ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-11-08 10:50:42 przez Natalia Bitowt

Akapit nr - brak tytułu

Ryn, dnia 2023-11-08
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 40  i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z
2021 r., poz. 2213/
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
ogłasza publiczny II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
1. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 604 o pow. 0,4492 ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00034534/4. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje  się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna. Cena wywoławcza wynosi 59.160,00 zł, wadium 6.000,00 zł, minimalne postąpienie 600,00 zł.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono  12.09.2023 roku.
II przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej UM i G w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter /.
1)Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 08 grudnia 2023 roku włącznie na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 08 grudnia 2023 r.
2)Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.
5)Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
6)Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.
7)Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
8)Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9)Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój  nr 115, e-mail: , tel. 87 429 39 64.
 
BURMISTRZ
Jarosław Filipek
« powrót do poprzedniej strony