ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY  R Y N
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344/ p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. działka gruntu o łącznej pow. 117 m² /pod 7 garażami/, stanowiąca część nieruchomości  oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w  księdze wieczystej nr 22643.
Cel dzierżawy – pod garażami  typu „blaszak”. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m² +23%  VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
2.działka gruntu o pow. 20 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 172/6, położona przy ul. Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
Cel dzierżawy – pod garażem. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł /m²+ 23% VAT. Okres dzierżawy –3 lata.
3.działka gruntu o pow. 18 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2.
Cel dzierżawy – pod garażem typu „blaszak”. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy –3 lata.
4.działka gruntu o pow. 100 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/55, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
Cel dzierżawy – ogródek/drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy - 3 lata.
5. działka gruntu o pow. 19 m² /pod garażem/ oznaczona nr 72/43,  położona przy ul. Traugutta w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3.
Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00zł/m² + 23%VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
6. działka gruntu o pow. 59 m² /działka ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 160/20, położona przy ul. Kościuszki w Rynie /za budynkiem nr 2/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
Cel dzierżawy – ogródek  /drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
7. działka gruntu o pow. 600 m² /działka ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 119/6, położona przy ul. Krzywej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.
Cel dzierżawy – ogródek  /drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia  23 marca 2023 r. do 13 kwietnia 2023 r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają
dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w zakładce
ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
Ryn, dnia 2023-03-23
Burmistrz
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-24 09:46:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-24 09:46:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-24 09:46:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
82 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkania z zasobów komunalnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wniosek o przydział mieszkania z zasobów komunalnych
1. Wymagane dokumenty:
Wypełniony Wniosek o przydział mieszkania z zasobów komunalnych oraz załączniki:
deklaracja o wysokości dochodów,
oświadczenie o stanie majątkowym,
klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 
2. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój 101.
 
3. Termin realizacji:
Sprawa załatwiana jest do 30 dni po złożeniu kompletnego wniosku.
 
4. Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
 
5. Opłaty:
Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.
 
6. Osoba do kontaktu: 
Joanna Halicka
Stanowisko ds. pracowniczych i mieszkalnictwa, pok. 101.
tel. 87 429 39 62
  • .
 
7. Dodatkowe informacje:
Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy składa deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego. W deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz oświadczeniu o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania tych dokumentów.
W razie wątpliwości co do wiarygodności informacji i danych zawartych w deklaracji, gmina może wezwać osobę ubiegającą się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy do udostępnienia dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w tej deklaracji, w tym zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków jej gospodarstwa domowego, wyznaczając termin nie krótszy niż 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
W celu zweryfikowania informacji i danych zawartych w deklaracji oraz oświadczeniu o stanie majątkowym, gmina może przeprowadzić wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Nieudostępnienie w terminie dokumentów lub niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy.
Na żądanie gminy najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
Deklarację oraz oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Gmina odmawia zawarcia umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego, oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości lub jeżeli występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a wykazanym w oświadczeniu stanem majątkowym członków gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Halicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-23 12:06:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-23 12:11:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-23 12:20:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                            Ryn 21.03.2023r.   
MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY RYN                                          
                                                                                                                                                                                       
              Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz.40 ) zwołuję LVI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 29 marca br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu: 22 lutego i 10 marca 2023r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdania z działalności w 2022 roku:
    1/ Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
    2/ Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki
    3/ Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie”. Druk 1
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Druk 2
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryn na rok 2023.” Druk 3
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomość oznaczoną nr 107/2 w obrębie miasto Ryn gm. Ryn. Druk 4
11.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości od nr 409/11 do nr 409/16 oraz nr 604 w Sterławkach Wielkich gm. Ryn. Druk 5
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Ryn prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Druk 6
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn, ul. Świerkowa. Druk 7
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura 
      Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli na rok 2023. Druk 8
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  udziału 1/2 w nieruchomości oznaczonej nr 62/2 w Słabowie gm. Ryn. Druk 9
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości oznaczonej nr 123/16, nr 150/8 i nr 150/9 w obrębie miasto Ryn gm. Ryn.  Druk 10
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023r. Druk 11
18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2023 - 2031. Druk 12
19.  Rozpatrzenie wniosku Prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Handlowców Miasta i Gminy w Rynie.
20. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.  
21. Zamknięcie posiedzenia.                        
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
                                                                                                             Juliusz Brant
Zawiadomienie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie: www.esesja.pl/ryn 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-23 10:26:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-23 10:27:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-23 10:28:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
87 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BB.6733.2.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 21.03.2023 r.
Znak: B/B.6733.2.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
            Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 21.03.2023 r. została wydana decyzja o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewidencyjnych 147/19, 181 i 703, obręb Prażmowo, gmina Ryn..
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 12:29:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 12:31:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 12:33:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sezonowe dzierżawy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
zaprasza do składania ofert na sezonową dzierżawę części działki nr 65 o pow. 120 m², położonej przy ul. Cichej w Rynie /przy plaży nad jeziorem Ołów/. Działka przeznaczona jest do dzierżawy pod działalność handlową, handlowo-usługową lub małą gastronomię.
Okres dzierżawy od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r. /5 miesięcy/.
Wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego nie mniej niż 1.000,00 zł netto + 23% VAT.
Oferta powinna zawierać wysokość czynszu miesięcznego brutto.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na dzierżawę działki nr 65 przy plaży nad j. Ołów w Rynie 2023 r.” do  Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do 31 marca 2023 r. do godziny 15.
Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy działki i sanitariatów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, tel. /87/429-39-64, e-mail: .
Ryn, dnia 2023-03-22
Burmistrz
Jarosław Filipek
 

Załączniki

  • Mapa (PDF, 691 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-03-22 07:45:33 | Data wytworzenia informacji: 2023-03-22

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 07:44:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 07:45:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 07:45:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sezonowe dzierżawy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
zaprasza do składania ofert na sezonową dzierżawę części działki nr 76/11 o pow. 140 m², położonej w obrębie plaży nad jeziorem Ołów w Rynie /po lewej stronie za ogrodzeniem przy wejściu do plaży/ oraz na dzierżawę sanitariatów położonych na parterze budynku byłej stacji transformatorowej przy ul. K. Wallenroda w Rynie  – przy  kąpielisku miejskim nad jeziorem Ołów.
Działka przeznaczona jest na wypożyczalnię sprzętu wodnego. Dzierżawca ma prawo do pobierania opłat za udostępnianie toalet.
Okres dzierżawy od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r. /5 miesięcy/.
Wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego nie mniej niż 1.000,00 zł netto + 23% VAT.
Oferta powinna zawierać wysokość czynszu miesięcznego brutto, zobowiązanie do prowadzenia wypożyczalni sprzętu wodnego,  zobowiązanie do udostępniania sanitariatów i zapewnienie  ich właściwego funkcjonowania.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na dzierżawę działki nr 76/11 i sanitariatów przy plaży nad j. Ołów w Rynie 2023 r.” do  Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do
31 marca 2023 r. do godziny 15.
Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy działki i sanitariatów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, tel. /87/429-39-64, e-mail: .
Ryn, dnia 2023-03-22
Burmistrz
Jarosław Filipek

Załączniki

  • Mapa (PDF, 691.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-03-22 07:43:19 | Data wytworzenia informacji: 2023-03-22

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 07:42:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 07:43:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 07:43:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej na 2023 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kozlowska-Budka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 07:33:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Kozłowska-Budka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 07:40:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Kozłowska-Budka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 07:40:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
83 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sezonowe dzierżawy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
zaprasza do składania ofert na sezonową dzierżawę:
1) 4 działek po 25 m², stanowiących część nieruchomości o nr 128/24, położonych przy ul. Portowej i ul. Rybaka w Rynie – przy deptaku nad jeziorem
Ryńskim,
2) 2 działek po 20 m², stanowiących część nieruchomości o nr 126/26, położonych przy ul. Portowej w Rynie – przy deptaku nad jeziorem Ryńskim /przed  posesją młyna/.
Działki przeznaczone są do dzierżawy pod działalność handlową, handlowo-usługową lub małą gastronomię.
Okres dzierżawy od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r. /5 miesięcy/.
Wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego nie mniej niż 1.000,00  zł netto + 23% VAT za jedną działkę.
Oferta powinna zawierać wysokość czynszu miesięcznego brutto i wskazanie numeru działki (zgodnie z załączoną mapą).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na sezonową dzierżawę działki w 2023 r.” do Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do 31 marca 2023 r. do godz. 15.
Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy działek można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, tel. /87/ 429-39-64, e-mail: .
 
Ryn, dnia 2023-03-22
Burmistrz
Jarosław Filipek
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 07:38:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 07:39:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 07:40:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustawienie pomostu pływającego w kształcie litery "L" na jeziorze Jagodne (dz. nr geod.262 obr. Jagodne Wielkie, gm. Miłki) na wysokości działki gruntowej nr geod. 153/6 obr. Prażmowo, gm. Ryn

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-21 08:45:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-21 08:50:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-21 08:56:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie, o wydaniu decyzji z dnia 13 marca 2023 r., znak: BI.RUZ.4210.86.2022.an, mocą której udzielono PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez pełnomocnika pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń odwaniających obiekty budowlane w ramach zadania "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją na odcinku: Odcinek B Stacja Kętrzyn (km 178,700 - 181,000)" oraz wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 8 października 2021 r., znak: BI.RUZ.4210.46.2021.AT

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-20 09:12:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-20 09:13:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20 09:13:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji