ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2022/ZSPDrukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2022/ZSP

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Opiekun

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 4

Wydział: -

Data udostępnienia: 2022-06-10

Ogłoszono dnia: 2022-06-10

Termin składania dokumentów: 2022-06-30 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2022/ZSP

Zlecający: Urząd Miasta i Gminy Ryn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatka / kandydat:
1.  posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
2. która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach edukacja pro rozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
3. która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
b) średnie branżowe i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3,
c) średnie i przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280 godzin szkolenia, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi pod kierunkiem opiekuna. Jeżeli osoba, która nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy.
4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
6. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
7. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
8. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
9. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
1) ukończone dodatkowe kursy/szkolenia z zakresu metod wspomagających rozwój dzieci do lat 3,
2) ukończony kurs Pierwszej Pomocy przedmedycznej,
3) znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
4) minimum pół roku doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3,
5) zdolności manualne, muzyczne, plastyczne,
5) wysoka kultura osobista,
6) obowiązkowość, rzetelność
7) umiejętność pracy w zespole,
8) kreatywność,
9) aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
10) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, cierpliwość, wyrozumiałość, kreatywność, zdolność empatii, komunikatywność, umiejętność pracy z dzieckiem do lat 3.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przyjmowanie dziecka do żłobka,
2) sprawowanie opieki nad dziećmi od 1 roku życia do lat 3,
3) dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
4) wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych,tj. prawidłowe karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków przez dzieci, przebieranie, wysadzanie, usypianie,
5) właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, poprzez realizację zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, dostosowanych do wieku, 
6) planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dostosowanych do wieku i możliwości poznawczych dzieci w oparciu o współczesną wiedzę pedagogiczną i psychologię rozwojową małego dziecka, systematyczne prowadzenie dokumentacji
7) opracowanie i realizacja programu edukacyjnego i wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć,
8) prowadzenie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną i z działalnością opiekuńczo – wychowawczą (konspekty zajęć, plany pracy),
9) przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,
10) organizacja imprez okolicznościowych, np. Dzień Matki, Dzień Ojca itp.
11) budowanie pozytywnego wizerunku Klubu Malucha oraz realizacja misji i wizji zespołu,
12) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

0

V. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku opiekuna dziecięcego w Samorządowym Klubie Malucha „Ryniak”  proszone są o złożenie następujących dokumentów:
1) uzasadnienie przystąpienia do rekrutacji (list motywacyjny), życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w pracy z dziećmi,
2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
4) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz ZAŚWIADCZENIE że, nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
6) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
7) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
8) poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,
10) zaświadczenie o niekaralności w oryginale,
11) zaświadczenie - certyfikat o odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
12) kopia aktualnej książeczki zdrowia,
13) oświadczenie z własnoręcznie podpisana klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samorządowy Klub Malucha „ Ryniak” ul. Szkolna 8 11-520 Ryn / Urząd Miasta i Gminy  11-520 Ryn, ul. Ratuszowa 2  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-06-30 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do 30 czerwca 2022 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym, telefonicznym oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego w Klubie Malucha w Rynie”.
c. Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do 30 czerwca 2022 r. do godziny 15:00.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.
Rodzaj umowy: umowa o pracę/ okres próbny.
Planowane zatrudnienie: od 1 grudnia 2022 r.
Miejsce pracy:  Samorządowy Klub Malucha „Ryniak” 11-520 Ryn, ul. Szkolna 8.
« powrót do poprzedniej strony