ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu

Szczegóły informacji

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 175088-2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-07-06 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2011-07-06 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, pokój nr 15

Ogłoszono dnia: 2011-06-28 przez Barbara Kowalska

Treść:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ryn: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 175088 - 2011;
data zamieszczenia: 28.06.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,
ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 39 67,
faks 87 421 80 69.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastoryn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie działań związanych z realizacją kontraktów socjalnych dla 21 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej oraz 12 osób w wieku 15-25 lat w ramach realizacji programu Aktywności Lokalnej, zgodnie z projektem systemowym. Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki 2007-2013 Szkolenia dla kontraktów socjalnych: I grupa: 12 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Trening motywacyjno wzmacniający, wyjazdowy, 2 dniowy (budowanie wewnętrznej motywacji, kreowanie wewnętrznych celów). Trening proaktywności 14 godzin grupa (umiejętność zarządzania zmianą, wyznaczanie celów, twórcze wykorzystanie niepowodzeń). Trening budowania pozytywnego obrazu siebie,14 godzin/grupa (autoprezentacja w rolach społecznych, wyrażanie samego siebie). Warsztaty aktywizujące z elementami przedsiębiorczości, 18 godzin/grupa (mechanizmy i wymagania współczesnego rynku pracy), II grupa 9 osób 50+.
Trening motywacyjno,wzmacniający, wyjazdowy 2 dniowy (budowanie wewnętrznej motywacji, kreowanie wewnętrznych celów), Trening komunikacji interpersonalnej z elementami treningu asertywności, 12 godzin grupa (konstruktywne wyrażanie potrzeb i oczekiwań, trudne sytuacje społeczne adekwatne reagowanie), Warsztaty międzypokoleniowe 14 godzin grupa plus grupa PAL (przełamywanie stereotypów, budowanie kontaktu międzypokoleniowego, komunikacja i współpraca), Trening adaptacyjny z elementami warsztatów nt nowoczesnych metod informatycznych i informacyjnych, 18 godzin grupa, Profilaktyka kryzysów życiowych, 12 godzin grupa (przeciwdziałanie mechanizmom agresji, profilaktyka uzależnień, własny system wsparcia społecznego). Szkolenia dla osób objętych Programem Aktywności Lokalnej (15, 24 rok życia).
Trening twórczej aktywności, wyjazdowy 2 dni (budowanie motywacji nad zmianą, konstruktywne sposoby spędzania czasu, stymulowanie rozwoju osobistego), Trening komunikacji interpersonalnej, 14 godzin, grupa (precyzyjne formułowanie komunikatów, aktywne słuchanie, efektywne prowadzenie dialogu), Warsztaty międzypokoleniowe 14 godzin grupa plus II grupa kontraktu socjalnego (przełamywanie stereotypów, budowanie kontaktu międzypokoleniowego, komunikacja i współpraca), Warsztaty edukacji profilaktycznej,12 godzin grupa 9profilaktyka alkoholowa, cyberprzestrzeń, agresja, przemoc).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadania niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej, Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej, wg zasady spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali lub wykonują jako Wykonawca wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, zgodnie z art. 18 ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy oraz wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, co najmniej dwie usługi związane z prowadzeniem szkoleń na rzecz osób bezrobotnych, każda o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2b Ustawy PZP Wykonawca uprawniony jest także do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów o nabytym od nich prawie dysponowania ich wiedzą i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia. ( Należy wypełnić Załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy zobowiązani są spełnić łącznie. Na potwierdzenie powyższego Wykonawcy sporządzą wykaz wykonanych usług wg treści Załącznika nr 4 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą z kwalifikacjami do kierowania szkoleniami, będącą Certyfikowanym Project Managerem ( Certyfikowanym Kierownikiem Projektu). Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2b Ustawy PZP Wykonawca uprawniony jest także do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów kadrowych za okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
( Należy wypełnić Załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy zobowiązani są spełnić łącznie. Na potwierdzenie powyższego Wykonawcy wypełnią Załączniki nr 5 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. posiadają na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 40 000 PLN zł. Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2b Ustawy PZP Wykonawca uprawniony jest także do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów o nabytym od nich prawie dysponowania posiadanym przez te podmioty, potencjale ekonomiczno-finansowym, niezbędnym przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. ( Należy wypełnić Załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww warunek Wykonawcy zobowiązani są spełnić łącznie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 70.
• 2 - Doświadczenie - 30
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy w sytuacji wystąpienia niezależnych od stron Umowy okoliczności lub działania siły wyższej powodującej konieczność wprowadzenia zmian do Umowy. W takim wypadku, Zamawiający i Wykonawca ustalają zakres zmian, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w aneksie do Umowy. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do Umowy i muszą być akceptowane przez obie strony Umowy, Zamawiającego i Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnego wprowadzenia zmian do Umowy pod warunkiem, że nie będą one powodowały negatywnych skutków dla Zamawiającego, w następujących przypadkach, dokładniejszego doprecyzowania zapisów Umowy, uzasadnionej konieczności zmiany termin wykonania zamówienia, na skutek wystąpienia w sposób niezależny od stron Umowy, okoliczności spowodowanych działaniem nieprzewidzianej siły wyższej. konieczności wstrzymania prowadzonych prac, w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które Zamawiający i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności, i których to Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w treści Ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastoryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miastoryn.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn pokój nr 15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Kierownik MGOPS w Rynie
(-) Ewa Modzelewska

Ryn, dnia 28.06.2011r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-28 19:31:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-28 19:33:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-13 13:13:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony