Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akta Stanu Cywilnego

Szczegóły informacji

Akta Stanu Cywilnego

Informacja ogłoszona dnia 2009-08-25 11:26:44 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Stanowiska:

Ewa Büttner
Kierownik USC

Zadania:
• rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonów,
• sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów,
• transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego,
• aktualizacja aktów stanu cywilnego,
• współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,
• archiwizacja dokumentów stanu cywilnego oraz współpraca z Archiwum Państwowym oraz zagranicznymi archiwami w zakresie wymiany informacji i dokumentów stanu cywilnego,
• organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego,
100 - lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku,
• prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
• prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO ( ślub cywilny)
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu
 
2.  Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa
 
3.  Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński na terenie Polski nie muszą przedkładać swoich odpisów, jednakże ich odpisy muszą znaleźć się w Systemie Rejestrów Państwowych. W związku z tym przed planowanym zgłoszeniem się do USC w celu podpisania zapewnień, należy uprzednio skontaktować się z urzędem stanu cywilnego (z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodniowym) celem wskazania swoich danych, które umożliwią ustalenie aktów niezbędnych do przygotowania dokumentów przedślubnych.
 
Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC:
 
Cudzoziemiec przedstawia:
 
1. paszport (obywatele europejskich państw członkowskich mogą udokumentować swoją tożsamość paszportem lub dowodem  osobistym)
2. zagraniczny odpis aktu urodzenia,    w przypadku osoby rozwiedzionej – zagraniczny odpis skrócony aktu małżeństwa  z adnotacją  o rozwodzie lub prawomocnym wyrokiem rozwodowym
3. w przypadku wdowca/wdowy –odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu małżonka
4. dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo tzw. zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.
   
Jeżeli otrzymanie dokumentu , o którym mowa w pkt 4, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu – wówczas należy przedłożyć prawomocne postanowienie sądu
 
 
II. OPŁATY:
- Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
- Jeżeli  małżeństwo ma być zawarte poza lokalem usc należy złożyć wniosek wraz z dodatkową opłatą - 1000 zł
 
nr konta do wpłat : 
Gmina Ryn ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn
56 9343 1015 1300 0130 2000 0100
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.
 
IV. UWAGI:
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego w Rynie  pok. 106   tel. 87 4293969
 
Termin zgłoszenia zawarcia małżeństwa - minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego.W uzasadnionych przypadkach na wniosek osób zainteresowanych Kierownik USC może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
Bieg ustawowego terminu rozpoczyna się z chwilą podpisania zapewnienia.
 
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM ( ślub konkordatowy)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu
2. Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa
3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński na terenie Polski nie muszą przedkładać swoich odpisów, jednakże ich odpisy muszą znaleźć się w Systemie Rejestrów Państwowych. W związku z tym przed planowanym zgłoszeniem się do USC w celu podpisania zapewnień, należy uprzednio skontaktować się z urzędem stanu cywilnego (z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodniowym) celem wskazania swoich danych, które umożliwią ustalenie aktów niezbędnych do przygotowania dokumentów przedślubnych
 
II. OPŁATY:
1.  Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Niezwłocznie,
2. Zaświadczenie jest ważne 6 miesiący od daty wydania
 
IV. UWAGI:
1. Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje wybrany przez nupturientów kierownik urzędu stanu cywilnego
2. opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa należy wnieść na konto tego urzędu, który będzie sporządzał akt małżeństwa
3. W ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, duchowny powinien przekazać dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa kierownikowi USC miejsca zawarcia małżeństwa. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany kierownik USC odmawia sporządzenia aktu małżeństwa.


ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ 
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. dowód osobisty lub paszport (do okazania)
2. dokument potwierdzający stan cywilny osoby, z którą ma być  zawarty związek małżeński
3. w przypadku gdy obywatel RP nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie Polski należy załączyć zagraniczne dokumenty potwierdzające stan cywilny wraz ze stosownymi tłumaczeniami
4. Zainteresowana osoba osobiście podpisuje zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Podpisanie zapewnienia odbywa sie w dowolnie wybranym USC lub w konsulacie.
 
 
II. OPŁATY:
1.  Opłata za wydanie zaświadczenia - 38 zł.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów i podpisaniu zapewnienia.
 
IV. UWAGI:
1. Zaświadczenie ważne jest 6 miesiące od daty wydania
2. Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel RP posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą można uzyskać w każdym usc na terenie Polski lub w konsulacie.


ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek  wg wzoru określonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r.w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. 2015, poz.194 ze zm.)
2. Dowód osobisty lub paszport (do okazania)
 
II. OPŁATY:
1. Opłata za wydanie zaświadczenia - 38 zł.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.
 
IV. UWAGI:
Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.
Wniosek można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego
 
 
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. karta urodzenia – dostarczana przez zakład opieki zdrowotnej
2. dokument tożsamości do okazania (dowód osobisty lub paszport) osoby zgłaszającej urodzenie
 

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.
 
Termin zgłoszenia urodzenia:
1.Zgłoszenie urodzenia dziecka żywego należy dokonać w terminie 21 dni od daty jego urodzenia
2.Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni
 
IV. UWAGI:
 
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
 
1. Jeśli dziecko pochodzi z małżeństwa - matka lub ojciec dziecka
2. Jeśli matka jest panną, wdową lub rozwiedziona - matka dziecka,
3. Jeśli ojciec dziecka będzie uznawał ojcostwo wówczas wymagana jest obecność matki i ojca dziecka 
4. Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika    (pełnomocnictwo nie może dotyczyć uznania ojcostwa)
 
Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.
 
 
REJESTRACJA ZGONU 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Karta zgonu wydana przez lekarza
2. Dowód osobisty osoby zmarłej lub  paszport osoby zmarłej
3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon
 
II. OPŁATY:
Nie pobiera się - 1  egzemplarz bezpłatny wydany z urzędu
 
Następne odpisy skrócone aktu zgonu  podlegają opłacie w wysokości:
1. Odpis skrócony - 22 zł
2. Odpis zupełny - 33 zł
3. Odpis skrócony na druku wielojęzycznym - 22 zł

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.
USC właściwy, ze względu na miejsce w którym nastąpił zgon.
 
IV. UWAGI:
Termin zgłoszenia zgonu:
 
Zgłoszenia zgonu, który nastąpił na ternie miasta lub gminy Ryn należy dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin.
 
WYDANIE ODPISU AKTÓW STANU CYWILNEGO 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

II. OPŁATY
 
1. Wydanie odpisu skróconego aktów stanu cywilnego - 22 zł
2. Wydanie odpisu zupełnego aktów stanu cywilnego - 33 zł
3. Odpis skrócony na druku wielojęzycznym - 22 zł
 
Zwolnienia z opłaty skarbowej określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 )

III.TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 

IV. INNE INFORMACJE
Osoby uprawnione do uzyskania odpisu aktu to:
 
1. Osoba, której akt dotyczy
2. Wstępni - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie
3. Zstępni – dzieci, wnuki
4. Rodzeństwo
5. Współmałżonek
6. Inne osoby, które udokumentują  interes prawny
 
Odpisy aktu stanu cywilnego wydane w formie dokumentu elektronicznego, czyli pliki elektroniczne, są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność tego dokumentu, dlatego też może on być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej (w sprawach prowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej), gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.
 
W przypadku wydrukowania takiego odpisu, traci on walor dokumentu urzędowego i nie będzie mógł być np. załącznikiem do wniosku składanego w formie papierowej. Nie można posługiwać się (wprowadzać do obrotu prawnego) wydrukowanym odwzorowaniem graficznym tego dokumentu. Odpis wydany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłany jest wnioskodawcy na skrzynkę na platformie ePUAP.
 
Wielojęzyczne odpisy skrócone można uzyskać tylko w postaci papierowej.

 
WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ ( Transkrypcja )

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
2. Załączniki:
  - odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz  z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
3. Do wglądu:
  - dokumenty stwierdzające tożsamość

II. OPŁATY:
1.Odpis zupełny po transkrypcji – 50 zł
2.Odpis zupełny po sprostowaniu – 39 zł
3.Odpis zupełny po uzupełnieniu – 39 zł
4.Pełnomocnictwo - 17zł
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. INNE:
1. Uzupełnienie aktu -  akt nie zawierający wszystkich danych wymaganych w świetle prawa polskiego nie będzie posiadał pełnej mocy dowodowej. Wobec tego na wniosek osoby, której akt dotyczy/osoby posiadającej interes prawny lub faktyczny, akt powinien być uzupełniony zgodnie z art.37  prawa o aktach stanu cywilnego. Podstawę uzupełnienia aktu stanowią inne akty stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego prowadzone dla tego aktu i inne dokumenty mające wpływ na stan cywilny. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego i jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze dot. tej osoby lub jej wstępnych.
 
2.Dostosowanie pisowni aktu  - dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dot. obywateli RP posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC może, na wniosek osób, których akt dotyczy dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji
   
 
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)
2. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
3. Jeśli akt będzie uzupełniany na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego - należy załączyć oryginalny dokument wraz z urzędowym tłumaczeniem
 
 
II. OPŁATY:
 
Opłata skarbowa: 39 zł
 
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie
 
IV. INNE:
Uzupełnieniu podlegają te dane, które wymagane są w świetle prawa polskiego, a których brak jest w dotychczasowej treści aktu.
 
 
SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO 
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
2. Jeśli sprostowanie będzie dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego - należy załączyć oryginalny dokument wraz z urzędowym tłumaczeniem
 
Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstepnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
 
II. OPŁATY:
1. Opłata skarbowa  - 39 zł
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie

POWRÓT PO ROZWODZIE, DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1.Dowód osobisty lub paszport osoby składającej oświadczenie 
 
II. OPŁATY:
 
Opłata skarbowa - 11,00 zł.
 
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Niezwłocznie
 
 
IV. INNE: 
Termin złożenia wniosku:
W ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.
 
Oświadczenie składa się osobiście przed Kierownikiem USC (może być złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego)
 
Obywatel polski przebywający za granicą oświadczenie powyższe składa przed polskim konsulem.
 
Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska dotyczy powrotu do nazwiska, jakie osoba nosiła w momencie zawarcia tego małżeństwa (nie dotyczy sytuacji jeżeli ma to być zupełnie inne nazwisko)
 
 
ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
2. zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska dziecka oraz zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat. Zgoda może być złożona w obecności kierownika USC
lub przed konsulem RP bądź z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli jedno
z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej należy dostarczyć postanowienie
sądu. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się
o rozstrzygnięcie do władzy opiekuńczej - wówczas należy dostarczyć postanowienie
sądu.
 
II. OPŁATY:
 
1. Decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37 zł
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie
 
 
IV. INNE: 
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika usc Osoby zamieszkałe za granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP .
2. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
3. Jeżeli zmiana nazwiska ma objąć dziecko, które ukończyło 13 lat – potrzebna jest również jego zgoda. Gdy o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka wystąpi jedno z rodziców, drugi rodzic – musi wyrazić zgodę, chyba że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.
4. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.
 

OŚWIADCZENIE O UZNANIU DZIECKA 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód osobisty lub paszport matki do wglądu
2. Dowód osobisty lub paszport ojca do wglądu
 
 
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.
 
IV. INNE
 
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (w każdym USC)
 
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć również przed konsulem.
Jeżeli oświadczenie składa osoba nie znająca języka polskiego będzie ono mogło być przyjęte w obecności tłumacza.
 
Jeżeli w chwili uznania dziecko ukończyło lat 13, potrzebne jest wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.
 
 
NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (50-LECIE)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (minimum 50 lat w  związku małżenskim)
 
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Procedura trwa około  6 do 8 miesięcy
 
IV. INNE
Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli minimum 50 lat, mogą złożyć w usc wniosek o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie to nie jest przyznawane osobom karanym. Wnioski w tej sprawie są przekazywane przez usc do urzędu wojewódzkiego, który po weryfikacji dokumetów przekazuje sprawę do Kancelarii Prezydenta RP.  Po otrzymaniu medali usc organizuje uroczystość. Z uwagi na długi czas oczekiwania na medale należałoby złożyć wniosek kilka miesięcy przed jubileuszem. Uroczystości te mają charakter honorowy i nie są związane z nagrodami pieniężnymi. Medal prezydencki dla małżonków może być przyznany tylko raz.

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba, która :
 
- Ukończyła  18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego ( osobiście - nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin)
- Wymienia dowód osobisty — na przykład z powodu zmiany danych osobowych, wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
- Upłynął termin ważności dowodu osobistego ( wymiana co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego)
- Jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu: dziecka do 18. roku życia (dziecko które ukończyło 5 lat, musi być obecne przy składaniu wniosku) innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.
 
W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
 
 
2. Aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

II. OPŁATY:
Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie 
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym  wnioskodawca zostanie powiadomiony.
Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy:
Można to zrobić  przez internet, wpisując numer złożonego wniosku o wydanie dowodu osobistego w zakładce - Dokumenty i dane osobowe :
 
 
IV. UWAGI:
1.Termin ważności dowodu osobistego
  • dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, ważny jest przez okres 5 lat od daty jego wydania
  • dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu
 
Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów
 
2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  uruchomiło na platformie ePUAP centralną  usługę, z użyciem której można załatwić w drodze elektronicznej sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
3. Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego  
 
- utratę dowodu osobistego ( kradzież, zagubienie) należy niezwłocznie zgłosić w siedzibie dowolnej gminy
- uszkodzenie dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza  należy zgłosić w siedzibie dowolnej gminy
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Büttner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Büttner
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-25 11:15:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-25 11:26:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-09 07:12:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6940 raz(y)