ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 19 września 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                    OBWIESZCZENIE
                                        Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
                                           z dnia 19 września  2023 r.
 
      Na podstawie §  17 Statutu Sołectwa Głąbowo przyjętego uchwałą
Nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Rynie  z dnia 30.06.2015r.
zwołuję  Zebranie Wiejskie Sołectwa Głąbowo na dzień  9 października  2023r.
  I termin zebrania godz.16:00
 II termin zebrania godz.16:15
- miejsce zebrania -  wiata w Głąbowie
 
 
    Porządek Zebrania Wiejskiego :      
 
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór sołtysa:
    1/ zgłaszanie kandydatur na sołtysa
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru sołtysa.
5. Wybór rady sołeckiej:
    1/ zgłaszanie kandydatur do rady sołeckiej
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru rady sołeckiej.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania.
 
             
 
                                                        Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
                                                                              Monika Chyła
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-19 14:46:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-19 14:46:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-19 14:50:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 19 września 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                      OBWIESZCZENIE
                                                             Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
                                                                 z dnia 19 września 2023 r.
 
      Na podstawie §  17 Statutu Sołectwa Stara Rudówka przyjętego uchwałą Nr VI/68/11 Rady Miejskiej w Rynie  z dnia 27.04.2011r.
zwołuję  Zebranie Wiejskie Sołectwa Stara Rudówka
na dzień  10 października  2023r.
  I termin zebrania godz.17:30
 II termin zebrania godz.17:45
- miejsce zebrania -  przy posesji nr 8a
 
                                                                  
Porządek Zebrania Wiejskiego :           
 
 
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór sołtysa:
    1/ zgłaszanie kandydatur na sołtysa
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru sołtysa.
5. Wybór rady sołeckiej:
    1/ zgłaszanie kandydatur do rady sołeckiej
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru rady sołeckiej.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania.
 
             
 
                                                        Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
                                                                              Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-19 14:27:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-19 14:28:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-19 14:28:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 19 września 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                             OBWIESZCZENIE
                                               Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
                                                   z dnia 19 września  2023 r.
 
      Na podstawie §  17 Statutu Sołectwa Canki przyjętego uchwałą  Nr VII/54/15  Rady Miejskiej w Rynie  z dnia 30.06.2015r.
zwołuję  Zebranie Wiejskie Sołectwa Canki na dzień 10 października  2023r.
  I termin zebrania godz.16:00
 II termin zebrania godz.16:15
- miejsce zebrania -  wiata w Cankach
                                                          
Porządek Zebrania Wiejskiego :           
 
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór sołtysa:
    1/ zgłaszanie kandydatur na sołtysa
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru sołtysa.
5. Wybór rady sołeckiej:
    1/ zgłaszanie kandydatur do rady sołeckiej
    2/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru rady sołeckiej.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania.
 
             
 
                                                        Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
                                                                              Monika Chyła
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-19 14:25:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-19 14:26:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-19 14:26:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia BB.6721.1.2023(16)

Akapit nr 1 - brak tytułu

           Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
            Ryn, dn. 15.09.2023 r.
Znak: BB.6721.1.2023(16)
 
 
O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn  przy Jeziorze Ryńskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Rynie uchwały Nr LXII/469/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn przy Jeziorze Ryńskim.
Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu. Wnioski należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski  mogą być wnoszone:
 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn;
 • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 115;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: .
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2070, z późn.zm.):
 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informuję, że:
 
 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych –
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosków zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-19 07:18:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-19 07:19:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-19 07:19:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Olsztynie III

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Olsztynie III
z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Ryn obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Olsztynie III informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września 2023 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 3,
- Nr 2, w liczbie 3,
- Nr 3, w liczbie 5,
- Nr 4, w liczbie 3,
- Nr 5, w liczbie 5,
- Nr 6, w liczbie 3,
- Nr 7, w liczbie 3.
 
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie III
/-/ Wioletta Rynkiewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Chyła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-18 15:34:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-18 15:37:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-18 15:37:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III
z dnia 12 września 2023 r.
 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Olsztynie III przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:
 
 
 
Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Ryn ulice: Cicha, Mikołaja Kopernika 1 - 18A, 19 - 20, 27, 29, 31, 33, Lipowa, Albina Nowickiego, Ogrodowa, Partyzantów, Spacerowa, Traugutta, Konrada Wallenroda, pl. Wolności, Zielona, Różana
Urząd Miasta i Gminy Ryn, parter (wejście od strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2 Ryn ulice: Krótka, Mazurska, Pogodna, Warmińska
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie, ul. Szkolna 8a, 11-520 Ryn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
3 Ryn ulice: Mikołaja Kopernika od nr 22 do nr 26, 28, 30, 32, od nr 34 do nr 57, Słoneczna, Sosnowa, Podmiejska, Brzozowa, Polna, Ryn Kolonia, Wiejska, Zamiejska, Tadeusza Kościuszki, Krzywa, Ratuszowa, Szkolna, Jaśminowa, Rybaka, Wąska, Wesoła, Portowa, Zaułek, Jasna, Łąkowa, Świerkowa, kolonia Ryn Ekologiczna Mini Przystań Żeglarska "Ekomarina", ul. Szkolna 7A, 11-520 Ryn
4 Sołectwa: Sterławki Wielkie (Sterławki Wielkie), Kronowo (wieś Kronowo, osada Kronowo, Grzybowo)
Wiejski Dom Kultury, Sterławki Wielkie 54, 11-520 Ryn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
5 Sołectwa: Canki (Canki, Bachorza), Głąbowo (Głąbowo), Knis (Knis, Knis-Podewsie, Mleczkowo), Krzyżany (Krzyżany), Jeziorko (Jeziorko), Orło (Orło), Słabowo (Słabowo), Wejdyki (Wejdyki, Ruminek), Rybical (Rybical, Mrówki, Skorupki), Ławki (wieś Ławki, osada Ławki, Hermanowa Wola, Ryński Dwór, Ryńskie Pole, Siejkowo), Tros (Tros, Dzikowizna), Mioduńskie (Mioduńskie, Zielony Lasek)
Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, ul. Mikołaja Kopernika 16, 11-520 Ryn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
6 Sołectwa: Skop (Skop), Monetki (Monetki) Świetlica Wiejska w Skopie, Skop 9, 11-520 Ryn
7 Sołectwa: Szymonka (Szymonka), Prażmowo (Prażmowo), Stara Rudówka (Stara Rudówka) Świetlica Wiejska w Szymonce, Szymonka 25, 11-520 Ryn
 
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie III najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Ryn najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie III
/-/ Wioletta Rynkiewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Chyła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-13 14:57:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-14 08:58:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14 08:58:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: BB.6733.7.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn dnia, 11.09.2023 r.
 
Nasz znak: B/B.6733.07.2023
 
OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postępowania
 
            Na podstawie art. 97 § 1, pkt 4 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 
p o s t a n a w i a m
            zawiesić postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Pana Łukasza Borsuka działającego w imieniu Gminy Ryn, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie chodnika, na działkach o nr ewidencyjnych 310, 164 i 162, obręb Prażmowo, gmina Ryn.
 
U z a s a d n i e n i e
            W dnia 29 czerwca 2023 r., do Urzędu Miasta i Gminy w Rynie wpłynął wniosek złożony przez Pana Łukasza Borsuka działającego w imieniu Gminy Ryn, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie chodnika, na działkach o nr ewidencyjnych 310, 164 i 162, obręb Prażmowo, gmina Ryn.
Obwieszczeniem z dnia 05.07.2023 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
Dnia 07.09.2023 r., Pan Łukasz Borsuk złożył wniosek w sprawie zawieszenia w/w postępowania do czasu uzgodnienia koncepcji projektowej.
Zgodnie z treścią art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte. Na podstawie art. 97 § 2 kpa, gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie administracyjne z urzędu lub na żądanie strony.
Organ uznając, że w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego, postanowił jak na wstępie.
 
P o u c z e n i e
 
            Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, za moim pośrednictwem.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-13 11:27:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-13 11:27:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-13 11:27:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Giżyckiego, o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę Nr 320.2023 w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 372.2021 z dnia 05.07.2021 r. znak: WB.6740.257.2021 pozwolenia na budowę instalacji -elektrowni słonecznej o mocy do 1MW "Ryn E" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ryn, na działce numer 230/7, obręb 0012 Ryn, gmina Ryn

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-11 12:15:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-11 12:17:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-11 12:18:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
366 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory do Sejmu i Senatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja
 
 
Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy informuję, że na terenie Gminy Ryn na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych przeznacza się następujące miejsca:
 
 1. tablica ogłoszeń znajdująca się przy parkingu zlokalizowanym przy Placu Wolności
 2. tablica ogłoszeń znajdująca się przy przystanku autobusowym przy Placu Wolności
 3. słup ogłoszeniowy znajdujący się na rogu ul. Kościuszki i ul. Mikołaja Kopernika

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Chyła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-08 12:45:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-08 12:47:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-08 12:47:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: BB.6733.8.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 06.09.2023 r.
Znak: B/B.6733.8.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.07.2023 r. złożony przez Panią Elizę Ekiert działającą w imieniu P4 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewidencyjnym 19, obręb Tros, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-06 12:22:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-06 12:22:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-06 12:22:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji