ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Znak: BB.6721.1.2.2020/22

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-09 14:05:04 przez Paulina Żmijewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Rybical, gmina Ryn
 
            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr XIX/140/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach geodezyjnych: 2, 5/2 i 5/3, położonych w obrębie geodezyjnym Rybical, gmina Ryn
 
z a w i a d a m i a m
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Rybical, gmina Ryn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach od 18.11.2022 r. do 9.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 115, w godzinach pracy urzędu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7.12.2022 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, w sali konferencyjnej o godzinie  11.00.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu.  Uwagi należy składać do Burmistrza Rynu w formie papierowej na adres: Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub systemu teleinformatycznego ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2022 r. Wnoszący uwagę podaje swoje imię  i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania albo siedziby,  a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-09 14:04:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-09 14:05:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16 14:49:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
820 raz(y)