ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowiska ds. środowiska, inwestycji i zamówień publicznych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2018-05-24

Ogłoszono dnia: 2018-05-24 przez Joanna Halicka

Termin składania dokumentów: 2018-06-08 14:00:00

Nr ogłoszenia: 6/2018

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
4. wykształcenie wyższe, inżynierskie  (preferowane kierunki: ochrona środowiska i pokrewne, administracja, ekonomia)
5. nieposzlakowana opinia,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
b. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów:
 
          - ustawy prawo ochrony środowiska
          - ustawy prawo budowlane
          - ustawy prawo zamówień publicznych,
          - ustawy o finansach publicznych,
          - ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
          - ustawy o samorządzie gminnym
 
2. Kwalifikacje związane z prowadzeniem zamówień publicznych i realizacji inwestycji.
3. Samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.
4. Znajomość obsługi komputera w tym edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego.
5. Prawo jazdy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw z zakresu organizowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
2. Realizacja zadań wynikających z przepisów w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego, ochrony przyrody, gruntów rolnych i leśnych, przepisów o odpadach.
3. Realizacja zadań z zakresu rolnictwa.
4. Realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy.
5. Współudział w opracowywaniu, realizacji i zakończeniu inwestycji budowlanych i remontowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
  • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
  • pomieszczenie biurowe znajduje się na piętrze – brak windy.

V. Wymagane dokumenty:

1.  List motywacyjny,
2.  Życiorys – curriculum vitae,
3.  Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
4.  Kserokopie świadectw pracy,
5.  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6.  Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.  Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku ds. środowiska, inwestycji i zamówień publicznych.
8.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922; Dz. U. z 2018 poz. 138)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-08 14:00:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stanowisko pracy ds. środowiska, inwestycji i zamówień publicznych”  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w terminie do dnia 8 czerwca 2018r. godz. 1400.
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce, rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 % .
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu