ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2023/MGOPSDrukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2023/MGOPS

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Asystent rodziny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2023-05-09

Ogłoszono dnia: 2023-05-09

Termin składania dokumentów: 2023-06-15 09:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2023/MGOPS

Zlecający: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: 
 •  wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
 • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 • umiejętności metodologiczne, społeczne i administracyjne,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 • umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • odporność na sytuacje stresowe,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
 • prawo jazdy kat. „B” i posiadanie środka transportu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
 2. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań, m.in. : 
 • współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, itp.,
 • pomaganie w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
 • pomaganie i uczenie oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
 • merytoryczne pomaganie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • pomaganie w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspieranie jej aktywności społecznej,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy o pracę  w pełnym wymiarze od 12.06.2023 r., zadaniowy system pracy.

V. Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem,
 • list motywacyjny
 • List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, dla potrzeb rekrutacji na  stanowisko pracy Asystent rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 • kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacji.
            Każdy dokument winien być opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-06-15 09:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 23.05.2023r. do godz. 900  na adres:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, pok. 2, ul. Ratuszowa 2,11-520 Ryn, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny.
Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP UMiG Ryn http://www.bip.miastoryn.pl/
c. Miejsce:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, pok. 2, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO –informuje, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ajip.pl
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa
 • podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych (np. dostawca rozwiązań informatycznych)
 • pracownikom kadr, kadrze kierowniczej Administratora, decydującej o zatrudnieniu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu:
 • zakończenia procesu obecnej rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu bieżącej rekrutacji)
 • zakończenia procesu przyszłych rekrutacji, prowadzonych przez Administratora w okresie 2 lat (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu bieżącej i przyszłych rekrutacji).
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych
 • sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 • żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 1. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych w związku z rekrutacją jest obligatoryjne w oparciu
  o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Zakres danych osobowych, których może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wskazany został w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony