ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina RynDrukuj informację Zamówienie publiczne: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Ryn

Szczegóły informacji

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Ryn

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Ryn

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 287899-2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-11-14 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2011-11-14 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy w Rynie ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, Sekretariat (I piętro)

Ogłoszono dnia: 2011-11-04 przez Barbara Kowalska

Treść:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Numer ogłoszenia: 287899 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Ryn , ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 4293970, faks 087 4218034.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastoryn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Ryn.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z definicją określoną Prawem Budowlanym (Rozdział 3 art. 25, 26 i 27) oraz reprezentować będzie Inwestora w trakcie realizacji projektu którego postępowanie dotyczy. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w skład podstawowych obowiązków wchodzą: a) na etapie prowadzenia robót budowlano - montażowych: 1. Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem robót; 2. Stałe uczestniczenie w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego; 3. Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym; 4. Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu; 5. Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym; 6. Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Inwestora Bezpośredniego; 7. Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją, opracowywanie dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji inwestycji dotowanych z budżetu państwa i funduszy strukturalnych ; 8. Współpraca z Inwestorem Bezpośrednim, jednostką projektową i wykonawczą w okresie realizacji inwestycji; 9. Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Inwestora; 10. Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie; 11. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym (Rozdział 3 art. 25, 26, 27) oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności: -kontrola jakości wykonanych prac budowlano - montażowych zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy; -sprawdzanie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń; -kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót; -kontrola jakości wykonanych prac; -sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; -rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców; -ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji; -bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z projektantami, wykonawcą, dostawcami usług i towarów oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur; -bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji; -zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Inwestora odbiorów częściowych i końcowego oraz protokolarne przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zakresu inwestycji; -sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy; -opracowanie końcowego rozliczenia prac budowlano - instalacyjnych oraz inwestycji; -przedłożenie Inwestorowi oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze; 12. Po zakończeniu robót budowlano - montażowych: -Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora do oceny jakości robót w okresie gwarancji; -Zawiadamianie wykonawców o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji; -Sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji; -Sporządzenie protokółu pogwarancyjnego. 13. Zakres robót przedstawia się następująco: 1) Budowa budynku mini przystani żeglarskiej - budynek dwu kondygnacyjny z górna kondygnacja na poddaszu użytkowym z podcieniem od strony linii brzegowej Jeziora, wyposażony w pomieszczenia sanitarne wraz z instalacjami i całą infrastrukturą techniczną. 2) Budowa dwóch pomostów pływających z miejscami do cumowania na 60 szt. jachtów wraz z instalacja elektryczną i wodociągową. 3) Budowa pomostu stałego. 4) Modernizacja istniejących pomostów stałych. 5) Budowa slipu do wodowania jachtów i sprzętu pływającego. 6) Przebudowa i budowa infrastruktury technicznej, przyłączy elektroenergetycznych, oświetlenie terenu i zew. instalacji elektrycznych, przyłączy kanalizacji sanitarnych, systemu odbioru ścieków i wód zęzowych z jachtów, systemu odbioru odpadów z jachtów i zagospodarowywanego terenu, kanalizacji deszczowej. 7) Przebudowa i budowa ciągu pieszego oraz pieszo - rowerowego wraz z elementami małej architektury i terenami zielonymi. 14. Termin wykonania zamówienia do dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2012 r. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w zależności od terminu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności nie zależnych od Zamawiającego. Wykonawcy przed złożeniem oferty mogą zapoznać się z dokumentacją dostępną w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej udostępnienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 76.60.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować realizację przynajmniej dwóch usług pełnienia funkcji inżyniera nadzoru inwestorskiego o przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie budynków - obiektów użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych równej lub przekraczającej 3 000 000 zł brutto (każda) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie oso¬bami mającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie nadzoru w specjalnościach: a) konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Poprzez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na pod¬stawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na pod¬stawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie oso¬bami mającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie nadzoru w specjalnościach: a) konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Poprzez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na pod¬stawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na pod¬stawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastoryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Rynie ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, pok. nr 38.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2011 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Rynie ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, sekretariat (I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ryn, dnia 04.11.2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-04 08:00:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-04 08:02:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-29 15:31:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2918 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony