ˆ

Dodatki mieszkaniowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dodatki mieszkaniowe

Akapit nr 1 - brak tytułu

UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie wniosku odbywa się w pokoju nr 32 w budynku Urzędu przy ul. Świerczewskiego 2 stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
tel. 0 87 429 39 62

WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wg obowiązującego wzoru
dostępny w pokoju nr 32 UMiG Ryn oraz w miejskim serwisie internetowym pod adresem

- deklaracja o wysokości dochodów wg obowiązującego wzoru
dostępna w pokoju nr 3 UMiG Ryn oraz w miejskim serwisie internetowym pod adresem
- dokumenty stwierdzające wysokość dochodów za 3 ostatnie, pełne miesiące
(więcej w Dodatkowych Informacjach),

- dokumenty potwierdzające wysokość wydatków ponoszonych na lokal , dom mieszkalny
– rachunki za wodę , ścieki , śmieci za ostatni miesiąc, tj. miesiąc w którym składany jest wniosek,

- jeśli o dodatek ubiega się osoba niepełnosprawna:
- orzeczenie o niepełnosprawności kserokopia i zaświadczenia lekarskie potwierdzające konieczność poruszania się na wózku oryginał albo
- orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - kserokopia,

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- do 30 dni zgodnie z przepisami

w przypadku skierowania wnioskodawcy na wywiad środowiskowy termin wydania decyzji może ulec
przedłużeniu. O fakcie tym Urząd zawiadomi wnioskodawcę odrębnym postanowieniem ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

- dokument: decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub odmowie jego przyznania po ewentualnym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego,
- odbiór decyzji:
- osobisty odbiór decyzji w pokoju nr 32 UMiG Ryn
- za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru),
- wypłata dodatku mieszkaniowego
- zgodnie z przepisami odbywa się do 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny; w tym samym terminie wypłaca się ryczałt (stanowiący część dodatku) do rąk wnioskodawcy w kasie UMiG Ryn

OPŁATY


- brak

TRYB ODWOŁAWCZY

- odwołania rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

- termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji; odwołanie należy złożyć za pośrednictwem
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

- koszty odwołania: brak.

DODATKOWE INFORMACJE

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego składa osoba uprawniona do dodatku,
- dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów za 3 ostatnie, pełne miesiące mogą być:
- zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy oryginał, z zaznaczeniem, że odjęte zostały koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe;
- kserokopię decyzji ZUS i lub trzy ostatnie odcinki renty lub emerytury ( w przypadku braku- zaświadczenie z ZUS),
- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub utracie prawa do zasiłku- oryginał,
- decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz zaliczki alimentacyjnej- kserokopia lub potwierdzenie przez MGOPS w Rynie
- zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole średniej lub wyższej oraz o wysokości pobieranego stypendium z uczelni - oryginał,
- zaświadczenie o otrzymywaniu wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki zawodowej i jego wysokości przez dziecko uczęszczające do szkoły zawodowej- oryginał,
- w przypadku pobierania świadczeń alimentacyjnych wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów (kserokopia) i potwierdzenie przekazania (przekazy pocztowe, zaświadczenie od komornika, decyzja wydziału świadczeń rodzinnych, ewentualnie wyciąg z konta),
- oświadczenie o braku dochodów u pełnoletniego członka gospodarstwa domowego złożone osobiście przed urzędnikiem przyjmującym wniosek,
- należy wykazać również dochody: z gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej wnioskodawcy lub członków jego rodziny,
- zgodnie z prawem wnioskodawca powinien liczyć się z możliwością wytypowania go do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez upoważnionego pracownika UMiG Ryn oraz
złożenia oświadczenia majątkowego.


PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.),
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 27 grudnia 2001 r. w sprawie przeprowadzania wywiadu
środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 -tekst jednolity z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-24 15:03:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-24 15:03:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-24 17:41:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1785 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »