ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2023/MGOPSDrukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2023/MGOPS

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny księgowy

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2023-05-09

Ogłoszono dnia: 2023-05-09

Termin składania dokumentów: 2023-05-26 09:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2023/MGOPS

Zlecający: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie - spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
- wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego  do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
b. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa dotyczących rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych,
2) umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym znajomość programów płacowych, księgowych, płatnika-ZUS i bankowych,
3) posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenie prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
4) preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
5) komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) sporządzanie sprawozdań finansowych,
3) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników,
4) prowadzenie rozliczeń z ZUS i US,
5) przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki dotyczących rachunkowości,
7) opracowanie projektów planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
9) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
10) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
11) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
12) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika M-GOPS należą do kompetencji Głównego księgowego

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Wymiar czasu pracy : 1 etat.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV);
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg prazy zawodowej,
4) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
c) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
d) treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, dla potrzeb rekrutacji na samodzielne stanowisko pracy Główny księgowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-05-26 09:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie, lub przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2023 r. do godz. 9.00.
c. Miejsce:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.

VII. Informacje dodatkowe:

1) kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się rozmowy kwalifikacyjnej,
2) o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie,
3) oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do Ośrodka) w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub niebędące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu,
4) pierwsza umowa o pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te będą podlegać służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem,
5) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej : www.bip.miastoryn.pl,  www.bip.mgops.miastoryn.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO –informuje, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ajip.pl
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa
 • podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych (np. dostawca rozwiązań informatycznych)
 • pracownikom kadr, kadrze kierowniczej Administratora, decydującej o zatrudnieniu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu:
 • zakończenia procesu obecnej rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu bieżącej rekrutacji)
 • zakończenia procesu przyszłych rekrutacji, prowadzonych przez Administratora w okresie 2 lat (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu bieżącej i przyszłych rekrutacji).
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych
 • sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 • żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 1. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych w związku z rekrutacją jest obligatoryjne w oparciu
  o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Zakres danych osobowych, których może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wskazany został w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Modzelewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-09 11:40:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Halicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-09 11:50:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Halicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-31 12:31:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony