ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZARZĄDZANIE MINI PRZYSTANIĄ ŻEGLARSKĄ W RYNIEDrukuj informację Zamówienie publiczne: ZARZĄDZANIE MINI PRZYSTANIĄ ŻEGLARSKĄ W RYNIE

Szczegóły informacji

ZARZĄDZANIE MINI PRZYSTANIĄ ŻEGLARSKĄ W RYNIE

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Ryn

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 35437-2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-03-05 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-03-05 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat I piętro)

Ogłoszono dnia: 2014-02-21 przez Andrzej Żmijewski

Treść:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.miastoryn.pl
________________________________________
Ryn: ZARZĄDZANIE MINI PRZYSTANIĄ ŻEGLARSKĄ W RYNIE
Numer ogłoszenia: 35437 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Ryn , ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 4293970, faks 087 4218034.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastoryn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZARZĄDZANIE MINI PRZYSTANIĄ ŻEGLARSKĄ W RYNIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem umowy jest kompleksowe zarządzanie mini przystanią żeglarską w Ryn, w skład której wchodzą: dwukondygnacyjny budynek ekologicznej mini przystani, 2 szt. pływających pomostów cumowniczy na 54 stanowiska, pomost stały na 30 stanowisk cumowniczych, stacja podciśnieniowa do odbioru ścieków z jednostek pływających, 2 szt. wiat na wolnym powietrzu, wiata na odpady, uzbrojenie terenu w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, kanalizacja deszczowa, ciągi pieszo - jezdne z miejscami postojowymi, przyłącze energetyczne, oświetlenie terenu oraz wyposażenie obiektu (ławki, kosze na śmieci, wyposażenie wewnętrzne). 2.Zamawiający powierzy operatorowi zarządzanie nieruchomością zlokalizowaną na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 46/2, 46/3, 47/1, 47/4, 48, 52, 123/4, 123/7, 123/8 w miejscowości Ryn wybudowaną w wyniku realizacji projektu p.n. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Ryn. 3.Termin przekazania mini przystani do eksploatacji - 01 czerwca 2013 r. 4.Zadania operatora: 1.Operator w ramach zamówienia przyjmuje do wykonania kompleksowe zarządzanie mini przystanią żeglarską wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2.Do obowiązków operatora należy: 1)utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym, w tym między innymi do prowadzenia bieżących napraw wynikających z eksploatacji obiektu, uszkodzeń osób trzecich oraz wystąpienia zdarzeń losowych. 2)prowadzenie działalności zgodnej z przeznaczeniem obiektu w sezonie letnim (01.05 - 30.09): a)odbiór ścieków sanitarnych oraz odbiór i segregacja odpadów z jednostek pływających, b)przeprowadzenie szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem altan i sali wykładowej w budynku kapitanatu (przeszkolonych 100 osób w skali roku), c)wynajem sali wykładowej (prezentacje, szkolenia) oraz dzierżawa miejsc pod działalność gospodarczą (4 miejsca wyposażone w bieżącą wodę i odprowadzanie ścieków oraz energię elektryczną). Wykonawca będzie czerpał korzyści z wynajmu i czynszu dzierżawnego, natomiast Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody na proponowaną działalność wykonywaną w miejscach do tego przeznaczonych, d)sprawowanie nadzoru osobowego nad nieruchomością w sezonie letnim i poza sezonem, poprzez zapewnienie ochrony obiektu. 3)organizacja trzech imprez związanych z funkcjonowaniem mini przestani w sezonie letnim (regaty, oprawa muzyczna, promocja, zabezpieczenie imprezy od strony zaplecza sanitarnego, bezpieczeństwa ludzi i mienia, opieki medycznej i przeciw pożarowej, jeżeli ich zapewnienie będzie nieodzowne do charakteru imprezy). Program, charakter imprezy oraz termin uzgodnić z Zamawiającym, 4)zapewnienie właściwej eksploatacji i obsługi technicznej zgodnie z wymogami prawa budowlanego, 5)zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w mini przystani, 6)prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dla dokumentowania przychodów i kosztów pochodzących z prowadzonej działalności na mini przystani żeglarskiej zgodnej z warunkami uzyskanego dofinansowania ze środków unii Europejskiej - przychody operacyjne pochodzące z opłat użytkowników za odpady stałe i płynne, odrębnie za odpady stałe i odrębnie za odpady płynne, 7)zapewnienie osiągnięcia oraz udokumentowania wskaźników projektu określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków unii Europejskiej: -liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektu - 11 163 osoby, 8)zachowanie trwałości projektu mini przystani tzn. nie poddawanie go znaczącym modyfikacjom (Wykonawca nie może zmieniać architektury budynków, konstrukcji, rozbudowy obiektu, zmiany użytkowania obiektu. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonywanie bieżących napraw obiektu oraz likwidacji uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania), 9)opracowanie regulaminu i cennika korzystania z mini przystani przez użytkowników nastąpi w porozumieniu z Gminą Ryn, 10)zapewnienie odpowiedniej kadry do obsługi i zarządzania nieruchomością, 11)zapewnienie promocji obiektu poprzez strony www, plakaty, imprezy, szkolenia edukacyjne oraz działania promocyjne realizowane wspólnie z Zamawiającym, 12)składanie Zamawiającemu pisemnego sprawozdania z czynności związanych zarządzaniem obiektem oraz o przeprowadzonych imprezach i szkoleniach - 1 raz na kwartał, 13)Zarządzanie obiektem; a)Techniczne: -prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej dotyczącej obiektów budowlanych, w tym książkę obiektu budowlanego, -bieżącą konserwację instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie nieruchomości przez uprawnione podmioty, zgłaszanie bez zwłocznie napraw gwarancyjnych oraz wszelkich uszkodzeń Zamawiającemu, -monitoring i naprawy elementów infrastruktury towarzyszącej, -zapewnienie i utrzymanie ochrony obiektu w okresie trwania umowy, b)Eksploatacja: -przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wszystkich aktów prawa, w tym prawa miejscowego, niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia, -utrzymanie w należytym porządku i czystości terenu, pomieszczeń i urządzeń należących do mini przystani, -należy zapewnić odśnieżanie terenu oraz zabezpieczenie elementów pomostów pływających w okresie zimowym, -racjonalne gospodarowanie mediami (energia elektryczna, woda i inne), -pielęgnacja zieleni, zapewnienie porządku na terenie obiektu oraz odśnieżanie w okresie zimowym, -Operator nie nabywa prawa własności do mini przystani żeglarskiej i infrastruktury towarzyszącej, -Operator nie ma prawa wykonywać żadnych prac budowlanych w celu przebudowy lub modernizacji obiektu, -Operator może za zgodą Zamawiającego zmienić aranżację pomieszczeń znajdujących się w obiektach budowlanych w celu prawidłowego funkcjonowania obiektu, -przedstawiciele Zamawiającego mają zagwarantowane prawo wstępu na teren nieruchomości w okresie trwania umowy. 5.Ceną zamówienia jest wysokość wynagrodzenia dla Operatora za świadczenie usługi objętej zamówieniem tj. zarządzaniem obiektem mini przystani żeglarskiej w Rynie. 6.Do kosztów utrzymania nieruchomości, które są finansowane przez Operatora należą: 1)wynagrodzenie pracowników, zleceniobiorców i podwykonawców oraz wszystkie związane z tym wydatki (płace, składki ZUS, podatki od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników). 2)wynagrodzenie obsługi pomocniczej - firm sprzątających, 3)koszty ochrony obiektu, 4)dostawę energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych, odbiór ścieków sanitarnych i dostawę wody, konserwację windy, za usługi telekomunikacyjne, Internet, TV, opłaty licencyjne za programy komputerowe, organizację imprez, szkoleń itp. 7.Koszty ubezpieczenia i opłaty podatków od nieruchomości mini przystani wraz z infrastrukturą towarzyszącą ponosi Gmina Ryn. 8.Termin realizacji zamówienia: Zamówienie należy realizować w okresie od 01 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy - Prawo zamówień publicznych
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 PZP, oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku)
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie posiadania doświadczenia przy realizacji co najmniej jednej usługi, w okresie co najmniej 12 miesięcy, polegającej na zarządzaniu nieruchomościami użyteczności publicznej o powierzchni, co najmniej 200 m2. Przy czym pod pojęciem zarządzaniu nieruchomościami należy rozumieć: usługi zarządzania nieruchomością o których mowa w art. 185 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2010. Nr 102. poz. 651 ze zm.), tj: usługi zarządzania nieruchomością polegające w szczególności: na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu: 1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; 2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; 3) bieżące administrowanie nieruchomością; 4) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie (załącznik nr 4 SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są: poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP., oceniany będzie ich łączne posiadanie wiedzy i doświadczenia)
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji. Wykaz osób (załącznik nr 5 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 6 do SIWZ)
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną opłaconą polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawców jest możliwa przy spełnieniu poniższych warunków dokonania takich zmian: a) gdy z powodu nieprzewidzianych okoliczności, których w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć, zaistniała konieczność wydłużenia terminu wykonania usługi lub zwiększenia jej zakresu; b) gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (w rozumieniu art. 3571.k.c.) spełnienie świadczenia przez Wykonawcę w umownym terminie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziło mu rażącą stratą, czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, - przy urzędowej zmianie stawki podatku VAT
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastoryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, pok. 38.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Ryn, dnia 21.02.2014 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Żmijewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Żmijewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-21 12:57:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Żmijewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-21 12:58:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Żmijewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-10 10:27:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony