ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                            Ryn 21.03.2023r.   
MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY RYN                                          
                                                                                                                                                                                       
              Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz.40 ) zwołuję LVI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 29 marca br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu: 22 lutego i 10 marca 2023r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdania z działalności w 2022 roku:
    1/ Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
    2/ Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki
    3/ Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie”. Druk 1
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Druk 2
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryn na rok 2023.” Druk 3
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomość oznaczoną nr 107/2 w obrębie miasto Ryn gm. Ryn. Druk 4
11.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości od nr 409/11 do nr 409/16 oraz nr 604 w Sterławkach Wielkich gm. Ryn. Druk 5
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Ryn prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Druk 6
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn, ul. Świerkowa. Druk 7
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura 
      Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli na rok 2023. Druk 8
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  udziału 1/2 w nieruchomości oznaczonej nr 62/2 w Słabowie gm. Ryn. Druk 9
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości oznaczonej nr 123/16, nr 150/8 i nr 150/9 w obrębie miasto Ryn gm. Ryn.  Druk 10
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023r. Druk 11
18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2023 - 2031. Druk 12
19.  Rozpatrzenie wniosku Prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Handlowców Miasta i Gminy w Rynie.
20. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.  
21. Zamknięcie posiedzenia.                        
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
                                                                                                             Juliusz Brant
Zawiadomienie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie: www.esesja.pl/ryn 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-23 10:26:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-23 10:27:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-23 10:28:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BB.6733.2.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 21.03.2023 r.
Znak: B/B.6733.2.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
            Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 21.03.2023 r. została wydana decyzja o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewidencyjnych 147/19, 181 i 703, obręb Prażmowo, gmina Ryn..
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 12:29:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 12:31:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 12:33:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustawienie pomostu pływającego w kształcie litery "L" na jeziorze Jagodne (dz. nr geod.262 obr. Jagodne Wielkie, gm. Miłki) na wysokości działki gruntowej nr geod. 153/6 obr. Prażmowo, gm. Ryn

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-21 08:45:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-21 08:50:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-21 08:56:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie, o wydaniu decyzji z dnia 13 marca 2023 r., znak: BI.RUZ.4210.86.2022.an, mocą której udzielono PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez pełnomocnika pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń odwaniających obiekty budowlane w ramach zadania "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją na odcinku: Odcinek B Stacja Kętrzyn (km 178,700 - 181,000)" oraz wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 8 października 2021 r., znak: BI.RUZ.4210.46.2021.AT

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-20 09:12:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-20 09:13:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20 09:13:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: działka nr 54/6, obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn, w celu przeprowadzenia prac geologicznych ( w tym dokonanie odwiertów) w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa gazociągu Konopki - Ełk - Mragowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko - mazurskiego"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-14 07:20:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-14 07:21:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-14 07:21:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: działka nr 153/1, obręb 0010 Rudówka, gmina Ryn, w celu przeprowadzenia prac geologicznych ( w tym dokonanie odwiertów) w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa gazociągu Konopki - Ełk - Mragowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko - mazurskiego"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-10 11:44:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-10 11:47:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-10 11:47:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert o dotację na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu:
 
1)  Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
a) Rozwój sportów wśród młodzieży, szkolenie i popularyzacja piłki nożnej i siatkowej. 
b) Rozwój sportów wodnych w tym nauki pływania wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w szkoleniach, zawodach, itp.
c) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy Ryn.
d) Utrzymanie boiska miejskiego służącego realizacji zadania publicznego.
e) Organizacja biegów dla dzieci i młodzieży
f) Rozwój sportów siłowych, szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach, imprezach regionalnych i międzynarodowych
Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2023 r. wynosi: 19 000,00 zł.
 
2)  Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
a) Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Ryn
Kwota przeznaczona na realizację zadania w budżecie gminy Ryn na 2023 r. wynosi: 11 000,00 zł.
 
3)  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
a) Koordynowanie, organizowanie i prowadzenie pracy w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Ryn
Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2023 r. wynosi: 7 000,00 zł.
 
4) Ratownictwa i ochrony ludności
a) Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru
Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2023 r. wynosi: 5 000,00 zł.
 
5) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
a) Realizacja projektów mających na celu pobudzenie mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej
Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2023 r. wynosi: 3 000,00 zł.
 
 
Na konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w gminie Ryn wpłynęło 6 ofert.
 
1) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 
1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn  – złożył 1 ofertę na 1 zadanie
2. Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie - złożyło 2 oferty na 2 zadania
                    
2)  W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
 
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku Koło nr 2 w Rynie – złożył 2 oferty na 2 zadania
2. Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie – złożyło 1 ofertę na 1 zadanie
 
3)  W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
Na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.
 
4) W zakresie ratownictwa i ochrony ludności
Na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.
 
5)  W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn przyznaje dotacje dla następujących oferentów:
1) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
a) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn
Tytuł zadania: Rozwój sportów siłowych, szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach, imprezach regionalnych i międzynarodowych
Przyznano dotację w wysokości: 5 000,00 zł,
 
b) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie  
Tytuł zadania: Rozwój sportów wśród dzieci i młodzieży, rozwój sportów wodnych w tym żeglarstwa
Przyznano dotację w wysokości: 9 000,00 zł
 
c) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie
Tytuł zadania: Rozwój sportów wśród dzieci i młodzieży, szkolenie i popularyzacja piłki nożnej i siatkowej oraz organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy Ryn
Przyznano dotację w wysokości: 5 000,00 zł
 
2)  W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 
a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku Koło nr 2 w Rynie
Tytuł zadania: „Światowy Dzień Seniora” Integracja osób starszych z terenu Gminy Ryn
Przyznano dotację w wysokości: 2 000,00zł
 
b) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku Koło nr 2 w Rynie
Tytuł zadania: „Światowy Dzień Inwalidy” Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Ryn
Przyznano dotację w wysokości: 2 000,00zł
 
c) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie
Tytuł zadania: V Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych
Nie przyznano dotacji.
 
Uzasadnieniem decyzji jest spełnienie przez oferentów wymogów określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Zarządzenia nr 4/1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.
 
Przy ocenie uwzględniono: spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych, celowość realizacji zadania przez organizację, przygotowanie oferty zgodne z priorytetami zadania publicznego, gwarancję realizacji zadania, zakres realizacji zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację kosztów.
 
W sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.
 
 
Ryn, 06.03.2023 r.
 
 
                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
               /-/ Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Kowalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-07 10:32:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Emilia Kowalewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-07 10:35:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Emilia Kowalewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-07 10:35:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu:
 
1. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:                                          
-   Realizacja Czynnych Programów Profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)
Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2023 r. wynosi: 30 000,00 zł.
2.   Przeciwdziałania Narkomanii:                                                                                                           
-   Realizacja Czynnych Programów Profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)
Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2023 r. wynosi: 20 000,00 zł.
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Na konkurs ofert na realizację zadań publicznych w powyższym zakresie w 2023 r. w gminie Ryn wpłynęło 5 ofert:
 
1. Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie – złożyło 2 oferty na  2 zadania,
2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn  - złożył 2 oferty na  2 zadania,
3. Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w
   Rynie – złożyło 1 ofertę na 1 zadanie.
 
1) Zadania z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:     
                                   
a) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn
Tytuł zadania: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)
 
Przyznano dotację w wysokości: 6 680,00 zł,
 
b) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie
Tytuł zadania: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)
 
Przyznano dotację w wysokości: 9 000,00 zł,
 
c) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie
Tytuł zadania: V Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych
 
Przyznano dotację w wysokości 14 320,00 zł.
 
2) Zadania z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
a) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn
Tytuł zadania: Przeciwdziałanie narkomanii: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)
 
Przyznano dotację w wysokości: 10 000,00 zł,
 
b) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie
Tytuł zadania: Przeciwdziałanie narkomanii: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)
 
Przyznano dotację na wykonanie zadania w wysokości – 10 000,00 zł,
 
Uzasadnieniem decyzji jest spełnienie przez oferentów wymogów określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2022, poz. 1327) oraz Zarządzenia nr 5/1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn w 2023 roku.
 
Przy ocenie uwzględniono: spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych, celowość realizacji zadania przez organizację, przygotowanie oferty zgodne z priorytetami zadania publicznego, gwarancję realizacji zadania, zakres realizacji zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację kosztów.
 
W sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.
 
 
 
Ryn, 06.03.2023 r.
 
 
 
 
 
                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
           /-/ Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Kowalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-07 10:21:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Emilia Kowalewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-07 10:24:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Emilia Kowalewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-07 10:27:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
533 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-01 13:13:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-01 13:15:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-01 13:16:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: BB.6730.140.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, 28.02.2023 r.
B/B.6730.140.2022
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
ZAWIADAMIAM
o zakończeniu postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej do 499 kW, na działkach o nr ewidencyjnych 140/71, 140/72, 140/73, 140/74, 140/75, 140/76, obręb Skop, gmina Ryn.
 Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 115, tel. 87-429-39-79.
 
Pouczenie
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.).
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-01 10:40:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-01 10:40:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-01 10:40:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
727 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji