Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Szczegóły informacji

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Rynie

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 194201-2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-10-01 15:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2013-10-01 15:10:00

Miejsce złożenia oferty: : Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2013-09-23 przez Andrzej Żmijewski

Treść:

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn
Numer ogłoszenia: 194201 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Rynie , ul. Zielona 1, 11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 603 067 451, faks 87 421 80 69.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastoryn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Staż Pożarna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn I.Wymagania dotyczące samochodu: 1)fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2013, model aktualnie wytwarzany przez producenta, 2)typ nadwozia-podwójna kabina, przystosowany do przewożenia min. 5 osób, zabudowa skrzyni ładunkowej, 3)spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, 4)mający homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 5)spełniający wymogi - minimum Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin, 6)nieużywany, technicznie sprawny. II.Parametry i wyposażenie samochodu. Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych: rozstaw osi min 3400 mm, Lakier akrylowy-czerwony do uzgodnienia,Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, min. 200KM, poj. min. 3200 cm3, Podłoga przedziału załogi i przedziału ładunkowego pokryta tworzywem o zwiększonej wytrzymałości, Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie przestrzeni ładunkowej, Dopuszczalna masa całkowita 3200 kg, Moment obrotowy od 375 Nm, Ładowność min. 1150 kg, Immobiliser, Centralny zamek z pilotem, Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe, Wspomaganie układu kierowniczego, Układ hamulcowy z ABS, Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu, Systemy kontroli trakcji: układ ESP, Systemy bezpieczeństwa: EBL, CBC, EDC, EBA, LAC, HDC, HSA, TSA, ROM, Napęd stały na oś tylną, 4x4, Tempomat, Skrzynia biegów 6-biegowa i wsteczny, manualna, Przednie lampy przeciwmgielne, Poduszki powietrzne min.7 szt. (przednie, boczne, kurtyny i kolanowe), Czujniki cofania, Regulacja kolumny kierownicy, Kierownica wielofunkcyjna, Elektrycznie ogrzewana szyba przednia, Wielofunkcyjne radio CD/MP3 z nagłośnieniem, Oświetlenie kabinowe i przedziału ładunkowego niezależnie włączane od kierowcy i z przedziału pasażerskiego oraz gniazdo 12V w kabinie i przedziale ładunkowym, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Elektryczne sterowanie szyb bocznych-przednie, Elektryczne sterowanie i ogrzewanie lusterek z kierunkowskazami, Zderzak tylny ze stopniem i stopnie boczne, Felgi aluminiowe 17 cali, ogumienie 265/65R17 (kpl.) i koło zapasowe, Felgi stalowe 17 cali, ogumienie zimowe (kpl), Radiostacja stacjonarna z montażem, kpl. z anteną, Hak holowniczy wzmocniony z instalacją elektryczną, Wyciągarka z orurowaniem min. 3,5 tony, klasy WARN (lub równoważne), Belka LED z napisem STRAŻ i lampy LED w zderzaku z generatorem sygnałów świetlnych (kolor niebieski) i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych, Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu pojazdu, Dokumenty pojazdu specjalnego, oklejenie (tablice magnetyczne, odblaskowe) napis STRAŻ (drzwi pojazdu),Gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, fartuchy przeciwbłotne, Pompa pływająca typu SKIMER, wydajność min. 600 l/min., silnik czterosuwowy (lub równoważne), Zapory sorpcyjne-4 szt., długość (1 szt.) 12 m, Pojemniki na chemikalia poj. 120 l-4 szt., Sorbenty (1 kpl.) do unieszkodliwiania zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych na wodach śródlądowych i nawierzchni drogowych-typu SINTAN, AQUA QUICK, NAMOLIN (lub równoważne), Apteczka spełniającą wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe-4 szt., linka holownicza, zapasowy komplet żarówek, kanister..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium przez Wykonawców
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (poza polisą należy załączyć potwierdzenie zapłaty polisy, jeśli opłacenie nie wynika bezpośrednio z polisy)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą dotyczyć okoliczności wynikających z przyczyn: technicznych, gospodarczych, finansowych, organizacyjnych, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastoryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Rynie ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (pokój nr 38).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2013 godzina 15:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Rynie ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego-Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Ryn, dnia 23.09.2013 r.
Przezes Zarządu OSP Ryn
Andrzej Mieczkowski

Załączniki