ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2023-03-30

Ogłoszono dnia: 2023-03-30

Termin składania dokumentów: 2023-04-26 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2023

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1449 z późń. zm.).

V. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
a)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
b)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
•stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
•stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
•stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c)oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
•imię (imiona) i nazwisko
•datę i miejsce urodzenia
•obywatelstwo
•miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d)poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e)poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f)w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
•dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r., poz. 672) lub
•dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
•dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
g)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
k)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 oraz z 2022 r. poz. 1459 i 1512) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r,
l)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n)w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, ze kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r, poz. 1762 z późń zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późń. zm.),
o)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-04-26 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie” z podanym imieniem (imionami) i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz numerem telefonu w punkcie obsługi mieszkańców znajdującym się na parterze Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do dnia 26 kwietnia 2023 roku do godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Ryn. Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w punkcie obsługi mieszkańców znajdującym się na parterze Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.

VII. Informacje dodatkowe:

  1. Do dokumentów wymienionych w pkt 2 należy dołączyć podpisanie oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych we wniosku oraz załączonych do niego dokumentach do celów związanych z konkursem na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późń. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
  2. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „stwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczenia.
  3. Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie sprawdzana w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na te seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31).
  4. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ustępie 2 pkt d-g, l i m.
  5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie” z podanym imieniem (imionami) i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz numerem telefonu w punkcie obsługi mieszkańców znajdującym się na parterze Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do dnia 26 kwietnia 2023 roku do godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Ryn. Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
  6. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
  7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
  8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia Komisji Konkursowej.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO –informuje, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Gmina Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@miastoryn.pl.
3.Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
4.Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
5.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
•podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa
•podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych (np. dostawca rozwiązań informatycznych)
•pracownikom kadr, kadrze kierowniczej Administratora, decydującej o zatrudnieniu.
6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
7.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu:
•zakończenia procesu obecnej rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu bieżącej rekrutacji)
•zakończenia procesu przyszłych rekrutacji, prowadzonych przez Administratora w okresie 2 lat (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu bieżącej i przyszłych rekrutacji).
8.Przysługuje Pani/Panu prawo:
•dostępu do treści swoich danych osobowych
•sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
•żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
•żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
•prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
•wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9.Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10.Podanie danych osobowych w związku z rekrutacją jest obligatoryjne w oparciu
o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Zakres danych osobowych, których może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wskazany został w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
« powrót do poprzedniej strony