Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komórki i kompetencje

Szczegóły informacji

Komórki i kompetencje

Informacja ogłoszona dnia 2008-08-26 12:07:39 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stanowisko
Imie i nazwisko
Zakres obowiązków
Pokój Nr Telefon / E-mail
Sekretarz Gminy Monika Chyła Sprawy powierzone przez Burmistrza, bieżące kierowanie pracą Urzędu, pełnienie funkcji pełnomocnika wyborczego. 119
87 4293974
 
Skarbnik Gminy Agnieszka Kozłowska-Budka Nadzór nad komórką finansową (księgowość budżetowa, księgowość, podatkowa, działalność kasy), kontrola wstępna zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dysponowanie środkami pieniężnymi, przygotowywanie uchwał budżetowych i zmian do nich, analiza sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych. 127
87 4293978
 
Stanowisko pracy ds. finansowo - księgowych Justyna Leonik Księgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa. 129
87 4293977
 
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Renata Kozioł Księgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa. 129
87 4293977
 
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków Monika Furtak Wymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, kontrola składanych deklaracji podatkowych, przygotowywanie dokumentacji w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń i rat należności podatkowych. 125
87 4293975
Stanowisko pracy ds. opłat i podatków
Adriana Ptaszczuk
Księgowość podatkowa, pobór, egzekucja należności podatkowych, współpraca z sołtysami i rozliczanie wpłat pobieranych przez sołtysów, gospodarka drukami ścisłego zarachowania. 125
87 4293976
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Büttner Zadania wynikające z ustaw o aktach stanu cywilnego, stosunkach Państwa do kościołów, związków wyznaniowych (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą), wpisy akt sporządzonych za granicą do ksiąg polskich. 106
87 4293969
Stanowisko pracy ds. obywatelskich Patrycja Gadomska Ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie, urodzenia, małżeństwa, zgony), nadawanie numeracji PESEL, sprawy cudzoziemców, prowadzenie stałego rejestru wyborców (sporządzanie spisów wyborców na potrzeby wyborów), sporządzanie wykazów dzieci na potrzeby oświaty, ewidencja i rejestracja przedpoborowych, przedterminowe zwolnienia z wojska, sprawy żołnierzy rezerwy, zezwolenia na zbiórki publiczne (rozliczanie), zezwolenia na imprezy masowe. 107
87 4293968
Radca Prawny   Opiniowanie projektów aktów prawnych pod potrzeby Rady Miejskiej, udzielanie porad prawnych pracownikom Urzędu. 102
87 4293960
Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej Katarzyna Jasionowska Gromadzenie materiałów pod obrady Rady Miejskiej, protokołowanie obrad komisji, sesji. 115
 87 4297301
Stanowisko pracy ds. obronnych,  ppoż. i drogownictwa Krzysztof Ptaszczuk
Modernizacja i konserwacja dróg gminnych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zarządzanie siecią dróg gminnych. Wydawanie decyzji na budowę zjazdów z dróg gminnych i zezwoleń na umieszczanie reklam na terenie gminny Ryn. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych. Zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi jako szefowi Obrony Cywilnej Gminy, przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju, zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi przy czynnościach związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, opracowywanie struktury organizacyjnej, zakresu obowiązków oraz propozycji składu personalnego jak również zabezpieczenia logistycznego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wykonywanie czynności z zakresu obsługi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przygotowywaniu i koordynacji akcji ratunkowych w przypadkach zagrożeń i awarii oraz usuwania ich skutków, prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu, realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej.
108
 87 4293966
Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu
Anna Pawelczyk
Zaopatrywanie Urzędu w materiały niezbędne w pracy biurowej i na zewnątrz, obsługa sekretariatu, centrali telefonicznej, kserokopiarki, faksu, wydawanie zaświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym, prowadzenie archiwum zakładowego. 120
 87 4293960
Stanowisko pracy ds. środowiska Natalia Głowacz
Realizacja zadań wynikających z przepisów w zakresie ochrony środowiska, z prawa wodnego,  ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, przepisów o odpadach. Nadzorowanie gospodarki łowieckiej i realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego. Realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy, realizacja zadań Gminy wynikających z przepisów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Przygotowywanie i realizacja projektów Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami.
 128
 87 4293979
Kierownik Referatu  Inwestycji i Rozwoju Gminy Andrzej Żmijewski Organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie prac Referatu gospodarczego i rozwoju gminy. Praca w zakresie inwestycji oraz pozyskiwanie środków z zewnątrz, współpraca ze stanowiskiem d.s. zamówień publicznych, współpraca ze służba weterynaryjną, koordynacja jednostek w zakresie statystyki. 126
 87 4293970
Stanowisko pracy ds. inwestycji Natalia Świder Organizowanie przetargów na potrzeby Urzędu (usługi i zakupy) zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych, pozyskiwanie funduszy strukturalnych i pomocowych dla Gminy. 126 87 4293970
Stanowisko pracy ds. gospodarczych i promocji Emilia Kowalewska
Działalność promocyjno – informacyjna na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy. Redagowanie i prowadzenie strony internetowej miasta. Współpraca z Punktem Informacji Turystycznej. Pełnienie funkcji koordynatora Cittaslow w Gminie. Dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, w systemie informatycznym, zmian, zawieszeń, wznowień i wykreśleń. Wydawanie licencji na przewozy osobowe taxi. Wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzenie rejestru instytucji kultury i jego aktualizacja oraz współpraca z gminnymi instytucjami kultury. Ewidencjonowanie i wydawanie zaświadczeń dot. obiektów świadczących usługi hotelarskie (gospodarstwa agroturystyczne i inne). Zadania w zakresie realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
103  87 4293971
Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego Paulina Żmijewska Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, przygotowywanie dokumentacji do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy, współpraca z konserwatorem zabytków. 128
 87 4293979
Stanowisko pracy ds.obsługi mieszkańców Wiesława Wachowska
Obsługa mieszkańców. Przyjmowanie wniosków, podań i innych pism. Udzielanie informacji i wyjaśnień mieszkańcom oraz innym osobom odwiedzającym Urząd.
 
 87 4293972
 
Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami Natalia Bitowt Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy, obrót nieruchomościami (dzierżawy, sprzedaż, przejęcia na mienie komunalne), nadawanie numeracji nieruchomościom, naliczanie czynszów, egzekucja należności, podział i rozgraniczenia nieruchomości, współpraca z Oddziałem Geodezji w Starostwie, notariuszami. 128
 87 4293964
Stanowisko pracy ds. pracowniczych i mieszkalnictwa Joanna Halicka Zatrudnianie, prowadzenie akt osobowych, bieżące sprawy kadrowe i zwalnianie pracowników (w tym na roboty publiczne i prace interwencyjne), przygotowywanie list płac,ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (Płatnik); stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawy komunalne i mieszkaniowe na terenie miasta i gminy. 101
 87 4293962
Stanowisko ds. informatyki Dawid Kochański Koordynowanie zadań w zakresie formułowania założeń i programów informatyzacji Urzędu. Zapewnienie właściwej eksploatacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej. Opracowywanie planów zakupu sprzętu komputerowego oraz zapewnienie jego właściwej konserwacji. Zapewnienie właściwej konfiguracji sprzętu komputerowego i jego bieżących napraw. Zapewnienie właściwego funkcjonowania dostępu do Internetu i konfiguracji poczty elektronicznej. Zarządzanie i nadzór nad bezpieczeństwem sieci i zasobów informatycznych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych. Zapewnienie właściwego administrowania danymi w sieci informatycznej, administrowanie zasobami sieciowymi. Ochrona informacji niejawnych. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, przestrzeganie legalności oprogramowania. Zapewnienie właściwego funkcjonowania centrali telefonicznej. Obsługa monitoringu miejskiego. Obsługa informatyczna sesji rady. Koordynowanie projektów z zakresu tematyki informatycznej, w której uczestniczy Gmina. Obsługa informatyczna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomoc jednostkom organizacyjnym Gminy. 104
87 4297303
Stanowisko pracy ds. obsługi Administracyjno- Finansowej Placówek Oświatowych
Elżbieta Górna
 
Sporządzanie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie, prowadzenie kart zarobkowych i wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia, wynagrodzenia i ubezpieczenia zatrudnionych pracowników, sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych, rozliczanie i prowadzenie ewidencji zasiłków chorobowych i innych świadczeń pracowników oświatowych, sporządzanie sprawozdań i przekazywanie danych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników oświatowych  do GUS, dokumentów do naliczania emerytur, rent i innych świadczeń pracowników oświatowych, formularzy w zakresie obliczania i pobierania podatku dochodowego,  przyjmowanie i przygotowywanie projektów decyzji i wystawianie zaświadczeń w zakresie udzielania pomocy finansowej uczniom, wykonywanie obowiązków związanych z wprowadzaniem danych do Systemu Informacji Oświatowej, wykonywanie obowiązków głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, udzielanie kontrasygnaty w stosunku do czynności prawnych podejmowanych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz gospodarki finansowej jednostki, analiza wykorzystania środków przewidzianych dla jednostki oświatowej z budżetu i innych będących w dyspozycji, dokonywanie kontroli operacji gospodarczych jednostek stanowiących przedmiot księgowań, opracowywanie sprawozdań finansowych i ich analiza z zakresu oświaty, współpraca z ZUSem i Urzędem Skarbowym, współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej, prowadzenie księgi środków trwałych i ksiąg inwentarzowych, zgłaszanie kierownikowi jednostki naruszenie dyscypliny budżetowej, prowadzenie ewidencji należnych wpłat z tytułu: czynszów, ogrzewania, zużycia wody przez poszczególnych użytkowników mieszkań szkolnych, rozliczanie kosztów korzystania dzieci z Gminy Ryn z przedszkoli w innych gminach, wykonywanie obowiązków dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 118
 87 4293973
 
Stanowisko pracy ds. obsługi Administracyjno- Finansowej Placówek Oświatowych Grażyna Brzezińska Sporządzanie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie, prowadzenie kart zarobkowych i wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia, wynagrodzenia i ubezpieczenia zatrudnionych pracowników, sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych, rozliczanie i prowadzenie ewidencji zasiłków chorobowych i innych świadczeń pracowników oświatowych, sporządzanie sprawozdań i przekazywanie danych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników oświatowych  do GUS, dokumentów do naliczania emerytur, rent i innych świadczeń pracowników oświatowych, formularzy w zakresie obliczania i pobierania podatku dochodowego,  przyjmowanie i przygotowywanie projektów decyzji i wystawianie zaświadczeń w zakresie udzielania pomocy finansowej uczniom, wykonywanie obowiązków związanych z wprowadzaniem danych do Systemu Informacji Oświatowej, wykonywanie obowiązków głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, udzielanie kontrasygnaty w stosunku do czynności prawnych podejmowanych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz gospodarki finansowej jednostki, analiza wykorzystania środków przewidzianych dla jednostki oświatowej z budżetu i innych będących w dyspozycji, dokonywanie kontroli operacji gospodarczych jednostek stanowiących przedmiot księgowań, opracowywanie sprawozdań finansowych i ich analiza z zakresu oświaty, współpraca z ZUSem i Urzędem Skarbowym, współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej, prowadzenie księgi środków trwałych i ksiąg inwentarzowych, zgłaszanie kierownikowi jednostki naruszenie dyscypliny budżetowej, prowadzenie ewidencji należnych wpłat z tytułu: czynszów, ogrzewania, zużycia wody przez poszczególnych użytkowników mieszkań szkolnych, rozliczanie kosztów korzystania dzieci z Gminy Ryn z przedszkoli w innych gminach, wykonywanie obowiązków dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 118
87 4293973
 
Pracownik gospodarczy/ kierowca Mirosław Bielski - - -
Kierowca/ pracownik gospodarczy Leszek Możdzeń - - -
Sprzątaczka Joanna Jurewicz
-
 
-
-
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-26 12:07:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-26 12:07:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-15 07:08:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8668 raz(y)