ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 423 i 424Drukuj informację Zamówienie publiczne: Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 423 i 424

Szczegóły informacji

Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 423 i 424

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Inny - poniżej 14.000,00 euro

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Ryn

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-06-22 15:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-06-07 przez Paulina Żmijewska

Treść:

Burmistrz  Miasta i Gminy Ryn zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie poniższego zadania:
1. Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 423 i 424.
2. Wymagany termin wykonania zadania:
Do 30.06.2024 r.
3. Składowe oferty:
Cena brutto za opracowanie.
4. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto za opracowanie (100%).
5. Przedmiot umowy obejmuje:
a. pozyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów i danych niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy (w tym na potrzeby opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, opracowania ekofizjograficznego bądź jego aktualizacji, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu), w tym niezbędnych kopii map pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b. sporządzenie projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c. przygotowanie opracowania ekofizjograficznego,
d. przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko,
e. przygotowanie prognozy skutków finansowych,
f. przygotowanie wszystkich projektów pism związanych z procedurą planistyczną,
g. udział w posiedzeniu GKUA,
h. udział w dyskusji publicznej,
i. sporządzenie „podsumowania” oraz „uzasadnienia”, o których mowa art. 55 ust. 3 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
j. udział w sesji Rady Gminy na której uchwalany będzie plan miejscowy i poprzedzającym sesję posiedzeniu właściwej komisji,
k. przygotowanie ewentualnych odpowiedzi na zarzuty zgłaszane przez Wojewodę po uchwaleniu planu miejscowego,
l. Przygotowanie tekstu uchwały w Edytorze Aktów Prawnych zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych.
6. Warunki wymagane od oferentów:
- posiadają wykształcenie i przygotowanie zawodowe związane bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r, - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
- przedłoży informacje na temat 4 planów miejscowych uchwalonych w ostatnich 9 miesiącach co do których Wojewoda nie złożył żadnych zastrzeżeń lub złożone zastrzeżenia nie miały wpływu na wyeliminowanie z obrotu prawnego stosownych zapisów planu miejscowego – co potwierdzone powinno być stosowną opinią/referencjami właściwego organu wykonawczego gminy. W przypadku złożonych przez Wojewodę zastrzeżeń należy dołączyć stosowne pismo Wojewody.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, I piętro, w terminie do dnia 22.06.2022 r., do godz. 15.00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 423 i 424.”.
8. Wybór oferty
Nastąpi zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem nr 5/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn oraz jednostkach organizacyjnych i samorządową instytucję kultury Gminy Ryn.
Oferty złożone po w/w terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania kopert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ryn.
10. Szczegółowe informacje
Dostępne są: tel. 874293979, e-mail: plan@miastoryn.pl, pok. nr 128, Paulina Żmijewska.
 
Ryn, dnia 07.06.2022 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-14 12:35:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-14 12:36:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-28 13:22:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony