Ogłoszenie o przetargu - Wykazy / przetargi - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Wykazy / przetargi

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-28 09:32:20 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-28 09:32:31 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2017-11-28
                                                                          
                             
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rynie, oznaczonej nr 96/37 o pow. 345m2 ,  opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Działka znajduje się w bezumownym użytkowaniu  poprzedniego dzierżawcy i częściowo znajduje się w ogrodzeniu jego posesji. Aktualnie działka nie ma zapewnionego dostępu do drogi /wysoka skarpa/.  Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej /42.MN/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena  wywoławcza wynosi 8.559,-zł / netto/, wadium 860,-zł, minimalne postąpienie 90,-zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg odbędzie się w dniu 08 stycznia 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 04 stycznia 2017 roku na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 04 stycznia 2017r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. 87 429-39-64, e-mail: .  
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-11-28 09:32:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-28 09:32:31
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-28 09:32:31
Artykuł był wyświetlony: 1638 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn