ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, WejdykiDrukuj informację Zamówienie publiczne: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki

Szczegóły informacji

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Ryn

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 20493-2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-10-24 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2011-10-24 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy w Rynie ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, Sekretariat (I piętro)

Ogłoszono dnia: 2011-10-14 przez Redaktor

Treść:

Ryn: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki
Numer ogłoszenia: 270493 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Ryn , ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 4293970, faks 087 4218034.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastoryn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z definicją określoną Prawem Budowlanym (Rozdział 3 art. 25, 26 i 27) oraz reprezentować będzie Inwestora w trakcie realizacji projektu którego postępowanie dotyczy. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w skład podstawowych obowiązków wchodzą: a) na etapie prowadzenia robót budowlano - montażowych: 1. Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem robót; 2. Stałe uczestniczenie w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego; 3. Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym; 4. Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu; 5. Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym; 6. Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Inwestora Bezpośredniego; 7. Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją, opracowywanie dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji inwestycji dotowanych z budżetu państwa i funduszy strukturalnych ; 8. Współpraca z Inwestorem Bezpośrednim, jednostką projektową i wykonawczą w okresie realizacji inwestycji; 9. Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Inwestora; 10. Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie; 11. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym (Rozdział 3 art. 25, 26, 27) oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności: - kontrola jakości wykonanych prac budowlano - montażowych zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy; - sprawdzanie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń; - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót; - kontrola jakości wykonanych prac; - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców; - ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji; - bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z projektantami, wykonawcą, dostawcami usług i towarów oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur; - bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji; - zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Inwestora odbiorów częściowych i końcowego oraz protokolarne przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zakresu inwestycji; - sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy; - opracowanie końcowego rozliczenia prac budowlano - instalacyjnych oraz inwestycji; - przedłożenie Inwestorowi oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze; b) po zakończeniu robót budowlano - montażowych: 1. Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora do oceny jakości robót w okresie gwarancji; 2. Zawiadamianie wykonawców o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji; 3. Sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji; 4. Sporządzenie protokółu pogwarancyjnego. W ramach robót budowlanych zostaną wykonane sieci wodociągowe i sieci kanalizacji sanitarnych w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki w następującym zakresie: Sieć kanalizacyjna a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna: PVC lub PP Dn 315 mm - 12 m, PVC lub PP Dn 250 mm - 31 m, PVC lub PP Dn 200 mm - 4 327 m; b) kanalizacja sanitarna tłoczna: PE 110 mm - 71 m, PE 90 mm - 9 760 m, PE 75 mm - 1 966 m, PE 63 mm - 7 918 m, c) przepompownie ścieków główne - 7 szt. e) przepompownie ścieków lokalne - 31 szt. f) modernizacja istniejących przepompowni ścieków - 2 szt. Sieć wodociągowa a) sieć wodociągowa: PE 160 mm - 3 036 m, PE 110 mm - 4 458 m, PE 90 mm - 9 265 m; b) przyłącza wodociągowe: PE 40 mm - 2 097 m, PE 50 mm - 717 m, PE 63 mm - 409 m; c) pompownia wody - 1 szt. d) przebudowa pompowni wody - 1 szt..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 76.60.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować realizację przynajmniej dwóch usług pełnienia funkcji inżyniera nadzoru inwestorskiego o przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie sieci wodno - kanalizacyjnej o wartości robót budowlanych równej lub przekraczającej 5 000 000 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie nadzoru w specjalnościach: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Poprzez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie nadzoru w specjalnościach: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Poprzez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastoryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Rynie ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, pok. nr 38.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Rynie ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, Sekretariat (I piętro)
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Ryn, dnia 14.10.2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony