ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 7/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 7/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2019-06-04

Ogłoszono dnia: 2019-06-04

Termin składania dokumentów: 2019-06-21 14:00:00

Nr ogłoszenia: 7/2019

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
-wykształcenie wyższe ekonomiczne, rachunkowość lub wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
-obywatelstwo polskie,
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
-znajomość ustaw: o rachunkowości, o podatku od tworów i usług, o finansach publicznych,
-znajomość obsługi komputera, w tym edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego.
b. Wymagania dodatkowe:
-posiadanie praktyki w księgowości budżetowej,
-ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej, zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
-umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
-mile widziana znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości,
-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
-pożądane cechy osobowości: komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność, odporność na stres, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-prowadzenie księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn – wspólnie z pracownikiem ds. finansowo-księgowych,
-rozliczanie inwestycji i remontów realizowanych z budżetu Gminy i powiązanych z nim, w tym inwestycji realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej,
-kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, wystawianie faktur,
-wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w  posiadaniu jednostki,
-monitorowanie realizacji budżetu i zaangażowania pod kątem zgodności z planem,
-prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów w magazynie, sprawozdań,
-przygotowywanie inwentaryzacji przy współpracy pracownika ds. finansowo-księgowego, nadzór nad przebiegiem oraz jej rozliczanie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

-wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
-własnoręcznie podpisane CV,
-własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
-kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
-kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
-pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
-pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
-pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
-pisemne oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Podinspektor ds. księgowości budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-06-21 14:00:00
b. Sposób:
Miejsce pracy: Praca na I piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta nie dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.
 
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. księgowości budżetowej” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w terminie do dnia  21 czerwca  2019 r. do godz.14.00.
 
Oferty, które wpłyną po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 
Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.
 
Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.
 
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.bip.miastoryn.pl.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w terminie do dnia  21 czerwca  2019 r. do godz.14.00.

VII. Informacje dodatkowe:

Załączniki:
1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
3. Klauzula informacyjna
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony