ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Uchwała Nr LXX/531/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 marca 2024 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Szkolnej i ul. Ratuszowej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-09 13:04:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-09 13:09:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-09 13:09:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
423 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BB.6721.9. 2022/23(15)

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w obszarze A, C, D
 
    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 977 ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w obszarze A, C, D (projekt zmiany planu jest konsekwencją uchwały Nr XLVIII/384/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 października 2022 r. oraz uchwały Nr LXIV/490/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. oraz rozstrzygnięcia nadzorczego nr PN.4131.129.2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2024 r.).
W/w projekt zmiany planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.05.2024 r. do 08.06.2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 115. Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy: https://bip.miastoryn.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 22.05.2024 r. o godz. 10:00sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 8c. i 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy:   ) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2024 r. 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, email:  , w terminie do dnia 22.06.2024 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informuję, że:
 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – 
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosków zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-02 08:21:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-09 12:45:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-16 13:35:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kozłowska - Budka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-08 12:10:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Kozłowska-Budka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-08 12:11:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Kozłowska-Budka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-08 12:11:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu Gminy Ryn za I kwartał 2024 r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kozłowska - Budka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-08 11:48:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Kozłowska-Budka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-08 12:00:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Kozłowska-Budka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-08 12:00:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: BB.6730.109.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 07.05.2024 r.
Znak: B/B.6730.109.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
          Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia, że w dniu 07.05.2024 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy znak BB.6730.109.2023, ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy 499Kw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na częściach działek o nr ewidencyjnych 2/78 i 2/79, obręb Ławki, gmina Ryn. Dokumentacja dotycząca w/w postępowania dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastęcpa Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-08 09:38:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-08 09:38:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-08 09:38:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 7 maja 2024 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz Monika Chyła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-08 08:15:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Pawelczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-08 08:17:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawelczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-08 08:17:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisje Rady Miejskiej w Rynie (kadencja 2024 - 2029)

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa i Turystyki w składzie:
 1. Ryszard Kazimierz Jungiewicz - Przewodniczący
 2. Elza Natalia Fitza
 3. Radosław Gwozdowicz
 4. Łukasz Jaszcz
 5. Ireneusz Nieckarz
 6. Aneta Kuczyńska
 7. Mariola Agnieszka Rydzewska
2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  w składzie:
 1. Elza Natalia Fitza - Przewodnicząca
 2. Łukasz Jaszcz
 3. Aleksandra Konsten
 4. Teresa Iwona Piątek
 5. Agnieszka Alicja Radecka
 6. Mariola Agnieszka Rydzewska
 7. Magdalena Marta Sprung
 8. Grzegorz Robert Strygo
 9. Bartosz Andrzej Suchecki
 10. Anna Małgorzata Załęska
3. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia w składzie:
 1. Grzegorz Robert Strygo - Przewodniczący
 2. Aleksandra Konsten
 3. Aneta Kuczyńska
 4. Andrzej Mieczkowski
 5. Ryszard Kazimierz Jungiewicz
 6. Agnieszka Alicja Radecka
 7. Bartosz Andrzej Suchecki
4. Komisja Rewizyjna w składzie:
 1. Ireneusz Nieckarz - Przewodniczący
 2. Radosław Gwozdowicz
 3. Teresa Iwona Piątek
 4. Magdalena Marta Sprung
 5. Anna Małgorzata Załęska
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
 1. Aneta Kuczyńska - Przewodnicząca
 2. Agnieszka Alicja Radecka
 3. Grzegorz Robert Strygo
 4. Bartosz Andrzej Suchecki
 5. Anna Małgorzata Załęska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-07 09:42:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-07 09:44:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-07 11:11:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Skład Rady Miejskiej w Rynie IX kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

1  Andrzej Mieczkowski Przewodniczący Rady
2  Łukasz Jaszcz Wiceprzewodniczący Rady
3  Elza Natalia Fitza Członek Rady
4  Radosław Gwozdowicz Członek Rady
5  Ryszard Kazimierz Jungiewicz Członek Rady
6  Aleksandra Konsten Członek Rady
7  Aneta Kuczyńska Członek Rady
8  Ireneusz Nieckarz Członek Rady
9  Teresa Iwona Piątek Członek Rady
10
 Agnieszka Alicja Radecka
Członek Rady
11  Mariola Agnieszka Rydzewska Członek Rady
12  Magdalena Marta Sprung Członek Rady
13  Grzegorz Robert Strygo Członek Rady
14   Bartosz Andrzej Suchecki Członek Rady
15   Anna Małgorzata Załęska Członek Rady
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-07 08:37:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-07 09:28:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawelczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-07 11:30:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: BB.6730.108.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 02.05.2024 r.
Znak: B/B.6730.108.2023
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
            Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia, że w dniu 02.05.2024 r. została wydana decyzja zmiany decyzji o warunkach zabudowy znak BB.6730.108.2023 z dnia 10.11.2023 r., ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbudowie biogazowni rolniczej, na działach o nr ewidencyjnych 270/6, 256/4, 270/9, 270/10, obręb Knis, gmina Ryn. Dokumentacja dotycząca w/w postępowania dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-06 15:26:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-06 15:26:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-06 15:26:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz jawnych głosowań na I sesji Rady Miejskiej w Rynie w dniu 06 maja 2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-06 14:20:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-06 14:23:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-06 14:52:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji