ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Kształtowanie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach: Ryn, Rybical, Prażmowo, KronowoDrukuj informację Zamówienie publiczne: Kształtowanie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach: Ryn, Rybical, Prażmowo, Kronowo

Szczegóły informacji

Kształtowanie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach: Ryn, Rybical, Prażmowo, Kronowo

Status: rozstrzygnięty

Tryb: ograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Ryn

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 173407-2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-07-07 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2011-07-07 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy Ryn ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2011-06-22 przez Barbara Kowalska

Treść:

Kształtowanie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach: Ryn, Rybical, Prażmowo, Kronowo
Numer ogłoszenia: 173407 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Ryn , ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 4293970, faks 087 4218034.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastoryn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kształtowanie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach: Ryn, Rybical, Prażmowo, Kronowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów przy jeziorach (boiska do plażowej piłki siatkowej, miejsca do spotkań przy ognisku, wiaty oraz mała architektura) na cele sportu, rekreacje i wypoczynku. Objęty zamówieniem zakres robót został przewidziany do realizacji w czterech częściach i obejmuje: Część Nr 1 - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ryn (działka nr 76/11, obręb nr 1): 1. Wykonanie 2 szt. altan wypoczynkowo - rekreacyjnych. 2. Ogrodzenie działki. 3. Wykonanie schodów. 4. Wykonanie boiska do siatki plażowej. 5. Dostawa i montaż ławek. 6. Wykonanie kręgu ogniskowego z siedziskami. 7. Wykonanie placu żwirowego. Część Nr 2 - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Rybical (działka nr 19/4 obręb nr 11): 1. Wykonanie 1 szt. altany wypoczynkowo - rekreacyjnej. 2. Płyta fundamentowa pod przenośne toalety. 3. Dostawa i montaż ławek. 4. Wykonanie kręgu ogniskowego z siedziskami. 5. Wykonanie placu żwirowego. Część Nr 3 - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Prażmowo (działka nr 26, obręb nr 9): 1. Wykonanie 2 szt. altan wypoczynkowo - rekreacyjnych. 2. Wykonanie boiska do siatki plażowej. 3. Dostawa i montaż ławek. 4. Wykonanie kręgu ogniskowego z siedziskami. 5. Plac betonowy. 6. Wykonanie placu żwirowego. Część Nr 4 - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kronowo (działka nr 76/11, obręb nr 1): 1. Wykonanie 1 szt. altany wypoczynkowo - rekreacyjnej. 2. Płyta betonowa. 4. Wykonanie boiska do siatki plażowej. 5. Dostawa i montaż ławek. 6. Wykonanie kręgu ogniskowego z siedziskami. 7. Wykonanie placu żwirowego. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania i wbudowania materiałów zgodnych z wymogami stawianymi przez Zamawiającego, parametrami określonymi w projekcie budowlanym, posiadających odpowiednie świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.13-4, 45.22.38.00-4, 45.24.20.00-5, 45.11.27.00-2, 45.23.32.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości, kolejno: 1.1. W przypadku składania oferty na Część Nr 1 zadania: 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100), 1.2. W przypadku składania oferty na Część Nr 2 zadania: 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100), 1.3. W przypadku składania oferty na Część Nr 3 zadania: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100), 1.4. W przypadku składania oferty na Część Nr 4 zadania: 1 300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych 00/100), W przypadku składania oferty na cztery części zadania, Wykonawca winien wnieść wadium w kwocie 9 300,00 zł (dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena dokonana będzie na podstawie złożonego wykazu wykonanych prac dotyczących zagospodarowania rekreacyjno - wypoczynkowego placów, skwerów itp. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej jedną pracę dotyczącą zagospodarowania rekreacyjno - wypoczynkowego placów, skwerów itp. o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto. Ocena odbywać się będzie wg formuły spełnia/nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena dokonana zostanie na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia tj. kierownika budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi oraz kopii posiadanych uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego. Ocena odbywać się będzie wg formuły spełnia-nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena dokonana zostanie na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia. Ocena odbywać się będzie wg formuły spełnia-nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie przedstawionej wraz z ofertą polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w minimalnej wysokości: - Część Nr 1 - 50 000,00 zł, - Część Nr 2 - 20 000,00 zł, - Część Nr 3 - 40 000,00 zł, - Część Nr 4 - 20 000,00 zł. Łączna polisa na 4 części zadania wynosi: 130 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastoryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Ryn ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, pokój nr 38.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ryn ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ryn.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ryn (działka nr 76/11, obręb nr 1): 1. Wykonanie 2 szt. altan wypoczynkowo - rekreacyjnych. 2. Ogrodzenie działki. 3. Wykonanie schodów. 4. Wykonanie boiska do siatki plażowej. 5. Dostawa i montaż ławek. 6. Wykonanie kręgu ogniskowego z siedziskami. 7. Wykonanie placu żwirowego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.13-4, 45.22.38.00-4, 45.24.20.00-5, 45.11.27.00-2, 45.23.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Rybical.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Rybical (działka nr 19/4 obręb nr 11): 1. Wykonanie 1 szt. altany wypoczynkowo - rekreacyjnej. 2. Płyta fundamentowa pod przenośne toalety. 3. Dostawa i montaż ławek. 4. Wykonanie kręgu ogniskowego z siedziskami. 5. Wykonanie placu żwirowego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.13-4, 45.22.38.00-4, 45.24.20.00-5, 45.11.27.00-2, 45.23.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Prażmowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Prażmowo (działka nr 26, obręb nr 9): 1. Wykonanie 2 szt. altan wypoczynkowo - rekreacyjnych. 2. Wykonanie boiska do siatki plażowej. 3. Dostawa i montaż ławek. 4. Wykonanie kręgu ogniskowego z siedziskami. 5. Plac betonowy. 6. Wykonanie placu żwirowego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.13-4, 45.22.38.00-4, 45.24.20.00-5, 45.11.27.00-2, 45.23.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kronowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kronowo (działka nr 76/11, obręb nr 1): 1. Wykonanie 1 szt. altany wypoczynkowo - rekreacyjnej. 2. Płyta betonowa. 4. Wykonanie boiska do siatki plażowej. 5. Dostawa i montaż ławek. 6. Wykonanie kręgu ogniskowego z siedziskami. 7. Wykonanie placu żwirowego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.13-4, 45.22.38.00-4, 45.24.20.00-5, 45.11.27.00-2, 45.23.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Ryn, dnia 22.06.2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-22 13:21:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-22 13:47:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-13 13:08:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2856 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony