ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-20 14:35:07 przez Katarzyna Jasionowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                 Ryn, dnia 20.09.2022r.
 
                                                                                                MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY RYN                                                                                  
                                                                                                                                                                              
                                                                               
 
            Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 roku poz.559 ze zm. ) zwołuję XLVII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 28 września br. godz. 15:00. Obrady odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2 – sala konferencyjna – na parterze.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia  31 sierpnia br.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie  między  
    sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
7. Informacja o realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Druk 1
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/279/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27
   października 2021r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz
   określenia zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej. 
    Druk 2
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy 
    terapeuty pedagogicznego i pedagoga specjalnego. Druk 3
11.Podjęcie  uchwały  w sprawie utraty mocy uchwały nr XXII/182/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12  
    lutego 2005 roku w sprawie  wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania  
    nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-
    wychowawcze. Druk 4
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego stawki i szczegółowe warunki 
     przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i   
     wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz  
     wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. Druk 5
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność
      Gminy Ryn na nieruchomość należącą do Skarbu Państwa, będącą w użytkowaniu wieczystym
      Stowarzyszenia Ogrodowego „Ołów”. Druk 6
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022r. Druk 7
15.Rozpatrzenie petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
16.Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
17.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.  
18.Zamknięcie posiedzenia.                         
 
Zawiadomienie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie:  www.esesja.pl/ryn    
                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
                                                                                                           Juliusz Brant
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-20 14:33:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-20 14:35:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20 14:35:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
275 raz(y)