ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Szczegóły informacji

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Ryn

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 280255-2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-11-18 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2011-11-18 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, sekretariat (I piętro)

Ogłoszono dnia: 2011-10-26 przez Barbara Kowalska

Treść:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Informuję, że został wydłużony termin składania ofert do dnia 18.11.2011 r. do godz. 12:00
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu
Numer ogłoszenia: 280255 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Ryn , ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 4293970, faks 087 4218034.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastoryn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) Uruchomienie kredytu w wysokości 1 288 174,00 zł. przez bank nastąpi w II półroczu 2011 roku do 23 listopada 2011 r. na rachunek bieżący gminy Ryn - MBS Giżycko/O Ryn 61 9343 1015 1300 0130 2000 0010 Kredyt ma zostać przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1. Budowa wodociągu i kanalizacji w obrębie w miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki - 540 000,00 zł. 2. Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybical, Prażmowo, Kronowo, Ryn - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku -90 000,00 zł. 3. Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowości Ryn - Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Ołów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211 m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki - 90 000,00zł. 4. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Ryn- 200 000,00 zł. 5. Zakup nieruchomości położonej w Knisie - 68 174,00 zł. 6. Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Knis - 50 000,00 zł. 7. Budowa kompleksu sportowego Orlik w Rynie -250 000,00 zł b) Zaciągnięty kredyt podlega spłacie rocznie: 2012 r. 161 022,00 zł 2013 r. 161 022,00 zł 2014 r. 161 022,00 zł 2015 r. 161 022,00 zł 2016 r. 161 022,00 zł 2017 r. 161 022,00 zł 2018 r. 161 022,00 zł 2019 r. 161 020,00 zł w ratach miesięcznych, począwszy od 01.01.2012r. i będzie spłacony nie później niż do 31.12.2019r. c) Spłata odsetek następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym zostanie uruchomiony kredyt. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Do naliczenia odsetek należy przyjąć, że rok liczy 365 dni (w przypadku roku przestępnego 366 dni), a miesiąc rzeczywistą ilość dni. d) Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce średni WIBOR 1M wg stanu na dzień 10.10.2011r. - 4,64% plus stała marża banku. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych, przyjmując stawkę WIBORU z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy. e) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny wraz z deklaracją wekslową. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo: - wcześniejszej spłaty kwoty kredytu. Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami, - zmiany terminów spłat rat kredytu, g) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższych możliwości Wykonawca nie naliczy z tego tytułu dodatkowych kosztów. h) Kredyt nie może być obciążany innymi opłatami, niż prowizja, marża oraz oprocentowanie. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2019.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi posiadać Zezwolenie Komisji nadzoru Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z poźn. zm.)
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy Zakres zmian: Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) zmiany terminu wykorzystania kredytu oraz terminu realizacji umowy kredytowej, Warunek zmiany: Oczekiwanie Wykonawcy zadania na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp., Przedłużenie procedury przetargowej na wybór Wykonawcy, Uwarunkowania społeczne (petycje, protesty, itp.), Roboty dodatkowe, Technologię wykonywania prac, Zmiany stanu prawnego mającej wpływ na realizację zadania, Niesprzyjające warunki atmosferyczne takie jak: obfite opady śniegu, deszczu, gradu, temperatura powietrza uniemożliwiająca wykonanie poszczególnych robot ze względu na sposób, technologię ich wykonania oraz Użyte w tym celu materiały wynikające z zasad techniki budowlanej, instrukcji Użytkowania, wichury o ile są one nietypowe dla pory roku, w której wykonywane są roboty budowlane, Działania sił natury, uznane za stan klęski Żywiołowej, Zachwianie płynności finansowej Zamawiającego. b) zmiany postanowień umowy w zakresie zmiany przeznaczenia kredyt w następujących przypadkach: Przeniesienia Uchwałą Rady Gminy Śródków budżetowych na inne zadania bieżące i inwestycyjne, Zaniechania, wstrzymania lub spowolnienia realizacji zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego wówczas środki kredytu mogą zostać przeznaczone na inne, wskazane przez zamawiającego zadania
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastoryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, pokój nr 38.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, sekretariat (I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Ryn, dnia 26.10.2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
Numer ogłoszenia: 280315 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 280255 - 2011 data 26.10.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 4293970, fax. 087 4218034.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
