ˆ

Świadczenia rodzinne

Szczegóły informacji

Świadczenia rodzinne

Informacja ogłoszona dnia 2009-09-09 07:37:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (Becikowe)

Wymagane dokumenty:
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka:
1. Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka;
2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka.
Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
Miejsce złożenia dokumentów:
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, a także druki wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ( świadczenia rodzinne, pokój nr 13 ) w godzinach:

 • Poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: od 7:00 do 15:00
Opłaty:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.
Termin i sposób załatwienia:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).
3.Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie
Inne informacje:
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 • przysługuje niezależnie od wysokości dochodu;
 • przysługuje w kwocie 1000zł jednorazowo;
 • przysługuje matce lub ojcu, albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka;
 • przysługuje, jeżeli wniosek o jej wypłatę zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka;
 • w przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną a także w przypadku dziecka przysposobionego, przysługuje, jeżeli wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub od dnia przysposobienia.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje

 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • jeżeli wniosek o jej wypłatę zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka;
 • wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Świadczenie pielęgnacyjne (okres zasiłkowy 2008/2009)

Wymagane dokumenty:
UWAGA! W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych okres zasiłkowy 2008/2009 zostaje przedłużony do dnia 31 października 2009r.
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

 • 1.zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2007).
 • 2.oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2007).
 • 3.oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów lub z tytułu innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (za rok 2007).
 • 4.dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport) - oryginał do wglądu.
 • 5.skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka.
 • 6.orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 7.dokument potwierdzający utratę dochodu (wraz z datą utraty dochodu) oraz wysokość utraconego dochodu.
 • 8.kopia aktów zgonu rodziców lub kopia odpisu wyroku zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się).
 • 9.kopia karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP).
 • 10.kopię prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie bądź separacji - oryginał do wglądu.
 • 11.zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych (za rok 2007).
Powyższych dokumentów nie należy dołączać do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli zostały już dołączone do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
Miejsce złożenia dokumentów:
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego, a także druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rynie ( świadczenia rodzinne, pokój nr 13 ) w godzinach:
 • Poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: od 7:00 do 15:00
Wniosek na okres zasiłkowy 2008/2009 należy złożyć w  terminie do dnia 31-10-2009r. w w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ( świadczenia rodzinne, pokój 13 ).
Opłaty:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.
Termin i sposób załatwienia:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).
3.Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie.
Inne informacje:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje

 • osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59,z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).
 • świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w kwocie 420zł miesięcznie.

 1. W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się matka lub ojciec albo opiekun faktyczny dziecka, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę.
 2. W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się krewny w linii prostej, inny niż matka lub ojciec, albo rodzeństwo, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się łącznie dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód rodziny osoby wymagającej opieki.
 3. W przypadku, gdy o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ubiega się rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się dochód rodziny zastępczej oraz dochód tego dziecka.
 4. Przy ustalaniu dochodu w składzie rodziny uwzględnia się również dziecko, którego niepełnosprawność uprawnia do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, nawet jeżeli posiada ono własne dziecko.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli :

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury (uposażenia w stanie spoczynku), renty (inwalidzkiej, z tytułu niezdolności do pracy lub szkoleniowej), renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • osoba wymagająca opieki:
 • a) pozostaje w związku małżeńskim,
 • b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
 • na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne (okres zasiłkowy 2009/2010)
Wymagane dokumenty:
UWAGA! W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych okres zasiłkowy 2009/2010 trwa od 1 listopada 2009r. do 31 października 2010r.
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:
1.zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2008).
2.oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2008).
3.oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów lub z tytułu innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (za rok 2008).
4.dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport) - oryginał do wglądu.
5.skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka.
6.orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;
7.dokument potwierdzający utratę dochodu (wraz z datą utraty dochodu) oraz wysokość utraconego dochodu.
8.kopia aktów zgonu rodziców lub kopia odpisu wyroku zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się).
9.kopia karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP).
10.kopię prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie bądź separacji - oryginał do wglądu.
11.zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych (za rok 2008).
Powyższych dokumentów nie należy dołączać do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli zostały już dołączone do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
Miejsce złożenia dokumentów:
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego, a także druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ( świadczenia rodzinne, pokój nr 13 ) w godzinach:
 • Poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: od 7:00 do 15:00
Wniosek na okres zasiłkowy 2009/20010 można składać od dnia 01-09-2009r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ( świadczenia rodzinne, pokój 13 ).
Opłaty:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.
Termin i sposób załatwienia:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).
3.Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie.
Inne informacje:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje
 • osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59,z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).
 • świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w kwocie 520zł miesięcznie.

 1. W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się matka lub ojciec albo opiekun faktyczny dziecka, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę.
 2. W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się krewny w linii prostej, inny niż matka lub ojciec, albo rodzeństwo, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się łącznie dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód rodziny osoby wymagającej opieki.
 3. W przypadku, gdy o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ubiega się rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się dochód rodziny zastępczej oraz dochód tego dziecka.
 4. Przy ustalaniu dochodu w składzie rodziny uwzględnia się również dziecko, którego niepełnosprawność uprawnia do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, nawet jeżeli posiada ono własne dziecko.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli :

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury (uposażenia w stanie spoczynku), renty (inwalidzkiej, z tytułu niezdolności do pracy lub szkoleniowej), renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • osoba wymagająca opieki:
 • a) pozostaje w związku małżeńskim,
 • b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
 • na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.Zasiłek pielęgnacyjny

Wymagane dokumenty:
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w związku z niepełnosprawnością:
1.orzeczenie o niepełnosprawności, albo;
2.orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo;
3.orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
4.uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w związku z ukończeniem 75 roku życia:
1.uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
Miejsce złożenia dokumentów:
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zasiku pielęgnacyjnego, a także druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ( świadczenia rodzinne, pokój nr 13 ) w godzinach:

 • Poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: od 7:00 do 15:00
Opłaty:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.
Termin i sposób załatwienia:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).
3.Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie.
Inne informacje:
Zasiłek pielęgnacyjny

 • przysługuje niezależnie od wysokości dochodu;
 • przysługuje w kwocie 153zł miesięcznie
 • przysługuje:
1.niepełnosprawnemu dziecku;
2.osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3.osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • przysługuje także dzieciom niepełnosprawnym przebywającym w rodzinach zastępczych.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) oraz na podstawie innych ustaw,
 • jeżeli członkowi rodziny za granicą przysługuje świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby, na którą jest składany wniosek, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 •  
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (okres zasiłkowy 2008/2009)

Wymagane dokumenty:
UWAGA! W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych okres zasiłkowy 2008/2009 zostaje przedłużony do dnia 31 października 2009r. Świadczenia rodzinne przyznane decyzją do dnia 31 sierpnia 2009r.  zostaną przedłużone do dnia 31 października 2009r.

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:
1.zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2007).
2.oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2007).
3.oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów lub z tytułu innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (za rok 2007).
4.dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport) - oryginał do wglądu.
5.skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka.
6.orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).
7.zaświadczenie szkoły (w przypadku gdy dziecko dojeżdża do szkoły ponadgimnazjalnej lub ukończyło 18 rok życia).
8.dokument potwierdzający utratę dochodu (wraz z datą utraty dochodu) oraz wysokość utraconego dochodu.
9.kopia aktów zgonu rodziców lub kopia odpisu wyroku zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się).
10.kopia karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP).
Ponadto w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia i sytuacji osobistej wnioskodawcy należy przedłożyć poniższe dokumenty:
1.kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka (oryginał do wglądu) bądź informacje sądu o toczącym się postępowaniu.
2.kopię prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie bądź separacji - oryginał do wglądu.
3.zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych (za rok 2007).
4.zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się w innej miejscowości, dokument potwierdzający tymczasowe zameldowane w bursie lub internacie
5.zaświadczenie ze szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej.
6.zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony; zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.
Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
Miejsce złożenia dokumentów:
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można uzyskać w uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ( świadczenia rodzinne, pokój nr 13 ) w godzinach:

 • Poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: od 7:00 do 15:00
Wniosek na okres zasiłkowy 2008/2009 należy złożyć w  terminie do dnia 31-10-2009r. w w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rynie.
Opłaty:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.
Termin i sposób załatwienia:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).
3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 130, poz. 903).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie.
Inne informacje:
Zasiłek rodzinny

 • przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504zł lub 583 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) netto.
 • wysokość zasiłku rodzinnego:
1.48zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
2.64zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3.68zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
Dodatki do zasiłku rodzinnego

 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce, ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka. Wysokość dodatku to 400zł miesięcznie.
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka (jeżeli drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany) a także osobie uczącej się jeżeli oboje rodzice nie żyją. Wysokość dodatku to 170zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 340zł na wszystkie dzieci w rodzinie. Na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80zł jednak nie więcej niż 160zł na wszystkie dzieci.
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce, ojcu, faktycznemu lub prawnemu opiekunowi dziecka. Wysokość dodatku to 80zł miesięcznie na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 • z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka. Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000zł.
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość dodatku to 60zł na dziecko do 5 roku życia lub 80zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na dziecko rozpoczynające naukę w szkole oraz dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 100zł.
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej i szkoły artystycznej. Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 90zł miesięcznie, natomiast na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 50zł miesięcznie. Dodatki wypłacane są przez 10 miesięcy.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (okres zasiłkowy 2009/2010)

Wymagane dokumenty:

UWAGA! W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych okres zasiłkowy 2009/2010 trwa od 1 listopada 2009r. do 31 października 2010r.

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:
1.zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2008).
2.oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2008).
3.oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów lub z tytułu innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (za rok 2008).
4.dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport) - oryginał do wglądu.
5.skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka.
6.orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).
7.zaświadczenie szkoły (w przypadku gdy dziecko dojeżdża do szkoły ponadgimnazjalnej lub ukończyło 18 rok życia).
8.dokument potwierdzający utratę dochodu (wraz z datą utraty dochodu) oraz wysokość utraconego dochodu.
9.kopia aktów zgonu rodziców lub kopia odpisu wyroku zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się).
10.kopia karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP).
Ponadto w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia i sytuacji osobistej wnioskodawcy należy przedłożyć poniższe dokumenty:
1.kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka (oryginał do wglądu) bądź informacje sądu o toczącym się postępowaniu.
2.kopię prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie bądź separacji - oryginał do wglądu.
3.zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych (za rok 2008).
4.zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się w innej miejscowości, dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie w bursie lub internacie
5.zaświadczenie ze szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej.
6.zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony; zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.
Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
Miejsce złożenia dokumentów:
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można uzyskać w uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ( świadczenia rodzinne, pokój nr 13 ) w godzinach:
 • Poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: od 7:00 do 15:00.
Wniosek na okres zasiłkowy 2009/2010 można składać od dnia 01-09-2009r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rynie.
Opłaty:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.
Termin i sposób załatwienia:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).
3.Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie.
Inne informacje:
Zasiłek rodzinny
 • przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504zł lub 583 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) netto.
 • wysokość zasiłku rodzinnego:
1.68zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
2.91zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3.98zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
Dodatki do zasiłku rodzinnego
 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce, ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka. Wysokość dodatku to 400zł miesięcznie.
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka (jeżeli drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany) a także osobie uczącej się jeżeli oboje rodzice nie żyją. Wysokość dodatku to 170zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 340zł na wszystkie dzieci w rodzinie. Na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80zł jednak nie więcej niż 160zł na wszystkie dzieci.
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce, ojcu, faktycznemu lub prawnemu opiekunowi dziecka. Wysokość dodatku to 80zł miesięcznie na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 • z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka. Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000zł.Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wymóg obowiązuje od dnia 1 listopada 2009 r. (art. 9 ust. 6 ustawy).
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość dodatku to 60zł na dziecko do 5 roku życia lub 80zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na dziecko rozpoczynające naukę w szkole oraz dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 100zł.
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej i szkoły artystycznej. Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 90zł miesięcznie, natomiast na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 50zł miesięcznie. Dodatki wypłacane są przez 10 miesięcy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-09 07:36:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-09 07:37:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-09 16:05:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3875 raz(y)