Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Szczegóły informacji

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacja ogłoszona dnia 2017-07-24 11:21:59 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NIEODPŁATNEGO
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGOI NIEODPŁATNEJ MEDIACJI
W POWIECIE
GIŻYCKIM w 2021 r.
 
I Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnej Mediacji
w Giżycku
 
LOKALIZACJA
MIEJSCE UDZIELANIA PORAD
DNI I GODZINY DYŻURÓW
UDZIELAJĄCY PORAD
 
KONTAKT W PRZYPADKU PORADY ZDALNEJ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
ul. Smętka 5 (wejście od ul.Kościuszki) 11-500 Giżycko
Tel. 87 429 10 89
mail: www.pcprgizycko.bip.gov.pl
Poniedziałek
8.00 -12.00
Katarzyna Trejnis – Kozak
Radca Prawny, Mediator
tel. 608 081 780
e-mail:
Wtorek
8.00 -12.00
Teresa Dąbrowska
Radca Prawny
tel. 512 498 513
e-mail:
Środa
11.30 -15.30
Natalia Bondaruk
Adwokat
tel. 724 871 104
e-mail:
Czwartek
8.00 -12.00
Bożena Zdziarska– Namiotko
Adwokat, Mediator
tel. 604 612 540
e-mail;
Piątek
8.00 -12.00
Łukasz Pachucki
Radca Prawny
tel. 793 740 075
e-mail:
II Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
i Nieodpłatnej Mediacji w lokalizacjach
Porad udziela:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych „ z Olsztyna
w Miłkach
 
Ośrodek Kultury w Miłkach
ul. Szkolna 1B,
11-513 Miłki
Tel. 87 421 10 60
Poniedziałek
10.00 - 14.00
Łukasz Chmielewski
Radca Prawny
 
Jarosław Marcinkiewicz
Doradca Obywatelski
Tel. 504 488 592
email:
 
tel. 781 412 652
email:
w Rynie
 
Urząd Miasta i Gminy
w Rynie
ul. Ratuszowa 2,
11-520 Ryn
Tel. 87 429 39 60
Wtorek
9.00 - 13.00
Piątek
9.00 - 13.00
Łukasz Chmielewski
Radca Prawny
 
Jarosław Marcinkiewicz
Doradca Obywatelski
Tel. 504 488 592
email:
 
tel. 781 412 652
email:
w Kruklankach
 
Urząd Gminy
w Kruklankach
ul. 22 Lipca 10,
11-612 Kruklanki
Tel. 87 421 70 02
Środa
9.00 - 13.00
Łukasz Chmielewski
Radca Prawny
 
Jarosław Marcinkiewicz
Doradca Obywatelski
Tel. 504 488 592
email:
 
tel. 781 412 652
email:
w Wydminach
 
Urząd Gminy
w Wydminach
ul. Plac Rynek 1/1
11-510 Wydminy
Tel. 87 421 00 19
Czwartek
8.00 - 12.00
Łukasz Chmielewski
Radca Prawny
 
Jarosław Marcinkiewicz
Doradca Obywatelski
Tel. 504 488 592
email:
 
 1. tel. 781 412 652
email:
 
INFORMACJA O ZASADACH I ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PPRAWNEJ I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ OSOBACH UPRAWNIONYCH DO ICH OTRZYMANIA /2021 ROK/
 
Kto jest osobą uprawnioną
1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób
w ciągu ostatniego roku.
2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Dodatkowe zaświadczenia/oświadczenia/informacje jakie składa osoba fizyczna – prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z. 2020r. poz. 708) jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020r. poz. 708).
Zgodnie z instrukcją opracowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, od podmiotu ubiegającego się o pomoc należy żądać – przed udzieleniem pomocy - przedstawienia:
 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku,
  w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
 
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przed udzieleniem pomocy poinformuje jakie oświadczenia czy też zaświadczenia należy złożyć i kiedy.
 
Umawianie terminów wizyt
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie.
 
Zapisy na wizyty dokonuje się:
w I Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji w Giżycku pod numerem
tel. 87 429 10 89.
w II Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji zlokalizowanym w 4 gminach na terenie Powiatu Giżyckiego /każda gmina zapisuje na wizyty odbywające się na jej terenie/ tj.:
Ryn tel. 87 429 39 60
Wydminy tel. 87 421 00 19
Kruklanki tel. 87 421 70 02
Miłki tel. 87 421 10 60
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie poza kolejnością.
W przypadku nieodpłatnej mediacji będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Zapisy na mediację odbywają się pod tymi samymi numerami jak wyżej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZEKAZYWANIA PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE OPINII O UDZIELONEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM
 
Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Kowalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-17 13:10:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-24 11:21:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-12 13:40:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4183 raz(y)