Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko pracownika socjalnego w ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zastępstwo)

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: -

Data udostępnienia: 2012-04-12

Ogłoszono dnia: 2012-04-12 przez Administrator

Termin składania dokumentów: 2012-04-26 00:00:00

Nr ogłoszenia: 7

Zlecający: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, pełne prawa publiczne
3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
4. Wykształcenie: posiadany dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie
5. Dobra umiejętność obsługi komputera (World, Excel, Open Office)

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Praca socjalna
2. Prowadzenie działań związanych z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
4. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne do samodzielnego rozwiązywania problemów będących przyczyną trudnych sytuacji życiowych; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań
5. Pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
6. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
7. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych
8. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych
9. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudna sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin
10. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu i wdrożeniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

umowa na zastępstwo

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
2. List motywacyjny
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
4. Kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy
5. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
6. Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
7. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
9. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2012-04-26 00:00:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty w kopercie z dopiskiem „Pracownik socjalny – POKL”
c. Miejsce:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie (pokój nr 12), ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn w terminie do dnia 26 kwietnia 2012 r. do godz. 15:00

VII. Informacje dodatkowe:

Przewidywany okres zatrudnienia – na czas określony na zastępstwo