ˆ

Wykazy / przetargi

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu.

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-07 14:00:54 przez Natalia Bitowt, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Ryn, dnia 2022-11-07
 
O G Ł O S Z E N I E    O   P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 38, art. 39, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/
BURMISTRZ  MIASTA I GMINY   R Y N
o g ł a s z a
 
przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Szkolnej 8 w Rynie z przeznaczeniem na prowadzenie Żłobka lub Klubu Malucha.
- Lokal użytkowy o pow. użyt. ok. 203 m² w budynku przy ul. Szkolnej 8 w Rynie, położonym na działce oznaczonej nr 37/3 o pow. 0,1659 ha.
- Okres najmu – 3 lata (od 01.02.2023 r. do 31.01.2026 r.).
- Cel najmu – Żłobek lub Klub Malucha.
1. Lokal w pełni wyposażony do celu najmu.
2. Do lokalu przynależy urządzony i ogrodzony plac zabaw.
3. Do czynszu doliczona będzie opłata za ogrzewanie lokalu w wysokości 4,00 zł/ m² miesięcznie – rozliczane z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rynie.             
4. Czynsz nie obejmuje opłat za: energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz śmieci – rozliczane według zużycia i wystawianych faktur.
5. Pomieszczenia przeznaczone do najmu:
- parter: przygotowalnia posiłków – 9,70 m²; zmywalnia – 2,20 m²; łazienka – 8,92 m²; sala do spania – 40,55 m²; szatnia – 16,27 m²; sala do zabawy – 56,02 m²; administracja – 25,71 m²; komunikacja – 5,62 m²; komunikacja – 6,40 m²; komunikacja -  5,17 m²; wiatrołap – 1,81 m²; hol wejściowy – 10,04 m²;
- poddasze: WC personelu – 2,46 m²; pomieszczenie personelu – 10,96 m²; przedsionek 1,06 m².       
6. Minimalna wysokość czynszu najmu miesięcznie – 6,00 zł/m² + podatek VAT 23% .
7. Czynsz będzie corocznie waloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły według danych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny.
8. Jedynym kryterium oceny ofert w przetargu jest cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu najmu:
- Cena wywoławcza czynszu miesięcznego za wynajem 1 m² - 6,00 zł netto + VAT 23%.
- Oferowana cena powinna być wyższa od ceny wywoławczej czynszu miesięcznego najmu lokalu o co najmniej 1%.
9. Pisemne oferty na najem lokalu w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu w budynku przy ul. Szkolnej 8 w Rynie” należy składać do dnia 12.12.2022 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu oferty) w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2,
11-520 Ryn.
10. Oferta powinna zawierać:
- Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
- Datę sporządzenia oferty;
- Oferowaną stawkę netto czynszu miesięcznego najmu lokalu za 1 m².
- Kopię dowodu wniesienia wadium.
11. Warunki przystąpienia do przetargu
- Złożenie pisemnej oferty;
- Wniesienie wadium w wyznaczonym terminie;
- Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu oryginału dowodu wpłaty wadium;
- Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowe przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu. W przypadku gdy w imieniu oferenta występuje pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa.
12. Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 09.12.2022 r. w wysokości: 200,00 zł (słownie: Dwieście złotych).
13. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko O/Ryn z adnotacją „Wadium na najem lokalu w budynku przy ul. Szkolnej 8 w Rynie”.
14. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu.
15. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryn.
16. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał  zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
17. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
18. Uchylenie się kandydata na najemcę, wyłonionego w drodze przetargu, od zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Ryn.
19. Termin i miejsce części jawnej przetargu:
- Przetarg odbędzie się w dniu 13.12.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, /sala konferencyjna – parter/ o godz. 9:00.
20. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
21. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,  pokój nr 115, tel. 87 429 39 64, e-mail;
 
BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-07 13:52:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-07 14:00:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-07 14:56:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1622 raz(y)