• W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) Uruchomienie kredytu w wysokości 1 288 174,00 zł. przez bank nastąpi w II półroczu 2011 roku do 02 listopada 2011 r. na rachunek bieżący gminy Ryn - MBS Giżycko/O Ryn 61 9343 1015 1300 0130 2000 0010 Kredyt ma zostać przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1. Budowa wodociągu i kanalizacji w obrębie w miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki - 540 000,00 zł. 2. Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybical, Prażmowo, Kronowo, Ryn - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku -90 000,00 zł. 3. Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowości Ryn - Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Ołów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211 m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki - 90 000,00zł. 4. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Ryn- 200 000,00 zł. 5. Zakup nieruchomości położonej w Knisie - 68 174,00 zł. 6. Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Knis - 50 000,00 zł. 7. Budowa kompleksu sportowego Orlik w Rynie -250 000,00 zł b) Zaciągnięty kredyt podlega spłacie rocznie: 2012 r. 161 022,00 zł 2013 r. 161 022,00 zł 2014 r. 161 022,00 zł 2015 r. 161 022,00 zł 2016 r. 161 022,00 zł 2017 r. 161 022,00 zł 2018 r. 161 022,00 zł 2019 r. 161 020,00 zł w ratach miesięcznych, począwszy od 01.01.2012r. i będzie spłacony nie później niż do 31.12.2019r. c) Spłata odsetek następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym zostanie uruchomiony kredyt. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Do naliczenia odsetek należy przyjąć, że rok liczy 365 dni (w przypadku roku przestępnego 366 dni), a miesiąc rzeczywistą ilość dni. d) Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce średni WIBOR 1M wg stanu na dzień 10.10.2011r. - 4,64% plus stała marża banku. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych, przyjmując stawkę WIBORU z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy. e) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny wraz z deklaracją wekslową. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo: - wcześniejszej spłaty kwoty kredytu. Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami, - zmiany terminów spłat rat kredytu, g) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższych możliwości Wykonawca nie naliczy z tego tytułu dodatkowych kosztów. h) Kredyt nie może być obciążany innymi opłatami, niż prowizja, marża oraz oprocentowanie. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
• W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) Uruchomienie kredytu w wysokości 1 288 174,00 zł. przez bank nastąpi w II półroczu 2011 roku do 23 listopada 2011 r. na rachunek bieżący gminy Ryn - MBS Giżycko/O Ryn 61 9343 1015 1300 0130 2000 0010 Kredyt ma zostać przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1. Budowa wodociągu i kanalizacji w obrębie w miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki - 540 000,00 zł. 2. Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybical, Prażmowo, Kronowo, Ryn - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku -90 000,00 zł. 3. Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowości Ryn - Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Ołów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211 m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki - 90 000,00zł. 4. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Ryn- 200 000,00 zł. 5. Zakup nieruchomości położonej w Knisie - 68 174,00 zł. 6. Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Knis - 50 000,00 zł. 7. Budowa kompleksu sportowego Orlik w Rynie -250 000,00 zł b) Zaciągnięty kredyt podlega spłacie rocznie: 2012 r. 161 022,00 zł 2013 r. 161 022,00 zł 2014 r. 161 022,00 zł 2015 r. 161 022,00 zł 2016 r. 161 022,00 zł 2017 r. 161 022,00 zł 2018 r. 161 022,00 zł 2019 r. 161 020,00 zł w ratach miesięcznych, począwszy od 01.01.2012r. i będzie spłacony nie później niż do 31.12.2019r. c) Spłata odsetek następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym zostanie uruchomiony kredyt. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Do naliczenia odsetek należy przyjąć, że rok liczy 365 dni (w przypadku roku przestępnego 366 dni), a miesiąc rzeczywistą ilość dni. d) Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce średni WIBOR 1M wg stanu na dzień 10.10.2011r. - 4,64% plus stała marża banku. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych, przyjmując stawkę WIBORU z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy. e) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny wraz z deklaracją wekslową. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo: - wcześniejszej spłaty kwoty kredytu. Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami, - zmiany terminów spłat rat kredytu, g) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższych możliwości Wykonawca nie naliczy z tego tytułu dodatkowych kosztów. h) Kredyt nie może być obciążany innymi opłatami, niż prowizja, marża oraz oprocentowanie. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
Ryn, dnia 26.10.2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
Numer ogłoszenia: 286035 - 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 280255 - 2011 data 26.10.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 4293970, fax. 087 4218034.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, sekretariat (I piętro)..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, sekretariat (I piętro)..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
• W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) Uruchomienie kredytu w wysokości 1 288 174,00 zł. przez bank nastąpi w II półroczu 2011 roku do 02 listopada 2011 r. na rachunek bieżący gminy Ryn - MBS Giżycko/O Ryn 61 9343 1015 1300 0130 2000 0010 Kredyt ma zostać przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1. Budowa wodociągu i kanalizacji w obrębie w miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki - 540 000,00 zł. 2. Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybical, Prażmowo, Kronowo, Ryn - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku -90 000,00 zł. 3. Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowości Ryn - Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Ołów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211 m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki - 90 000,00zł. 4. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Ryn- 200 000,00 zł. 5. Zakup nieruchomości położonej w Knisie - 68 174,00 zł. 6. Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Knis - 50 000,00 zł. 7. Budowa kompleksu sportowego Orlik w Rynie -250 000,00 zł b) Zaciągnięty kredyt podlega spłacie rocznie: 2012 r. 161 022,00 zł 2013 r. 161 022,00 zł 2014 r. 161 022,00 zł 2015 r. 161 022,00 zł 2016 r. 161 022,00 zł 2017 r. 161 022,00 zł 2018 r. 161 022,00 zł 2019 r. 161 020,00 zł w ratach miesięcznych, począwszy od 01.01.2012r. i będzie spłacony nie później niż do 31.12.2019r. c) Spłata odsetek następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym zostanie uruchomiony kredyt. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Do naliczenia odsetek należy przyjąć, że rok liczy 365 dni (w przypadku roku przestępnego 366 dni), a miesiąc rzeczywistą ilość dni. d) Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce średni WIBOR 1M wg stanu na dzień 10.10.2011r. - 4,64% plus stała marża banku. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych, przyjmując stawkę WIBORU z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy. e) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny wraz z deklaracją wekslową. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo: - wcześniejszej spłaty kwoty kredytu. Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami, - zmiany terminów spłat rat kredytu, g) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższych możliwości Wykonawca nie naliczy z tego tytułu dodatkowych kosztów. h) Kredyt nie może być obciążany innymi opłatami, niż prowizja, marża oraz oprocentowanie. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
• W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) Uruchomienie kredytu w wysokości 1 288 174,00 zł. przez bank nastąpi w II półroczu 2011 roku do 25 listopada 2011 r. na rachunek bieżący gminy Ryn - MBS Giżycko/O Ryn 61 9343 1015 1300 0130 2000 0010 Kredyt ma zostać przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1. Budowa wodociągu i kanalizacji w obrębie w miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki - 540 000,00 zł. 2. Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybical, Prażmowo, Kronowo, Ryn - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku -90 000,00 zł. 3. Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowości Ryn - Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Ołów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211 m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki - 90 000,00zł. 4. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Ryn- 200 000,00 zł. 5. Zakup nieruchomości położonej w Knisie - 68 174,00 zł. 6. Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Knis - 50 000,00 zł. 7. Budowa kompleksu sportowego Orlik w Rynie -250 000,00 zł b) Zaciągnięty kredyt podlega spłacie rocznie: 2012 r. 161 022,00 zł 2013 r. 161 022,00 zł 2014 r. 161 022,00 zł 2015 r. 161 022,00 zł 2016 r. 161 022,00 zł 2017 r. 161 022,00 zł 2018 r. 161 022,00 zł 2019 r. 161 020,00 zł w ratach miesięcznych, począwszy od 01.01.2012r. i będzie spłacony nie później niż do 31.12.2019r. c) Spłata odsetek następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym zostanie uruchomiony kredyt. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Do naliczenia odsetek należy przyjąć, że rok liczy 365 dni (w przypadku roku przestępnego 366 dni), a miesiąc rzeczywistą ilość dni. d) Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce średni WIBOR 1M wg stanu na dzień 10.10.2011r. - 4,64% plus stała marża banku. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych, przyjmując stawkę WIBORU z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy. e) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny wraz z deklaracją wekslową. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo: - wcześniejszej spłaty kwoty kredytu. Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami, - zmiany terminów spłat rat kredytu, g) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższych możliwości Wykonawca nie naliczy z tego tytułu dodatkowych kosztów. h) Kredyt nie może być obciążany innymi opłatami, niż prowizja, marża oraz oprocentowanie. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
Ryn, dnia 02.11.2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-26 09:20:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-26 09:36:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-18 16:00:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony