ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ryn od 01 września 2011 r. do 29 czerwca 2012 r.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ryn od 01 września 2011 r. do 29 czerwca 2012 r.

Szczegóły informacji

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ryn od 01 września 2011 r. do 29 czerwca 2012 r.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: ZEAPOW w Rynie

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 144765-2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-06-03 09:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2011-06-03 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie , ul. Hanki Sawickiej 8 A, 11-520 Ryn

Ogłoszono dnia: 2011-05-23 przez Barbara Kowalska

Treść:

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

 

 Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ryn od 01 września 2011 r. do 29 czerwca 2012 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Zamieszczanie obowiązkowe.
2. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
3. Zamawiający.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie , ul. Hanki Sawickiej 8 A, 11-520 Ryn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87/4207996, faks 87/4218030
4. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie.

5. Przedmiot zamówienia:

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ryn od 01 września 2011 r. do 29 czerwca 2012 r.

Rodzaj zamówienia: Usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dowóz dzieci z miejscowości zamieszkania do szkoły i z powrotem na terenie gminy Ryn: zadanie I - 398 km, zadanie II - 38 km, zadanie III - 62 km (razem 498 km dziennie).


6. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak.
7. Wspólny słownik zamówień (CPV): Główny przedmiot – 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6
8. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
9. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakończenia: 29.06.2012 r.
11. Wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Trasa I - 8800,- zł.(słownie: osiem tysięcy osiemset 00/100 złotych);Trasa II - 1000,- zł.(słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych); Trasa III - 1000,- zł.(słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 03.06.2011r. godz. 9.30, tj.: do terminu składania ofert.
12. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie.
13. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - tak/nie (oświadczenie).

Wiedza i doświadczenie.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia - tak/nie (oświadczenie).


Potencjał techniczny

Posiadają potencjał techniczny do wykonywania zamówienia - tak/nie (oświadczenie).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Posiadają pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia (dotyczy to zwłaszcza pracowników wyznaczonych do realizacji zadania) - tak/nie (oświadczenie).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - tak/nie (oświadczenie).

14. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

15. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

16. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom.
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: Nie dotyczy.

Inne dokumenty: Nie.

17. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: Nie.
18. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
19. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena.
20. Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: Nie.
21. Zmiana umowy.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie.
22. Informacje administracyjne.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastoryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie , ul. Hanki Sawickiej 8 A, 11-520 Ryn.
23. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert.
Data: 03.06.2011 r., godzina: 09:30
Miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie , ul. Hanki Sawickiej 8 A, 11-520 Ryn.
24. Termin otwarcia ofert.
Data: 03.06.2011 r., godzina: 10:00
Miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie , ul. Hanki Sawickiej 8 A, 11-520 Ryn.
25. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
26. Zmiany umowy. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie.
27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
28. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
Wszelkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
29. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Załącznikiem specyfikacji jest projekt umowy, który winien być zaakceptowany przez Oferenta i dołączony do oferty.
30. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
31. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie.
32. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Eugeniusz Żakiewicz - tel. (87)420 79 96,
33. Informacja o publikacji w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o zamówieniu „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ryn od 01 września 2011 r. do 29 czerwca 2012 r.” opublikowane zostało w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2011 r., pod numerem 144765-2011.

 Ryn, dnia 23.05.2011 r.

 

Dyrektor ZEAPOW

(-) Eugeniusz Żakiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-23 11:53:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-23 11:57:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-27 16:52:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3451 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony