ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina RynDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Ryn

Szczegóły informacji

Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Ryn

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Ryn

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 282999-2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-11-25 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2011-11-25 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat, I piętro)

Ogłoszono dnia: 2011-10-28 przez Barbara Kowalska

Treść:

Informuję, że został wydłużony termin składania ofert do dnia 25.11.2011 r. do godz. 12:00
Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Ryn
Numer ogłoszenia: 282999 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Ryn , ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 4293970, faks 087 4218034.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastoryn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Ryn.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wraz z zagospodarowaniem terenu ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Rynie, gmina Ryn łącznie z drogą dojazdową oraz slipem, pomostami pływającymi, pomostami stałymi i infrastrukturą techniczną: przyłączem energetycznym, oświetleniem terenu, zewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, przyłączem wodociągowym, przyłączami kanalizacji sanitarnej, kanalizacją deszczową. Zakres robót przedstawia się następująco: 1.Budowa budynku mini przystani żeglarskiej - budynek dwu kondygnacyjny z górna kondygnacja na poddaszu użytkowym z podcieniem od strony linii brzegowej Jeziora, wyposażony w pomieszczenia sanitarne wraz z instalacjami i całą infrastrukturą techniczną. 2.Budowa dwóch pomostów pływających z miejscami do cumowania na 60 szt. jachtów wraz z instalacja elektryczną i wodociągową. 3.Budowa pomostu stałego. 4.Modernizacja istniejących pomostów stałych. 5.Budowa slipu do wodowania jachtów i sprzętu pływającego. 6.Przebudowa i budowa infrastruktury technicznej, przyłączy elektroenergetycznych, oświetlenie terenu i zew. instalacji elektrycznych, przyłączy kanalizacji sanitarnych, systemu odbioru ścieków i wód zęzowych z jachtów, systemu odbioru odpadów z jachtów i zagospodarowywanego terenu, kanalizacji deszczowej. 7.Przebudowa i budowa ciągu pieszego oraz pieszo - rowerowego wraz z elementami małej architektury i terenami zielonymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi projekt techniczny branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, mapy, rysunki, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót w w/w branżach, które stanowią załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi wzrost zakresu rzeczowego robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 52.24.21.10-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 14.11.2011 r. godz. 12:00, tj.: do terminu składania ofert
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia wymienionego w III pkt 5.1.2 SIWZ. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w III pkt 5.1.3 SIWZ. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia wymienionego w III pkt 5.1.2 SIWZ. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w III pkt 5.1.4 SIWZ. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w III pkt 5.1.16 i 17 SIWZ Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 500 000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawców jest możliwa przy spełnieniu poniższych warunków dokonania takich zmian: - zmiana zapisu umownego w zakresie przedłużenia terminu wykonania zadania może nastąpić: a) gdy z powodu nieprzewidzianych okoliczności, których w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć zaistniała konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, powodujących w konsekwencji potrzebę rozszerzenia zakresu przedmiotowego zamówienia; b) gdy z powodu klęski żywiołowej lub niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. niespotykanie obfite opady deszczu, śniegu powtarzające się w dłuższym przedziale czasowym lub cechujące się dużą intensywnością, bądź inne zdarzenia nagłe, których nie można było przewidzieć) poprawne wykonanie zamówienia zgodnie z projektem oraz wymaganiami techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w terminie umownym nie jest możliwe; c) gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (w rozumieniu art. 3571.k.c.) spełnienie świadczenia przez Wykonawcę w umownym terminie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziło mu rażącą stratą, czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy. - przy urzędowej zmianie stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastoryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, pok. 38.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat, I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 6 - Środowisko przyrodnicze; Działanie 6.1 - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Poddziałanie 6.1.3 - System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ryn, dnia 28.10.2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
Do poprawnego odczatania plików SIWZ i załączników należy pobrać 4 część i rozpakować pragramem archiwizacyjnym obsługującym pliki typu .rar
UWAGA!!!
Informuję że, zmieniono zapis w SIWZ odnośnie dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu z:
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
na:
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt 3.1 ppkt 3) niniejszej SIWZ.
oraz zmieniono treść załącznika nr 7 do SIWZ – usunięto nazwy podwykonawców z tabeli.
Poprawiona SIWZ wraz załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.miastoryn.pl.

Ryn, dnia 04.11.2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
Numer ogłoszenia: 292093 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 282999 - 2011 data 28.10.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 4293970, fax. 087 4218034.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat, I piętro).
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat, I piętro).
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
• W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 14.11.2011 r. godz. 12:00, tj.: do terminu składania ofert.
• W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 21.11.2011 r. godz. 12:00, tj.: do terminu składania ofert.
Ryn, dnia 09.11.2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
Numer ogłoszenia: 300113 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 282999 - 2011 data 28.10.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 4293970, fax. 087 4218034.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat, I piętro).
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat, I piętro).
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
• W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 14.11.2011 r. godz. 12:00, tj.: do terminu składania ofert.
• W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 25.11.2011 r. godz. 12:00, tj.: do terminu składania ofert.
Ryn, dnia 17.11.2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-28 09:04:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-28 15:10:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-02 14:31:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4869 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony