  Zebranie Wiejskie Sołectwa Stara Rudówka
na dzień  10 października  2023r.
  I termin zebrania godz.17:30
 II termin zebrania godz.17:45
- miejsce zebrania -  przy posesji nr 8a
 
                                                                  
Porządek Zebrania Wiejskiego :           
 
 
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór sołtysa:
    1/ zgłaszanie kandydatur na sołtysa
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru sołtysa.
5. Wybór rady sołeckiej:
    1/ zgłaszanie kandydatur do rady sołeckiej
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru rady sołeckiej.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania.
 
             
 
                                                        Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
                                                                              Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-19 14:27:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-19 14:28:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-19 14:28:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 19 września 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                             OBWIESZCZENIE
                                               Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
                                                   z dnia 19 września  2023 r.
 
      Na podstawie §  17 Statutu Sołectwa Canki przyjętego uchwałą  Nr VII/54/15  Rady Miejskiej w Rynie  z dnia 30.06.2015r.
zwołuję  Zebranie Wiejskie Sołectwa Canki na dzień 10 października  2023r.
  I termin zebrania godz.16:00
 II termin zebrania godz.16:15
- miejsce zebrania -  wiata w Cankach
                                                          
Porządek Zebrania Wiejskiego :           
 
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór sołtysa:
    1/ zgłaszanie kandydatur na sołtysa
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru sołtysa.
5. Wybór rady sołeckiej:
    1/ zgłaszanie kandydatur do rady sołeckiej
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru rady sołeckiej.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania.
 
             
 
                                                        Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
                                                                              Monika Chyła
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-19 14:25:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-19 14:26:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-19 14:26:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji