ˆ

Ewidencja Ludności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ewidencja ludności

Akapit nr 1 - brak tytułu

I N F O R M A C J A
O
UŁATWIENIACH W REALIZACJI
OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO
 
          W dniu 31 grudnia 21012r weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw , na mocy której wprowadzono szereg ułatwień zrealizacji obowiązku meldunkowego, obejmujących :

* Zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE,obywateli państw EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

* Wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu ;

* Odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego ;

* Wprowadzenie możliwości „automatycznego” wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu;

* Wydłużenie terminu na realizcję obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE,obywateli państw EFTA -stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

* Wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu z 3do 6 miesięcy;

* Likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

* Likwidację obowiązków właścicieli ,sołtysów, administratorów domów oraz zakładów pracy do weryfikacji obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.


               Zniesienie obowiązku meldunkowego przewidziano z dniem 1 stycznia 2016 roku
 
 
Wydawanie decyzji w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego i miejsca pobytu czasowego
Miejsce załatwienia sprawy:

Pokój nr 37 Urząd Miasta i Gminy Ryn
tel 0 87 429 39 68


Wymagane dokumenty:
Podanie o wymeldowanie napisane przez osobę wnoszącą / właściciela, najemcę lokalu, głównegolokatora/.
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.


Gdzie odebrać formularze:
Brak ustalonego wzoru

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
1 do 2 miesięcy, sprawy szczególnie skomplikowane powyżej 2 miesięcy
Sprawy wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w kwestii faktu zamieszkiwania w danym lokalu a następnie wydania decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w terminie 14 dni od otrzymania decyzji


Inne wskazówki, uwagi:
Podanie powinno zawierać informacje o tym:, kogo wymeldować, z jakiego adresu, od kiedy nie zamieszkuje (uzasadnienie przyczyn żądania wymeldowania), aktualny adres pobytu osoby, która ma być wymeldowana, (jeśli jest znany), informacje czy w/w osoba zabrała swoje rzeczy osobiste i przedmioty należące do niej.

Podstawa prawna:
- art. 15 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji i ludności i dowodach osobistych
Tekst jednolity DzU z 2006r nr 139 poz 993 z póż zm
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr98 , poz.1071 z 2000r. z póź. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z 2006r poz 1635, .)

Opłata skarbowa za wydanie decyzji :
10 zł od osoby.
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy 569343 10 15 1300 0130 2000 0100


Zameldowania w drodze decyzji administracyjnej na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcyMiejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Ryn

Pokój nr 37 tel 0 87 429 39 68

Wymagane dokumenty:
1. Podanie osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące z własnoręcznym podpisem oraz opisem przyczyn braku możliwości przedstawienia potwierdzenia jej pobytu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

2. wypełniony druk „zgłoszenia pobytu stałego „ lub „ zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące”


Opłata skarbowa:
10 zł od osoby - decyzja

Płatne w kasie urzędu lub na rachunek 5693431015 1300 0130 2000 0100

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego .
Sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w kwestii faktu zamieszkiwania w danym lokalu a następnie wydania decyzji administracyjnej.


Odwołanie:

Odwołanie od decyzji do Wojewody Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta i Gminy Ryn pokój nr 37
tel 0 87 429 39 68

Wymagane dokumenty:
Do wglądu – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem
Pisemny wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ( druk)

Gdzie odebrać formularze:
Wnioski o udostępnienie danych można pobrać w pok. nr 37, lub na dole tej strony

Opłaty:
- od informacji adresowej 17 zł
- Wnioskodawca chcąc uzyskać zaświadczenie ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL potwierdzające jego dane ponosi opłatę skarbową 31 zł
opłatę za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL w wysokości 4 % kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę tj. 31.00 zł. opłatę tę należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Rynie 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 , a dowód wpłaty dołączyć do wniosku


Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie po zgłoszeniu się do pokoju nr 37

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie wnoszone do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

Inne wskazówki, uwagi:
Zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy

Podstawa prawna:
- ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r. – tekst jednolity Dz. U. Nr 87 poz. 139 z 25 lipca 2006r.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.04.2002r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia Dz. U. Nr 62 poz. 564 - ustawa z dnia 09.09.2000r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 86 poz. 960 – z póź. zmianami
Zameldowanie i wymeldowani na pobyt stały, czasowy trwający ponad trzy miesiące
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Pokój nr 37 Urząd Miasta i Gminy Ryn tel 0 87 429 39 68

Wymagane dokumenty:
Dowód osobisty
Akt urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały- w przypadku meldowania osoby niepełnoletniej
Książeczka wojskowa w przypadku mężczyzn .
Wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego ( potwierdzenie przebywania pod danym adresem dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny tego podmiotu do danego lokalu.
Poświadczenie wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu ( w przypadku osób przybywających spoza Gminy Ryn)

Druki meldunkowe:
- zgłoszenie pobytu stałego
- zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
- zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
- zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące

Gdzie odebrać formularze:
Druki meldunkowe można pobrać w pok. nr 37, lub na dole tej strony
Opłaty:
Zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Załatwienie spraw meldunkowych następuje z chwilą zgłoszenia się do pok. nr 37 z niezbędnymi dokumentami.
Potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonuje wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel lokalu, okazując jednocześnie odpowiedni dokument, z którego wynika najem lub własność lokalu.

Inne wskazówki, uwagi:
Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego jest potrzebne tylko dla osób meldujących się na terenie gminy na pobyt stały, które przybyły z innej gminy.
Stali mieszkańcy gminy wyjeżdżający za granicę z zamiarem przebywania tam na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy) powinni wypełnić na druku zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego/czasowego pozycję 13 (nazwa kraju i data wyjazdu na pobyt czasowy ponad 3 miesiące za granicę).

Podstawa prawna:
ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r. – tekst jednolitDz. U. Nr 139 poz. 933 z 2006r.Załączniki na dole strony


Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca


Miejsce załatwienia sprawy:

Pokój nr 37 Urząd Miasta i Gminy Ryn
tel 0 87 429 39 68

Wymagane dokumenty:
- aktualny paszport, karta pobytu stałego lub czasowego,
Karta pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się lub na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy
W RP lub decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany albo dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
- wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, ujawniający osobę uprawnioną do wyrażenia zgody na zameldowanie.


Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy cudzoziemców nie podlegają opłatom


Termin i sposób załatwiania sprawy:
- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezwłocznie
- w wyniku dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 87, poz. 960 z 2001 r.).


- ustawa z dnia 24października 2008r o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Dz U z 2008r Nr 216, poz 1367
Wpis, udostępnienie rejestru wyborców
 

Zakres tematyczny:
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta i Gminy Ryn pokój nr 37
tel 0 87 429 39 68

Wymagane dokumenty:
Odpowiedni wniosek, Dowód osobisty

Gdzie odebrać formularze:
Wnioski o można pobrać w pok. nr 37,

Opłaty:
Wnioski i decyzje nie podlegają opłacie

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Decyzję o wpisanie do rejestru wyborców wydaje się w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Giżycku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji

Inne wskazówki, uwagi:
Wnioski składa się osobiście
Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały z terenu Gminy Ryn . Do rejestru wyborców można wpisywać również osoby na ich wniosek. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać osoby:
- stale zamieszkałe na obszarze Gminy Ryn bez zameldowania na pobyt stały,
- osoby nigdzie niezamieszkałe a przebywający stale na obszarze Gminy Ryn.


Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 i Nr 74 poz. 786 z 2002r. Dz. U. Nr 154 poz. 1802, Nr 14 poz.128, Nr 127 poz. 984 z 2003r. Nr 57 poz. 5, Nr 130 poz.1188, z 2004r. Nr 153 poz. 1271 i Nr 25 poz. 219).
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004r. w sprawie rejestru wyborców (Dz. U. z 2004r. Nr 42, poz.3)


 załączniki na dole strony
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
 
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta i Gminy Ryn pokój nr 37
Telefon kontaktowy 0 87 429 39 68
Miejsce złożenia dokumentów – Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ryn
Wymagane dokumenty:

Wniosek złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy

Załączniki:

1. Opinie komendantów powiatowych Policji, Straży Pożarnej, Kierownika Pogotowia Ratunkowego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. Graficzny plan obiektu zawierający: drogi dojścia i rozchodzenia się publiczności, drogi ewakuacyjne oraz drogi dojazdowe dla pojazdów służb ratowniczych, oznaczenia punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody, oraz punktów informacyjnych, oznaczenia lokalizacji hydrantów , zaworów przyłączy energii elektrycznej itd., oznaczenia punktów gastronomicznych, sanitariatów.

3. Regulamin obiektu. ( terenu) wraz z informacja o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy

4. Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia jej uczestnikom.

5. Informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie organizowana.

6. Zasady postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

7. Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika ds. bezpieczeństwa).

8. Instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności między podmiotami zabezpieczającymi imprezę oraz informacja o rozmieszczeniu służb porządkowych.

9. Polisę ubezpieczeniową

Wszystkie załączniki określa szczegółowo : Ustawa z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych DzU nr 62 z 2009r poz 504

Termin i sposób załatwienia:
Co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej

Opłata skarbowa:
82 zł płatne w kasie Urzędu lub na konto 5693431015 13 00 0130 2000 0100

Podstawa prawna:
- ustawa z 20marca 2009r „O bezpieczeństwie imprez masowych” (Dz.U. z 2009r nr 62 poz. 504 )
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz.1635 z 2006r)

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.

Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
 

Jednostka prowadząca:
Urząd Miasta i Gminy Ryn

Pokój nr 37 tel 087 429 39 68

Wymagane dokumenty:

Ubiegający się o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej przedstawia organowi plan przeprowadzenia zbiórki publicznej, który określa:
1) cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej;
2) formy przeprowadzenia zbiórki publicznej;
3) termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;
4) obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona;
5) sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej;
6) liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej;
7) przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.
W sytuacji, gdy ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej wydatkowane będą poza granicami państwa, plan przeprowadzenia zbiórki publicznej powinien również wskazywać miejsce, gdzie będą wydatkowane zebrane ofiary.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta I Gminy Ryn

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej 82 zł
Opłatę należy wnieść do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy: 5693431015 1300 0130 2000 0100

Termin i sposób załatwienia:
1 miesiąc

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia ustawa z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych - Dz. U. Nr 22, poz.162 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003 r. nr 199 poz. 1947)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wnioski się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Inne informacje:
Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie miasta i gminy lub jego części wymaga zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia. Za takie cele uważa się przede wszystkim cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze. Zbiórki publiczne, urządzane w interesie osobistym, są wzbronione.

Ustawa niniejsza nie ma zastosowania:

a) do zbierania ofiar na cele religijne, kościelne działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;

b) do zbiórek, przeprowadzanych w drodze loterii pieniężnych lub fantowych, jeżeli zbiórki te nie są przeprowadzane w miejscach publicznych;

c) do zbiórek, przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę;

d) do zbiórek wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych, odbywających się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;

e) do zbiórek koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, odbywających się na podstawie pozwolenia przełożonego urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-01 11:44:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administartor Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-01 11:44:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-22 13:36:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4476 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »