ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa ścieżki spacerowo – rekreacyjnej wokół Jeziora Ołów w Rynie – Etap II na odc. 0+628m do 2+211m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżkiDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa ścieżki spacerowo – rekreacyjnej wokół Jeziora Ołów w Rynie – Etap II na odc. 0+628m do 2+211m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki

Szczegóły informacji

Budowa ścieżki spacerowo – rekreacyjnej wokół Jeziora Ołów w Rynie – Etap II na odc. 0+628m do 2+211m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Ryn

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 85625-2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-03-31 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2011-03-31 12:10:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, Sekretariat (I piętro)

Ogłoszono dnia: 2011-03-16 przez Barbara Kowalska

Treść:

 
OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

1. Gmina Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn ogłasza przetarg nieograniczony na budowę ścieżki spacerowo – rekreacyjnej wokół Jeziora Ołów w Rynie – Etap II na odc. 0+628m do 2+211m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki.
2. Przetarg nieograniczony dla zamówienia na usługi o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia została umieszczona na stronie internetowej www.bip.miastoryn.pl
4. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa ścieżki spacerowo – rekreacyjnej wokół Jeziora Ołów w Rynie – Etap II na odc. 0+628m do 2+211m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki.
- budowa ścieżki spacerowo – rekreacyjnej o długości km 0+628 do km 2+211 i szerokości 3 m o nawierzchni żwirowej,
- budowa kładki komunikacyjnej drewnianej o szerokości 3 m i długości 140 m oraz 36 m z balustradą na palach rurowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej lub częściowej.
6. Termin wykonania zamówienia: do 30 wrzesień 2011 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
  1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
  3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków
określonych w ust. 1 powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
 4. Warunek określony w ust. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
 5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w dziale VI SIWZ. Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie ww. warunków.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 31.03.2011 r. godz. 12:00, tj.: do terminu składania ofert.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena 100%
11. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie (sekretariat) do dnia 31 marca 2011 r. do godz. 12:00.
12. Termin związania z ofertą – 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego sytemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

Ryn, dnia 16.03.2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Kowalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-16 11:44:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-16 13:09:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-05 13:22:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2936 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony