ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko pracy ds. obronnych i ogólno-organizacyjnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: Pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2024-04-11

Ogłoszono dnia: 2024-04-11

Termin składania dokumentów: 2024-04-25 14:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2024

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie średnie lub wyższe,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie na stanowisku ds. obronnych i ogólno-organizacyjnych,
 2. pożądane cechy osobowości: komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność, odporność na stres, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku pracy ds. obronnych i ogólno-organizacyjnych należy w szczególności:
 1. Zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi jako Szefowi Obrony Cywilnej w przygotowywaniu ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju, a przede wszystkim:
 1. Organizowanie i planowanie działań w dziedzinie obrony cywilnej i ochrony ludności na terenie Gminy Ryn.
 2. Opracowanie/aktualizacja dokumentacji planistyczno-organizacyjnej systemu kierowania.
 3. Tworzenie formacji obrony cywilnej, nadzór nad ich organizacją i szkoleniem formacji OC w zakładach pracy.
 4. Wyznaczanie komendantów formacji OC.
 5. Nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności.
 6. Organizowanie rozśrodkowania i ewakuacji ludności oraz dóbr kultury w czasie zagrożenia.
 7. Kierowanie oraz koordynacja prowadzonych akcji ratunkowych.
 8. Ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie Gminy.
 9. Planowanie na bieżąco świadczeń osobistych i rzeczowych w ramach powszechnego obowiązku obrony.
 10. Planowanie, organizowanie i stały nadzór nad systemami ostrzegania i alarmowania ludności.
 11. Organizowanie i prowadzenie szkolenia oraz popularyzacji obrony cywilnej na podległym terenie.
 12. Koordynowanie przedsięwzięć organizacyjnych sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowej oraz w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska naturalnego.
 13. Zaopatrywanie i gospodarka sprzętem obrony cywilnej w ramach centralnego zaopatrzenia, zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji.
 14. Organizowanie wykonania przez jednostki organizacyjne Gminy Ryn zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie poszczególnych zadań oraz trybu ich realizacji.
 15. Nadzór nad realizacją zadań obronnych w jednostkach podporządkowanych.
 16. Przygotowanie materiałów niezbędnych do zarządzenia ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych w sytuacjach, gdy w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub mienia.
 17. Zarządzanie ewakuacji ludzi z obszarów zagrożonych.
 18. Naliczanie ryczałtów i należności finansowych za czas pracy opuszczony z powodu wykonywania świadczeń na rzecz obrony (świadczenia rekompensujące).
 19. Załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów niebezpiecznych.
 20. Sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami w sytuacjach kryzysowych.
 21. Nadzór nad stanem budowli obronnych.
 1. Zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi przy czynnościach związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi.
 2. Wykonywanie czynności z zakresu obsługi Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w przygotowywaniu i koordynacji akcji ratunkowych w przypadkach zagrożeń i awarii oraz usuwania ich skutków, a w szczególności:
 1. Planowanie kryzysowe, analiza i ocena stanu zagrożeń w tym zakresie.
 2. Przygotowywanie planu operacyjnego ochrony przed katastrofami.
 3. Zarządzanie kryzysowe.
 4. Inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.
 5. Załatwianie spraw związanych z powoływaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zapewnienie właściwego działania zespołu.
 1. Rozliczanie energii elektrycznej w Gminie Ryn.
 2. Udział w przygotowywaniu procedury zakupowej energii elektrycznej w Gminie Ryn.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na I piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta nie jest dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.
 
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia,
 2. własnoręcznie podpisane CV,
 3. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 6. pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 7. pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 8. pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
 10. pisemne oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, dla potrzeb rekrutacji na wolne stanowisko pracy ds. obronnych i ogólno-organizacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-04-25 14:00:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy ds. obronnych i ogólno-organizacyjnych” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w terminie do dnia 25 kwietnia 2024 r. do godz.14.00.
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w terminie do dnia 25 kwietnia 2024 r. do godz.14.00.

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 
Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.
 
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.bip.miastoryn.pl.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Zatrudnienie od 1 maja 2024 r. Pełen wymiar czasu pracy.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO –informuje, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Gmina Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@miastoryn.pl.
3.Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
4.Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
5.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
•podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa
•podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych (np. dostawca rozwiązań informatycznych)
•pracownikom kadr, kadrze kierowniczej Administratora, decydującej o zatrudnieniu.
6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
7.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu:
•zakończenia procesu obecnej rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu bieżącej rekrutacji)
•zakończenia procesu przyszłych rekrutacji, prowadzonych przez Administratora w okresie 2 lat (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu bieżącej i przyszłych rekrutacji).
8.Przysługuje Pani/Panu prawo:
•dostępu do treści swoich danych osobowych
•sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
•żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
•żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
•prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
•wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9.Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10.Podanie danych osobowych w związku z rekrutacją jest obligatoryjne w oparciu
o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Zakres danych osobowych, których może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wskazany został w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony