Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wykazy / przetargi

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu.

Informacja ogłoszona dnia 2023-05-19 08:24:54 przez Natalia Bitowt, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2023-05-19
 
O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
1. lokal mieszkalny nr 5 w budynku wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 18 /poddasze użytkowe/ o pow. użyt. 46,90 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 4,50 m² oraz sprzedażą 514/4182 części w budynku mieszkalnym i w działce nr 171/3 o pow. 664 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00036956/2. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Nieruchomość z budynkiem przy ul. T. Kościuszki 18 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod tereny zabudowy o charakterze śródmiejskim, przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych /7.MW(U)a/. Budynek przy ul. T. Kościuszki 18 w Rynie wpisany jest do rejestru zabytków woj. Warmińsko-mazurskiego na podstawie decyzji WKZ/534/279/d/82 z dnia 17.02.1982 r.
Cena wywoławcza wynosi 130.000,00 zł /netto/, wadium 13.000,00 zł, minimalne postąpienie 1.300,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 28.02.2023 r.
II przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do
16 czerwca 2023 roku włącznie na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn, z podaniem adresu nieruchomości, /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 16 czerwca 2023 r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania
umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek
wpłaconego wadium.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych
lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920 r. o nabywaniu
nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga
legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z  notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i
Gminy Ryn, pokój nr 115, e-mail: ,tel. 87 429-39-64.  
Burmistrz
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-19 08:24:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-19 08:24:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-19 08:24:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1789 raz(y)