Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Informatyk

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: forma zatrudnienia do uzgodnienia

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2023-10-31

Ogłoszono dnia: 2023-10-31

Termin składania dokumentów: 2023-11-30 14:00:00

Nr ogłoszenia: 8/2023

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
-wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku informatycznym,
-obywatelstwo polskie,
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
-preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
-umiejętność pracy w zespole,
-umiejętność planowania i organizacji pracy,
-komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność, obowiązkowość.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-koordynowanie zadań w zakresie formułowania założeń i programów informatyzacji Urzędu,
-zapewnienie właściwej eksploatacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej,
-opracowywanie planów zakupu sprzętu komputerowego oraz zapewnienie jego właściwej konserwacji,
-zapewnienie właściwej konfiguracji sprzętu komputerowego i jego bieżących napraw,
-zapewnienie właściwego funkcjonowania dostępu do Internetu i konfiguracji poczty elektronicznej,
-nadzór nad pocztą elektroniczną,
-zarządzanie i nadzór nad bezpieczeństwem sieci i zasobów informatycznych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych,
-zapewnienie prowadzenia właściwej archiwizacji zasobów informatycznych,
-organizowanie szkoleń pracowników w zakresie użytkowania sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
-zapewnienie właściwego administrowania danymi w sieci informatycznej, administrowanie zasobami sieciowymi,
-ochrona informacji niejawnych,
-ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, przestrzeganie legalności oprogramowania,
-zapewnienie właściwego funkcjonowania centrali telefonicznej,
-obsługa monitoringu miejskiego,
-obsługa informatyczna sesji rady,
-koordynowanie projektów z zakresu tematyki informatycznej, w której uczestniczy Gmina,
-pomoc jednostkom organizacyjnym Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na I piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta nie jest dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

-wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia,
-własnoręcznie podpisane CV,
-własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
-kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
-kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
-pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
-pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
-pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
-pisemne oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy informatyk, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-11-30 14:00:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w terminie do dnia  30.11.2023 r. do godz.14.00.
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.

VII. Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w terminie do dnia  30.11.2023 r. do godz.14.00.
Oferty, które wpłyną po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.
Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów ww. dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.bip.miastoryn.pl.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Forma zatrudnienia: do uzgodnienia.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO –informuje, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Gmina Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@miastoryn.pl.
3.Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
4.Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
5.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
•podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa
•podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych (np. dostawca rozwiązań informatycznych)
•pracownikom kadr, kadrze kierowniczej Administratora, decydującej o zatrudnieniu.
6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
7.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu:
•zakończenia procesu obecnej rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu bieżącej rekrutacji)
•zakończenia procesu przyszłych rekrutacji, prowadzonych przez Administratora w okresie 2 lat (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu bieżącej i przyszłych rekrutacji).
8.Przysługuje Pani/Panu prawo:
•dostępu do treści swoich danych osobowych
•sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
•żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
•żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
•prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
•wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9.Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10.Podanie danych osobowych w związku z rekrutacją jest obligatoryjne w oparciu
o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Zakres danych osobowych, których może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wskazany został w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Halicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-31 07:49:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Halicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-31 07:54:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Halicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-08 14:29:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
752 raz(y)