Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Opłata miejscowa

Szczegóły informacji

Opłata miejscowa

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-08 09:52:43 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady poboru i rozliczania opłaty miejscowej
 
Uchwałą Nr XXVI/203/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 listopada 2020 r. w spawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru wprowadzono na terenie Miasta Ryn obowiązek poboru opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
 
 Ustalono stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,31 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 
Opłatę miejscową pobierają: osoby fizyczne lub prawne będące właścicielami, dzierżawcami, najemcami, kierownikami ośrodków wczasowych, hoteli, pól campingowych i namiotowych, pensjonatów, domów gościnnych, kwater prywatnych, agroturystyk  i innych nie wymienionych świadczących usługi w zakresie turystyki i wypoczynku, które świadczą usługi w zakresie pobytu lub zakwaterowania osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę.
 
Opłata miejscowa za fakt przebywania na danym terenie pobierana przez gminę stanowi odrębną daninę pobieraną na podstawie odrębnych ustaw ( ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, co oznacza, że podmioty pobierające (inkasenci) pośredniczą jedynie w jej poborze.
 
Ustanowienie inkasenta nie wymaga zawarcia z nim umowy cywilnoprawnej w zakresie świadczenia czynności poboru opłaty miejscowej.
 
ZASADY POBORU OPŁATY
 
Zazwyczaj inkasenci przyjęcie opłaty miejscowej potwierdzają wydaniem dowodu wpłaty z kwitariusza przychodowego (K-103) otrzymanego z Urzędu Miasta i Gminy Ryn i opieczętowanego pieczęcią Urzędu, który nie jest jedynym dowodem stwierdzającym fakt uiszczenia opłaty przez osobę zobowiązaną do jej zapłaty. 
 
Poboru opłaty miejscowej inkasenci mogą dokonywać na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych w jednostkach własnych: np.
1) dowodu wpłaty (KP) stanowi kwit opłaty miejscowej, który można wydać osobie wpłacającej, a kopia stanowi dowód pobrania opłaty
2) jako pozycja faktury, rachunku, innego dokumentu (noty);
dowodem pobrania opłaty miejscowej może być odrębna pozycja na dokumencie sprzedaży obok np. sprzedaży usługi noclegowej, hotelowej. Nie ma znaczenia, czy będzie to usługa naliczona z meldunku czy ręcznie dodana pozycja. Istotnym jest, aby stawki w tej pozycji były oznaczone jako "NP" (niepodlegające opodatkowaniu).
 
 Dokumentem potwierdzenia opłaty miejscowej może być każdy inny dowód wewnętrzny zawierający co najmniej dane umożliwiające:
 
1) identyfikację egzemplarza pokwitowania,
2) podatnika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczania opłaty,
3) datę dokonania wpłaty,
4) okres pobytu osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty: datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu,
5) liczbę dni, za które pobierana jest opłata,
6) łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby,
7) podpis inkasenta.
Opłata miejscowa pozostaje poza systemem ustawy o VAT (z uwagi na charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny), nie ma więc podstaw do uznania poboru tej opłaty za sprzedaż podatnika, a zatem nie ma również obowiązku ewidencjonowania opłat w kasie fiskalnej.
 
ZASADY ROZLICZANIA OPŁATY
 
Inkasent zobowiązany jest wpłacić pobraną opłatę miejscową w całości na rachunek bankowy 56 9343 1015 1300 0130 2000 0100 Urzędu Miasta i Gminy w Rynie w terminie do 10 dnia po zakończeniu kwartału, w którym pobrano opłatę.
 
Za rozliczenie pobranej opłaty miejscowej uznaje się:
 
1) rozliczenie pobranych z Urzędu Gminy dowodu wpłaty KP, kwitariuszy przychodowych lub jeżeli opłata pobierana jest na własnych dowodach wpłaty do Urzędu Gminy należy dostarczyć: kopie tych dowodów własnych lub ewidencję osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej za dany okres rozliczeniowy;
 
2) przekazanie pobranej opłaty miejscowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy.
 
Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% należnie zainkasowanej opłaty. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu Miasta i Gminy rozliczenia pobranej opłaty i wpłaty zebranej opłaty miejscowej.
 
Jednocześnie nadmienia się, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z opłaty zwalnia się:
- osoby niewidome i ich przewodników; 
- podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową; 
- zorganizowane grup dzieci i młodzieży szkolnej.
 
Przykład prawidłowo wypełnionego kwitariusza przychodowego pobranego z Urzędu Miasta i Gminy.
                                                                                                                                                 Kwitariusza przychodowy
Przykładowa ewidencji osób:
 
L.p Imię i Nazwisko 
(osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty)
Adres zamieszkania Ilość osób zakwaterowanych Data pobytu od -do Ilość dni Stawka opłaty miejscowej Pobrana  kwota opłaty miejscowej
1 Jan Kowalski ul.Giżycka1/1    00-001 Warszawa 4 15.07.2021 - 20.07.2021 5 2,31 46,20
2              
3              
4              
5              
6              
7              
 
 
 
   
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kozłowska-Budka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-08 09:14:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-08 09:52:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-08 09:52:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1745 raz(y)