ˆ

Fundusz alimentacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Fundusz Alimentacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jak uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Fundusz Alimentacyjny będzie wypłacać świadczenie alimentacyjne za tzw. okresy świadczeniowe. Będą trwały od 1 października do 30 września następnego roku.
Wnioski o świadczenie można składać już od 1 sierpnia.
Ważne: Jeśli osoba złoży wniosek do końca sierpnia, pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego otrzyma do 30 października. Jeśli złoży je w późniejszym terminie, np. we wrześniu, nie otrzyma pieniędzy w październiku. Otrzyma je do 30 listopada.

Kiedy po świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Uprawnioną osobą do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone alimenty. Należy pamiętać, ze egzekucja alimentów musi być bezskuteczna.
Egzekucja bezskuteczna – ma miejsca, kiedy w ciągu 2 miesięcy przed złożeniem wniosku do Funduszu Alimentacyjnego, komornik nie wyegzekwował pełnej należności z zaległych i bieżących alimentów.
Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona. Potwierdzenia dokonuje komornik. Wydaje w tym celu odpowiednie zaświadczenie. Osoba zainteresowana, może je także uzyskać sama. Ma również możliwość wystąpienia o zaświadczenie do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej, w którym ubiega się o świadczenie.

W przypadku, kiedy dłużnik przebywa za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o świadczenie należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie z:
• sądu okręgowego,
• zagranicznej instytucji egzekucyjnej.
Pomoc z Funduszu Alimentacyjnego będzie przysługiwać osobie uprawnionej do alimentów na podstawie:
• podstawie tytułu wykonawczego (zasądzenie alimentów przez sąd lub zawarcie ugody przed sądem lub mediatorem).

Komu przysługuje świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenie przysługuje na:
• dziecko do ukończenia przez nie 18 lat,
• dziecko starsze do ukończenia 25 lat, pod warunkiem, że uczy się w szkole lub szkole wyższej,
• dziecko z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, bez ograniczenia co do jego wieku.
Świadczenia z Funduszu otrzymają dzieci wychowywane przez samotnych rodziców, jak również dzieci z rodzin pełnych.
Świadczenia z Funduszu, będą przysługiwać nie tylko obywatelom polskim, ale także cudzoziemcom. Jednak nie każdy cudzoziemiec, będzie mógł liczyć na alimenty, tylko taki, który:
• przebywa na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
• ma statut uchodźcy,
• zamieszkuje na terytorium Polski przez tzw. okres świadczeniowy, w którym będą otrzymywali świadczenia z Funduszu.
Komu nie przysługują świadczenia z Funduszu:
• osobom samotnie wychowującym dzieci, jeśli nie mają zasądzonych alimentów z powodu:
o śmierci drugiego z rodziców,
o gdy ojciec dziecka jest nieznany (nie otrzymają świadczenia z Funduszu, ponieważ nie posiadają tytułu wykonawczego, tj. wyroku sądowego zasądzającego alimenty, a ustawa nie przewiduje świadczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci).
• osoba została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
• osoba wychowuje się w rodzinie zastępczej,
• osoba jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
• osoba zawarła związek małżeński.

Na jakie pieniądze można liczyć z Funduszu

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżącej zasądzonych alimentów. Nie mogą jednak wynieść więcej niż 500 zł. na dziecko.
Przykład: Jeśli dziecko ma zasądzone alimenty 300 zł. z Funduszu Alimentacyjnego otrzyma 300 zł. W przypadku, kiedy ma zasądzoną kwotę 600 zł. dziecko otrzyma maksymalnie 500 zł.
Świadczenie przysługuje, jeśli miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczy 725 zł. Bierze się pod uwagę rok poprzedzający rok świadczeniowy.
Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie do składu rodziny będzie się wliczać:
• rodziców uprawnionego do alimentów,
• małżonka rodzica osoby uprawnionej,
• osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko (np. konkubenta).
Gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie wlicza się go do ustalania dochodu rodziny.
W przypadku, kiedy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego, będą one sumowane z dochodami pozarolniczymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-24 13:47:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-24 13:51:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-24 15:56:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1692 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Co należy dołączyć do wniosku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego z roku poprzedzającego okres świadczeniowy (obecnie jest to rok 2008), / ORYGINAŁ/
2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; /ORYGINAŁ/
3. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
a/ dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej / odpis skrócony aktu urodzenia lub dowód osobisty/; /kopia – oryginał do wglądu/
b/zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji / zaświadczenie komornika prowadzącego egzekucję o jej bezskuteczności za ostatnie 2 m-c/; / ORYGINAŁ/
c/ zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o stanie egzekucji za rok poprzedzający złożenie wniosku / zaświadczenie komornika prowadzącego egzekucje o jej stanie za rok 2008/ / KOPIA-ORYGINAŁ do wglądu,
d/ orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, / KOPIA – ORYGINAŁ do wglądu/,
e/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
f/ orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, / KOPIA-ORYGINAŁ do wglądu/,
g/ zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej / w przypadku ukończenia 18 lat/, /KOPIA-ORYGINAŁ do wglądu/;
h/ informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą /ORYGINAŁ/.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-24 14:04:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-24 14:04:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-24 16:11:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »