ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie prac remontowo-budowlanych i modernizacji lokalu Informacji Turystycznej w Rynie w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoDrukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie prac remontowo-budowlanych i modernizacji lokalu Informacji Turystycznej w Rynie w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szczegóły informacji

Wykonanie prac remontowo-budowlanych i modernizacji lokalu Informacji Turystycznej w Rynie w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Ryn

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 106897-2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-04-22 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2011-04-22 12:10:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn

Ogłoszono dnia: 2011-04-05 przez Barbara Kowalska

Treść:


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego.
 
1. Gmina Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie prac remontowo-budowlanych i modernizacji lokalu Informacji Turystycznej w Rynie w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”
2. Przetarg nieograniczony dla zamówienia na usługi o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia została umieszczona na stronie internetowej www.bip.miastoryn.pl
4. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie prac remontowo-budowlanych i modernizacji lokalu Informacji Turystycznej w Rynie w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
– odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach,
– rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych,
– rozebranie ścianek z płyt z betonu,
– rozebranie murów z bloczków z betonu,
– demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem,
– ścianki działowe z pustaków szklanych,
– wewnętrzne gładzie gipsowe,
– boazerie płycinowe,
– posadzki z wykładzin sztucznych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej lub częściowej.
6. Termin wykonania zamówienia: w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w ust. 1 powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
4. Warunek określony w ust. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w §9 SIWZ. Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie ww. warunków.
9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena 100%
11. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie (sekretariat) do dnia 22 kwietnia 2011 r. do godz. 12:00.
12. Termin związania z ofertą – 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego sytemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

Ryn, dnia 05.04.2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-05 13:33:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-05 13:38:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-10 10:17:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2588 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony