ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Ratownik wodny

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 2

Wydział: -

Data udostępnienia: 2024-03-21

Ogłoszono dnia: 2024-03-21

Termin składania dokumentów: 2024-04-05 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2024

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 4. pełnoletność,
 5. aktualne uprawnienia ratownika wodnego,
 6. aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa,
 7. aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. dokumenty potwierdzające posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (np. instruktor nauki pływania, patent żeglarza jachtowego, dyplom młodszego nurka itp.)
 2. dyspozycyjność,
 3. uczciwość,
 4. odpowiedzialność za realizowane zadania,
 5. komunikatywność,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. sumienność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nad jez. Ołów w Rynie, przy ul. Cichej, określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1979) i Rozporządzeniu Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1607) - wspólnie z organizatorem. 
 2. Przygotowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli: wytyczenie stref do kąpieli, codzienne czyszczenie dna kąpieliska, utrzymywanie czystości wody i terenu plaży piaszczystej w zakresie zanieczyszczeń mechanicznych.
 3. Posiadanie odpowiedniego ubioru ratownika.
 4. Udzielanie pierwszej pomocy.
 5. Obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń.
 6. Przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego.
 7. Określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego.
 8. Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację.
 9. Wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych.
 10. Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a także nadchodzącej burzy.
 11. Reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.
 12. Wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych.
 13. Niezwłoczne informowanie zarządzającego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym.
 14. Bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.
 15. Przestrzeganie regulaminu  miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz egzekwowanie przestrzegania regulaminu przez korzystających z kąpieliska, zapewnienie bezpieczeństwa oraz udzielanie pomocy osobom, które znalazły się w niebezpieczeństwie utraty życia bądź zdrowia.
 16. Prowadzenie szczegółowego rejestru działań ratowniczych podejmowanych podczas pełnienia dyżuru, zgodnie z przyjętymi zasadami – bieżącego uzupełniania wpisów w dzienniku pracy oraz wypełnianie kart udzielania pierwszej pomocy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. klauzula informacyjna,
 4. pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 5. pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 6. pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. kopia zaświadczenia o ukończeniu i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,
 8. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 9. kopia legitymacji członkowskiej potwierdzająca przynależność lub dokument potwierdzający członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego,
 10. kopia dokumentów potwierdzająca posiadane doświadczenie w wykonywaniu i pełnieniu obowiązków ratownika wodnego,
 11. pisemne oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy Ratownik, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-04-05 14:00:00

VII. Informacje dodatkowe:

Miejsce pracy: kąpielisko znajdujące się nad jeziorem Ołów w Rynie, przy ul. Cichej.
Czynności polegających na pełnieniu dyżurów ratowniczych w celu strzeżenia bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska miejskiego znajdującego się nad jeziorem Ołów w Rynie, przy ul. Cichej.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy ratownik wodny” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w terminie do dnia  5.04.2024 r. do godz.14.00.
Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów ww. dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.bip.miastoryn.pl.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO –informuje, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Gmina Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@miastoryn.pl.
3.Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
4.Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
5.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
•podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa
•podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych (np. dostawca rozwiązań informatycznych)
•pracownikom kadr, kadrze kierowniczej Administratora, decydującej o zatrudnieniu.
6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
7.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu:
•zakończenia procesu obecnej rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu bieżącej rekrutacji)
•zakończenia procesu przyszłych rekrutacji, prowadzonych przez Administratora w okresie 2 lat (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu bieżącej i przyszłych rekrutacji).
8.Przysługuje Pani/Panu prawo:
•dostępu do treści swoich danych osobowych
•sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
•żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
•żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
•prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
•wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9.Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10.Podanie danych osobowych w związku z rekrutacją jest obligatoryjne w oparciu
o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Zakres danych osobowych, których może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wskazany został w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Halicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-21 13:33:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Halicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-21 13:42:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Halicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-08 12:52:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony