ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Kształtowanie przestrzeni sportowo – rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach: Ryn, Rybical, Prażmowo, KronowoDrukuj informację Zamówienie publiczne: Kształtowanie przestrzeni sportowo – rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach: Ryn, Rybical, Prażmowo, Kronowo

Szczegóły informacji

Kształtowanie przestrzeni sportowo – rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach: Ryn, Rybical, Prażmowo, Kronowo

Status: nierozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Ryn

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 151723-2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-06-14 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2011-06-14 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy Ryn ul. Świerczeskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2011-05-30 przez Barbara Kowalska

Treść:

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

1. Gmina Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn ogłasza przetarg nieograniczony na „Kształtowanie przestrzeni sportowo – rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach: Ryn, Rybical, Prażmowo, Kronowo.”
2. Przetarg nieograniczony dla zamówienia na usługi o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia została umieszczona na stronie internetowej www.bip.miastoryn.pl
4. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów przy jeziorach (boiska do plażowej piłki siatkowej, miejsca do spotkań przy ognisku, wiaty oraz mała architektura) na cele sportu, rekreacje i wypoczynku.
Objęty zamówieniem zakres robót został przewidziany do realizacji w czterech częściach i obejmuje:
Część Nr 1 – Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ryn (działka nr 76/11, obręb nr 1)
Część Nr 2 – Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Rybical (działka nr 19/4 obręb nr 11)
Część Nr 3 – Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Prażmowo (działka nr 26, obręb nr 9)
Część Nr 4 – Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kronowo (działka nr 76/11, obręb nr 1
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2011 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w ust. 1 powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
4. Warunek określony w ust. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w SIWZ. Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie ww. warunków.
9. Zamawiający przewiduje wniesienia wadium zgodnie z informacją zawartą w SIWZ.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena 100%
11. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie (sekretariat) do dnia 14 czerwca 2011 r. do godz. 12:00.
12. Termin związania z ofertą – 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego sytemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

Ryn, dnia 30.05.2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-30 15:42:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-30 15:49:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-21 09:18:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony