ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ewidencja Ludności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ewidencja ludności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego
Wymagane dokumenty
1.    Wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego” lub   
     „zgłoszenie pobytu czasowego", na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdza fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie
2.    Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna)
3.    Dowód osobisty lub paszport
4.    Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej)
 
Miejsce złożenia dokumentów
Pokój nr 107 Urząd Miasta i Gminy Ryn
tel 0 87 429 39 68
Opłaty
     17,00 zł za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy,
     17,00 zł za udzielenie pełnomocnictwa, 
         Przypadki, kiedy wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej   
    określa ustawa o opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia
1.    Termin - niezwłocznie,
Możesz też złożyć wniosek przez Internet
Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając jeden z powyższych formularzy znajdujących się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl. Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
Podstawa prawna
1.  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
3.  Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
6. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
Informacje dodatkowe
1.    Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w c30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2.    Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego”.
3.    Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
4.    W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
5.    Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym 
w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
6.    Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
7.    Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
8.    W przypadku dzieci urodzonych za granicą – po dokonaniu transkrypcji aktu urodzenia – rodzice dokonują zameldowania na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia pobytu stałego.
9.    Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. W tym trybie rozstrzygane są też wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.
10.    Zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego”. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu, przy czym pobyt czasowy jest rozumiany jako przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
11.    Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie 
o zameldowaniu na własny wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
12.    W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.
 
 
Wymeldowanie z pobytu stałego
Wymagane dokumenty
1.    Wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego"
2.    Dowód osobisty lub paszport
3.    Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej)
 
 Miejsce złożenia dokumentów
Pokój nr 107 Urząd Miasta i Gminy Ryn
tel 0 87 429 39 68
Termin i sposób załatwienia
1.    Termin – niezwłocznie
Możesz też złożyć wniosek przez Internet
Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając powyższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) albo formularz znajdujących się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl. Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można także dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego: "Zameldowanie na pobyt stały" lub formularza "Zameldowanie na pobyt czasowy". Osoba, która wyjeżdża za granicę 
z zamiarem stałego tam pobytu dokonuje "Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej". Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek osoby zgłaszającej wymeldowanie.
Podstawa prawna
1.  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
    21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów  
    i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu   
    obowiązku meldunkowego.
3.  Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
     administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
     realizujących zadania publiczne. 
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
6. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
Informacje dodatkowe
Jeśli osoba zgłaszająca własne wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia 
o wymeldowaniu, składa wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia 
w wysokości 17,00 zł.
 
 
wymeldowanie z pobytu czasowego
Wymagane dokumenty
1.    Wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego"
2.    Dowód osobisty lub paszport
3.    Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej)
 
Miejsce złożenia dokumentów
Pokój nr 107 Urząd Miasta i Gminy Ryn
tel 0 87 429 39 68
Termin i sposób załatwienia
1.    Termin – niezwłocznie
Możesz też złożyć wniosek przez Internet
Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając powyższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) albo formularz znajdujących się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl/. Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego można także dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu czasowego albo pobytu stałego. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu czasowego: "Zameldowanie na pobyt czasowy", albo formularza "Zameldowanie na pobyt stały". 
Podstawa prawna
1.  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
     21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów
     i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu 
     obowiązku meldunkowego.
3.  Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
     administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
     realizujących zadania publiczne. 
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
6. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
Informacje dodatkowe
Jeśli osoba zgłaszająca własne wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia 
o wymeldowaniu, składa wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia 
w wysokości 17,00 zł.
 
 
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Wymagane dokumenty
1.    Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu 
w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
2.    Cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art.206 ust.1 pkt 2  ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
3.    Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Członek rodziny obywatela będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej niebędący obywatelem ww. państw przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
5.    Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, którym może być wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (do wglądu).
6.    W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
a.    pisemne pełnomocnictwo do zameldowania (do wglądu),
b.    dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.
Miejsce złożenia dokumentów
Pokój nr 107 Urząd Miasta i Gminy Ryn
tel 0 87 429 39 68
Opłaty
     17,00 zł za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy,
     17,00 zł za udzielenie pełnomocnictwa, 
         Przypadki, kiedy wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej   
    określa ustawa o opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia
1.    Termin - niezwłocznie,

Podstawa prawna
1.  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
3. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
6. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
Informacje dodatkowe
1.    W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.
2.    Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
3.    Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
4.    Cudzoziemiec niebędący obywatelem państw wymienionych w pkt 3 ani członkiem rodziny obywatela tych państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.
5.    Deklarowany przez cudzoziemca wymienionego w pkt 4 pobyt czasowy pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.
6.    Zameldowania na pobyt czasowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
7.    Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie 
o zameldowaniu na własny wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
 
Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego decyzją administracyjną
Wymagane dokumenty
1.    Podanie wraz z uzasadnieniem, które powinno zawierać:
a.    dane osoby podlegającej wymeldowaniu, 
b.    dane osoby składającej podanie (ewentualnie pełnomocnika),
c.    wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby wymeldowywanej.
2.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji – 10,00 zł.
3.    Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem
      wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego 
      udzielenie pełnomocnictwa.
4.  Tytuł prawny do lokalu (kopia).
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2
Termin i sposób załatwienia
1.    Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Podstawa prawna
1.  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
     21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania
     formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
3.  Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
     administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
     realizujących zadania publiczne. 
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
6. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
Informacje dodatkowe
Podanie o wymeldowanie decyzją administracyjną, osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się składa właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. 
Podania o wymeldowanie decyzją administracyjną nie składa się w przypadku własnego wymeldowania.
Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa 
w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma być wymeldowana, faktycznie nie zamieszkuje w lokalu i dobrowolnie opuściła lokal.
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Wymagane dokumenty
1.    Wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”
2.    Dowód osobisty lub paszport
3.    Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej)
Uwaga: druk "zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” z danymi osoby wymeldowującej się może wydrukować pracownik Ewidencji Ludności na stanowisku obsługi.
 Miejsce złożenia dokumentów
Pokój nr 107 Urząd Miasta i Gminy Ryn
tel 0 87 429 39 68
Termin i sposób załatwienia
1.    Termin – niezwłocznie
Możesz też złożyć wniosek przez Internet
Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając powyższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) albo formularz znajdujących się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl. Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Podstawa prawna
1.  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu  obowiązku meldunkowego.
3.  Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
6. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
Informacje dodatkowe
Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązana jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu z zamiarem stałego pobytu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszeń wyjazdu, o których mowa wyżej, dokonuje się osobiście, w formie dokumentu elektronicznego lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego, w organie gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, lub opiekun prawny.
 
Udostępnianie danych z ewidencji ludności
Wymagane dokumenty:
1.    wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,
2.    dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
3.    dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
4.  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
5.  pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z opłatą. 
Opłaty:
1.    31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
2.    17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
Opłaty za udostępnienie danych i opłaty skarbowe należy wnosić na osobne konta.
Nr rachunku: 569343 1015 1300 0130 2000 0100
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za udostępnienie danych ....")
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Termin i sposób załatwiania:
Do 30 dni. Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 
Inne informacje:
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
1.    Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
2.    W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
3.    W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, 
o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.   
4.    Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym 
w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
5.    Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6.    Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku 
o udostępnienie danych.
7.    Dane z rejestru PESEL udostępnia organ dowolnej gminy, jeżeli dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów wymienionych w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3.
8.    Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy
Tryb odwoławczy:
Do wojewody warmińsko-mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
3.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
5.    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru Pesel oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych.
6.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.
 
Zaświadczenie z ewidencji ludności
Wymagane dokumenty
1.    wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności,
2.    dowód wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie opłacie skarbowej (nie podlegają opłacie zaświadczenia zwolnione w trybie ustawy z dnia 
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
3.    dowód osobisty lub paszport,
4.    pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Miejsce złożenia dokumentów
Pokój nr 107 Urząd Miasta i Gminy Ryn
tel 0 87 429 39 68
Opłaty
     17,00 zł za wydanie zaświadczenia
     17,00 zł za udzielenie pełnomocnictwa
Termin i sposób załatwienia
1.    Termin - niezwłocznie, jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego  - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Podstawa prawna
1.  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
     21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów
     i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu 
     obowiązku meldunkowego.
3.  Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
     administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
     realizujących zadania publiczne. 
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
6. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Informacje dodatkowe
Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych osoby zainteresowanej (np. zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o wymeldowaniu) wydaje organ prowadzący ewidencję ludności na wniosek tej osoby. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia o udostępnianie danych innej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych pod wskazanym adresem opisana została pod hasłem: „Udostępnianie danych z ewidencji ludności”.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-01 11:44:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administartor Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-01 11:44:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28 09:31:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »