ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o realizowanym przez Międzynarodową Fundację "Reaxum"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o realizowanym przez Międzynarodową Fundację "Reaxum" 
 
 
Studencie, absolwencie szkoły wyższej – to jest Twój czas, aby zdobyć doświadczenie zawodowe!
 
Wspólnie poszukamy rozwiązań, aby spełnić Twoje Marzenia i Ambicje!
Specjalna formuła Programu „GraduatON” przewiduje uwolnienie Twojej odwagi zawodowej, wyeliminowanie ograniczeń i wydobycie Twoich Zdolności:
 • Twój profil zostanie przeanalizowany za pomocą renomowanych testów stosowanych w świecie biznesu
 • Doświadczony doradca zawodowy wyłoni Twoje Talenty i mocne strony oraz Cechy wymagające dalszej pracy i rozwoju
 • Indywidualna opieka psychologa/coach’a kariery pozwoli zdefiniować Twój kierunek zawodowy i jego ewolucję oraz pokonać ewentualne bariery, aby Twoje Predyspozycje je zdominowały
 • Specjalnie przygotowane warsztaty z zakresu rozwoju i prezentacji osobowości, przygotują Cię do efektywnego funkcjonowania w firmie
 • Otrzymasz wsparcie intensywnie działającego i w pełni zaangażowanego w poszukiwania pośrednika pracy
 • Masz szansę, na skorzystanie z płatnego 3-miesięcznego stażu oraz wsparcia opiekuna stażowego.
 
 
Jeśli jesteś:
- absolwentem szkoły wyższej lub uzyskałeś absolutorium (max. 24 miesiące od zakończenia nauki) lub uczęszczasz na ostatni roku studiów wyższych (studia I, II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)),
- posiadasz aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
- na dzień przystąpienia do projektu pozostajesz bez zatrudnienia,
- nie bierzesz udziału w innym projekcie tego typu współfinansowanym przez PFRON,
 
 
 SPEŁNIASZ WSZYTSKIE KRYTERIA – ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
 
Dla osób aktywnych gwarantujemy pracę!
 
W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa koszty:
- profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
- wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników/czki podczas organizowanych wsparć;
- materiałów szkoleniowych;
- wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
- zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do  momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
- dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie.
 
Zapraszamy do składania aplikacji.
 
Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. 728 873 371 lub adresem e-mail: .
 
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie https://reaxum.eu/graduaton/

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-12 14:03:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-12 14:04:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-12 14:04:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10590 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19 OŚ PRIORYTETOWA 10. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 10.7 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ TYP PROJEKTU: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19 OŚ PRIORYTETOWA 10. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 10.7 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ
TYP PROJEKTU: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej
 
Gmina Ryn w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
Zakres i zasady organizacji konkursu oraz warunki przyznania dofinansowania realizacji projektu określa dokument pn: Regulamin konkursu, regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, której celem jest poprawa stanu zdrowia pracowników, co oznacza zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, poprzez wdrożenie Programu Polityki Zdrowotnej: Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu (stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia)
 
Celem partnerstwa są:
wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji partnerskiego projektu konkursowego w obszarze poprawy stanu zdrowia pracowników, co oznacza zwiększenie aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu.
Planowany okres realizacji projektu: lipiec 2019 r. – grudzień 2022 r.
W przypadku przystąpienia partnera do realizacji projektu w ramach działania 10.7 Liderem projektu (partnerem wiodącym uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów projektu) będzie Gmina Ryn, partnerami będą  podmioty spoza sektora finansów publicznych, wybrane w wyniku niniejszego naboru.
 
I. Lider wraz z partnerami opracuje:
1. Koncepcję realizacji zaplanowanych działań w oparciu o obowiązujące wytyczne, w szczególności z uwzględnieniem: „Regulamin konkursu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/18” oraz innych obowiązujących dokumentów.
2. Wniosek o dofinansowanie projektu.
3. Umowę partnerską/porozumienie określającą zasady realizacji projektu, w szczególności (zgodnie z regulaminem konkursu):
a) przedmiot porozumienia albo umowy
b) prawa i obowiązki stron,
c) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
d) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
e) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielanego każdemu z partnerów,
f) sposób postępowania w przypadku nie wywiązania się stron z porozumienia lub umowy,
g) sposób egzekwowania przez beneficjenta lub partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera.
h) w przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej/pomocy de minimis – obowiązki Lidera i partnerów w tym projekcie.
 
II. W ramach konkursu mogą być składane wnioski realizujące wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOOP RPO WiM 2014-2020, tj.:
Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej
 
III. Warunki uczestnictwa w naborze:
 1. W toku naboru Ogłaszający zamierza wyłonić partnera spoza sektora finansów publicznych należącego do następującej kategorii:
·  podmioty lecznicze;
·  organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych;
·  podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.
 1. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu  na podstawie: 
a). art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.),
b). art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),
c). art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz.1541 z późn .zm.), 
 1. Podmioty deklarujące gotowość do współpracy z Gmina Ryn w celu opracowania koncepcji projektu i jego tekstu.
 2. Podmioty deklarujące potencjalny wkład w realizację celu partnerstwa przez m.in. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.
 3. Podmioty nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów i wytycznych, a działania potencjalnego partnera są zgodne z celami partnerstwa.
 4. Podmiot będzie w stanie realizować projekt zgodnie z aktualnymi wymogami dotyczącymi realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu
 5. Podmioty, które prowadzą działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy.
 6. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem podatków, lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 7. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 
IV. Wnioskodawca/Partner musi spełnić warunki zawarte  w poniższych kryteriach merytorycznych:
 
 1. Wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu realizowany będzie na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.
 2. Wnioskodawca zapewnia, iż działania merytoryczne realizowane w projekcie  są zgodne z Programem Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu.
 3. Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu zgodnie z Programem Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu, stanowią osoby z terenu woj. warmińsko - mazurskiego w wieku aktywności zawodowej kwalifikujące się do programów zdrowotnych.
Grupę docelową w projekcie stanowią:
•w zakresie edukacji prozdrowotnej osoby w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat oraz mężczyźni w wieku 18-64 lat,
•w zakresie badań diagnostycznych kobiety w wieku 50-59 lat oraz mężczyźni w wieku 50-64 lat.
 1. Wnioskodawca/Partner posiada lub zapewnia udział podmiotu leczniczego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego posiadającego uprawnienia do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wskazanych w Programie Polityki Zdrowotnej.
 2. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
 
V. Warunki i termin realizacji:
 1. Wybór partnera nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy partnerskiej/porozumienia na realizację Projektu.
 2. Zasady współpracy i partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej umowy partnerskiej/porozumienia, opracowanej wspólnie przez partnerów.
 3. Gmina Ryn zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularz stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia oraz musi zawierać informacje i dokumenty wymagane w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
5. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.
6. Wszelkie korekty dokonane przez Oferenta muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Ogłoszeniu dokumenty.
8. Dokumenty, których żąda Ogłaszający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do podejmowania decyzji w imieniu Oferenta.
9. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
10. Wzory załączników należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w Ogłoszeniu. W przypadku złożenia przez Oferenta własnych formularzy ich merytoryczna zawartość musi być tożsama z treścią formularzy niniejszego ogłoszenia.
11. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Ogłaszającego.
12. Oferent powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w wewnętrznej (z adresem zwrotnym) i zewnętrznej zamkniętej kopercie z napisem:
 
Nadawca:
Nazwa i adres Oferenta (pieczęć).
Nadawca:
Nazwa i adres oferenta (pieczęć)
Adresat:
Gmina Ryn
Ul. Ratuszowa 2
11-520 Ryn
 
OFERTA PARTNERA
spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 2014-2020, konkurs zamknięty nr
  RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19  
Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy,
Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.
 
TYP PROJEKTU:
ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
12.03.2019 r. godz. 1400
 
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
14. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Ogłaszający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 
 
VII. Termin i miejsce składania ofert:
1. W terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru tj. do dnia 12 marca 2019 r. do godz. 1400; Gmina Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (uwaga: decyduje data wpływu do Gminy).
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 marca 2019 r. o godzinie 1100 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn (parter),
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego) oraz zawierające komplet wymaganych dokumentów. Informacja o wyborze partnera podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej FOWJM.
 
 
VIII. Wybór partnera:
1. Gmina Ryn dokona wyboru partnera w oparciu o następujące kryteria:
a. CELE STATUTOWE (zgodność misji i celów z celami partnerstwa, zgodność misji i celów podmiotu ze złożoną ofertą współpracy partnerskiej) (punktacja 0 – 10)
b. DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH (punktacja 0 - 5)
c. PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY I WKŁAD OFERENTA W PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I WNIOSKU APLIKACYJNEGO (punktacja 0 - 5)
d. WKŁAD W REALIZACJĘ CELU PARTNERSTWA (ZASOBY LUDZKIE, ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE), OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW RZECZOWYCH, OSOBOWYCH I FINANSOWYCH, KTÓRE KANDYDAT NA PARTNERA JEST W STANIE WNIEŚĆ DO PROJEKTU W TRAKCIE JEGO REALIZACJI) ( punktacja 0 - 10)
e. OPIS KONCEPCJI UDZIAŁU W PROJEKCIE - PROPOZYCJA REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU (punktacja 0 - 20)
 
2. Gmina Ryn wybierze na partnera podmiot, który uzyska największą liczbę punktów w ramach poszczególnych kategorii podmiotów wchodzących w skład partnerstwa.
 
IX. Wyniki konkursu:
 
Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Ryn.
 
X. Procedura odwoławcza:
Każdy z uczestniczących podmiotów będzie miał możliwość złożenia pisemnego odwołania w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskanej ocenie Partnera. W wyniku złożonego odwołania oferta zostanie ponownie oceniona przez komisję odwoławczą.
Każdy z uczestniczących podmiotów zostanie poinformowany o wynikach naboru.
Osoba do kontaktu: Emilia Kowalewska – Stanowisko ds. promocji i rozwoju
 
e-mail: 
 
Integralną część ogłoszenia stanowią następujące załączniki:
 1. Formularz oferty.
 2. Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Kowalewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Kowalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-18 15:52:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-18 15:53:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13 14:54:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9904 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

SZANOWNI PAŃSTWO

Powiat Giżycki od 1 stycznia 2016 roku rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1467) wprowadza zmiany zasad i formy udzielania pomocy od 1 stycznia 2019 roku.
W 2019 roku w Powiecie Giżyckim działać będą 2 Punkty: pierwszy Punkt nieodpłatnej  pomocy prawnej prowadzony przez powiat, drugi Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
prowadzony przez organizację pozarządową zlokalizowany w 4 miejscach.


Pomoc będzie realizowana w następujących miejscach i godzinach:
 
I Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Giżycku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki),
11-500 Giżycko


Porad udzielają:
adwokaci i radcy prawni
Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 11.30-15.30
Czwartek 8.00-12.00
Piątek 8.00-12.00
 
 
 
II Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacjach
      w Miłkach      
w Rynie
w Kruklankach
w Wydminach
Ośrodek Kultury
w Miłkach
ul. Szkolna 1B,
11-513 Miłki
Urząd Miasta
i Gminy w Rynie
ul. Ratuszowa 2,
11-520 Ryn
Urząd Gminy
w Kruklankach
ul. 22 Lipca 10,
11-612 Kruklanki
Urząd Gminy
w Wydminach
ul. Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy
Dni i godziny otwarcia:
Dni i godziny otwarcia:
Dni i godziny otwarcia:
Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek 10.00-14.00
Wtorek 9.00-13.00
Piątek 9.00-13.00
Środa 9.00-13.00
Czwartek 8.00-12.00
 
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej o w punkcie prowadzonym przez organizacje pozarządową odbywać się będzie w następujący sposób: w każdej lokalizacji tj. w Rynie, w Miłkach, w Kruklankach i Wydminach każdego dnia przez 4 godziny będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna.
 
Kto jest osobą uprawnioną  od 1 stycznia 2019 roku, sposób wykazywania uprawnienia
 
 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie  ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Umawianie terminów wizyt
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod następującymi numerami:
 • na wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Giżycku tel. 87 429 10 89
 • na wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanego w 4 miejscach /każda gmina zapisuje na wizyty odbywające się na jej terenie/ tj.:
Ryn tel.  87 429 39 60
Wydminy tel. 87 421 00 19
Kruklanki tel. 87 421 70 02
Miłki tel. 87 421 10 60
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać  się będzie poza kolejnością.
 
Osoba uprawniona może uzyskać następującą pomoc: 
 
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku obejmuje:
 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,
  o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub”
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub”
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator Systemu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator Systemu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-04 15:13:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-04 15:13:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-04 15:13:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8459 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19 OŚ PRIORYTETOWA 10. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 10.7 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ TYP PROJEKTU: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19 OŚ PRIORYTETOWA 10. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 10.7 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ
TYP PROJEKTU: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej
Gmina Ryn w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Zakres i zasady organizacji konkursu oraz warunki przyznania dofinansowania realizacji projektu określa dokument pn: Regulamin konkursu, regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, której celem jest poprawa stanu zdrowia pracowników, co oznacza zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, poprzez wdrożenie Programu Polityki Zdrowotnej: Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu (stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia)
 
Celem partnerstwa są:
wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji partnerskiego projektu konkursowego w obszarze poprawy stanu zdrowia pracowników, co oznacza zwiększenie aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu.
Planowany okres realizacji projektu: lipiec 2019 r. – grudzień 2022 r.
W przypadku przystąpienia partnera do realizacji projektu w ramach działania 10.7 Liderem projektu (partnerem wiodącym uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów projektu) będzie Gmina Ryn, partnerami będą  podmioty spoza sektora finansów publicznych, wybrane w wyniku niniejszego naboru.
 
I. Lider wraz z partnerami opracuje:
1. Koncepcję realizacji zaplanowanych działań w oparciu o obowiązujące wytyczne, w szczególności z uwzględnieniem: „Regulamin konkursu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/18” oraz innych obowiązujących dokumentów.
2. Wniosek o dofinansowanie projektu.
3. Umowę partnerską/porozumienie określającą zasady realizacji projektu, w szczególności (zgodnie z regulaminem konkursu):
a) przedmiot porozumienia albo umowy
b) prawa i obowiązki stron,
c) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
d) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
e) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielanego każdemu z partnerów,
f) sposób postępowania w przypadku nie wywiązania się stron z porozumienia lub umowy,
g) sposób egzekwowania przez beneficjenta lub partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera.
h) w przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej/pomocy de minimis – obowiązki Lidera i partnerów w tym projekcie.
 
II. W ramach konkursu mogą być składane wnioski realizujące wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOOP RPO WiM 2014-2020, tj.:
Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej
 
III. Warunki uczestnictwa w naborze:
 1. W toku naboru Ogłaszający zamierza wyłonić partnera spoza sektora finansów publicznych należącego do następującej kategorii:
·  podmioty lecznicze;
·  organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie
w realizacji programów zdrowotnych;
·  podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów
zdrowotnych.
 1. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu  na podstawie: 
a). art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.),
b). art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),
c). art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz.1541 z późn .zm.), 
 1. Podmioty deklarujące gotowość do współpracy z Gmina Ryn w celu opracowania koncepcji projektu i jego tekstu.
 2. Podmioty deklarujące potencjalny wkład w realizację celu partnerstwa przez m.in. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.
 3. Podmioty nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów i wytycznych, a działania potencjalnego partnera są zgodne z celami partnerstwa.
 4. Podmiot będzie w stanie realizować projekt zgodnie z aktualnymi wymogami dotyczącymi realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu
 5. Podmioty, które prowadzą działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy.
 6. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem podatków, lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 7. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 
IV. Wnioskodawca/Partner musi spełnić warunki zawarte  w poniższych kryteriach merytorycznych:
 
 1. Wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu realizowany będzie na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.
 2. Wnioskodawca zapewnia, iż działania merytoryczne realizowane w projekcie  są zgodne z Programem Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu.
 3. Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu zgodnie z Programem Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu, stanowią osoby z terenu woj. warmińsko - mazurskiego w wieku aktywności zawodowej kwalifikujące się do programów zdrowotnych.
Grupę docelową w projekcie stanowią:
•w zakresie edukacji prozdrowotnej osoby w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat oraz mężczyźni w wieku 18-64 lat,
•w zakresie badań diagnostycznych kobiety w wieku 50-59 lat oraz mężczyźni w wieku 50-64 lat.
 1. Wnioskodawca/Partner posiada lub zapewnia udział podmiotu leczniczego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego posiadającego uprawnienia do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wskazanych w Programie Polityki Zdrowotnej.
 2. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
 
V. Warunki i termin realizacji:
 1. Wybór partnera nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy partnerskiej/porozumienia na realizację Projektu.
 2. Zasady współpracy i partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej umowy partnerskiej/porozumienia, opracowanej wspólnie przez partnerów.
 3. Gmina Ryn zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularz stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia oraz musi zawierać informacje i dokumenty wymagane w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
5. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.
6. Wszelkie korekty dokonane przez Oferenta muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Ogłoszeniu dokumenty.
8. Dokumenty, których żąda Ogłaszający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do podejmowania decyzji w imieniu Oferenta.
9. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
10. Wzory załączników należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w Ogłoszeniu. W przypadku złożenia przez Oferenta własnych formularzy ich merytoryczna zawartość musi być tożsama z treścią formularzy niniejszego ogłoszenia.
11. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Ogłaszającego.
12. Oferent powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w wewnętrznej (z adresem zwrotnym) i zewnętrznej zamkniętej kopercie z napisem:
Nadawca:
Nazwa i adres Oferenta (pieczęć).
Nadawca:
Nazwa i adres oferenta (pieczęć)
Adresat:
Gmina Ryn
Ul. Ratuszowa 2
11-520 Ryn
 
OFERTA PARTNERA
spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 2014-2020, konkurs zamknięty nr  RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19  
Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy,
Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.
 
TYP PROJEKTU:
ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
18.02.2019 r. godz. 1000
 
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
14. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Ogłaszający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 
 
VII. Termin i miejsce składania ofert:
1. W terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru tj. do dnia 18 lutego 2019 r. do godz. 1000; Gmina Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (uwaga: decyduje data wpływu do Gminy).
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 lutego 2019 r. o godzinie 1100 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn (parter),
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego) oraz zawierające komplet wymaganych dokumentów. Informacja o wyborze partnera podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej FOWJM.
 
 
VIII. Wybór partnera:
1. Gmina Ryn dokona wyboru partnera w oparciu o następujące kryteria:
a. CELE STATUTOWE (zgodność misji i celów z celami partnerstwa, zgodność misji i celów podmiotu ze złożoną ofertą współpracy partnerskiej) (punktacja 0 – 10)
b. DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH (punktacja 0 - 5)
c. PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY I WKŁAD OFERENTA W PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I WNIOSKU APLIKACYJNEGO (punktacja 0 - 5)
d. WKŁAD W REALIZACJĘ CELU PARTNERSTWA (ZASOBY LUDZKIE, ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE), OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW RZECZOWYCH, OSOBOWYCH I FINANSOWYCH, KTÓRE KANDYDAT NA PARTNERA JEST W STANIE WNIEŚĆ DO PROJEKTU W TRAKCIE JEGO REALIZACJI) ( punktacja 0 - 10)
e. OPIS KONCEPCJI UDZIAŁU W PROJEKCIE - PROPOZYCJA REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU (punktacja 0 - 20)
 
2. Gmina Ryn wybierze na partnera podmiot, który uzyska największą liczbę punktów w ramach poszczególnych kategorii podmiotów wchodzących w skład partnerstwa.
 
IX. Wyniki konkursu:
 
Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Ryn.
 
X. Procedura odwoławcza:
Każdy z uczestniczących podmiotów będzie miał możliwość złożenia pisemnego odwołania w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskanej ocenie Partnera. W wyniku złożonego odwołania oferta zostanie ponownie oceniona przez komisję odwoławczą.
Każdy z uczestniczących podmiotów zostanie poinformowany o wynikach naboru.
Osoba do kontaktu: Emilia Kowalewska – Stanowisko ds. promocji i rozwoju
 
e-mail:
 
Integralną część ogłoszenia stanowią następujące załączniki:
 1. Formularz oferty.
 2. Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Kowalewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Kowalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-25 15:14:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-25 15:16:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-18 15:34:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7410 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Kowalewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Kowalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-25 15:05:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-25 15:09:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-25 15:09:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - powiat giżicki

Akapit nr 1 - brak tytułu

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
POWIAT GIŻYCKI
 
Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień
 
 1. Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki. Czynny w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 – 18.30. Podmiot prowadzący – Gmina Kruklanki.
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych/, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801.
 3. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie /w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801.
 4. Konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym  świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko we wtorek w godz. 15.00 – 17.00, czwartek 17.00 -19.00 – grupa wsparcia / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: /.
 5. Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, w którym przyjmują specjaliści z zakresu przemocy tj. terapeuta ds. przemocy, terapeuta ds. uzależnień, psycholog, terapeuta ds. pracy z rodziną, pomoc prawna, trener więzi rodzinnych (tel. GOPS 87 4210115).
 6. Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Wydminach – przyjmuje specjalista: terapeuta d/s uzależnień (tel. GOPS w Wydminach 87 4210115, tel. Urzędu Gminy w Wydminach 87 4210019 ).
 7. Komisja ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych  - Urząd Miasta i Gminy Ryn, tel. UMiG Ryn 87 4293960.
 8. Zespół Interdyscyplinarny - Urząd Miasta i Gminy Ryn (przeciwdziałanie przemocy) tel. UMiG Ryn 87 4293960.
 9. Punkt konsultacyjny – psycholog kliniczny, terapeuta  - Urząd Miasta i Gminy Ryn (konsultacje dla osób używających substancji psychotropowych i osób z problemem alkoholowym), tel. UMiG Ryn 87 4293960.
 
Poradnictwo dla bezrobotnych, doradztwo zawodowe  
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801 – prowadzi poradnictwo dla bezrobotnych tj. w ramach edycji dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowane są spotkania z doradcą zawodowym.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 świadczy doradztwo zawodowe  dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 
Poradnictwo psychologiczne
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801 – prowadzi poradnictwo psychologiczne tj. w ramach edycji dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowane są spotkania z psychologiem.
 2. Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu, środków psychotropowych, konsultacje dla rodziców (problemy wychowawcze) świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko w poniedziałek w godz. 12.00 – 14.00 / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: /.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem  tel. 87 429 10 89 świadczy pomoc psychologiczną dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie –świadczy poradnictwo psychologiczne, tel. 87 4218030.
 
Poradnictwo pedagogiczne
 1. Poradnictwo pedagogiczne  w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu i substancji psychotropowych, pomoc pedagogiczna dla rodziców świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko we wtorek w godz. 15.30 – 17.30 / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: /.
 2. W placówkach szkolnych na terenie gminy Wydminy działają pedagodzy szkolni – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach  tel. 87 4210028.
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie świadczy poradnictwo pedagogiczne tel. 87 4218030.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 świadczy pomoc pedagogiczną dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 
Poradnictwo prawne
 1. Kompleksowa pomoc prawna dla ofiar i sprawców przemocy, w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko w poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00, w środę w godz. 15.00 – 18.00 / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: /.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 - świadczy poradnictwo prawne realizowane przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony prawa lokatorów dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 
Porady z zakresu pomocy społecznej
Świadczą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801.
 
Interwencja Kryzysowa
W ramach interwencji kryzysowych na terenie Gminy Wydminy działa Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach.
 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  - zakres: poradnictwo konsumenckie
Z pomocy rzecznika mogą korzystać mieszkańcy miasta i gminy Giżycko, miasta i gminy Ryn oraz gminy Wydminy, Kruklanki, Miłki. Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58 w. 52.
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Giżycku, znajdujący się przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ul. Smętka 5  prowadzony przez Powiat Giżycki działa w poniedziałek w godz. 8.00 -12.00, we wtorek w godz. 8.00 -12.00, w środy w godz. 11.30 -15.30, w czwartek w godz. 8.00 – 12.00, w piątek w godz. 8.00 – 12.00. Zapisy na wizyty odbywają się pod numerem 87 4291089.
 
Listę przygotowano m. in. w oparciu o dane otrzymane z gmin z terenu Powiatu Giżyckiego.
Zastrzega się, że podane informacje mogą być uzupełniane i  ulegać zmianie.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-10 11:05:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-10 11:05:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10 11:05:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewidencyjnych 6/95 i 6/96 w miejscowości Tros, gmina Ryn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Natalia Banul
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Banul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-14 11:42:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-14 11:47:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-14 11:47:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.09.2018

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 23.11.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.09.2018
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
      Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia, że w dniu 23.11.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
przebudowie drogi wojewódzkiej nr 643, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 91/2 obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn.
 
      Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 
      Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paulina Żmijewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-23 23:32:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-23 23:32:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-23 23:32:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Urząd Miasta i Gminy Ryn BI.ZUZ.3.421.174.2018.AJ

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie BI.ZUZ.3.421.174.2018.AJ

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Natalia Banul
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Banul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-28 14:41:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-28 14:44:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28 14:44:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryn na rok 2019”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy w Rynie
z dnia 27 września 2018 r.
 
w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryn na rok  2019”.
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 28 lutego 2018r. poz. 450) Burmistrz Miasta i Gminy w Rynie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryn na rok 2019”.
 
Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.bip.miastoryn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Rynie.
 
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, osoba upoważniona do kontaktu .
 
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od  27 września 2018 r. do 05 października 2018r. na adres: Urząd Miasta i Gminy w Rynie ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn  na wypełnionym formularzu, mailem na adres: , faxem: (087)429-39-74 bądź osobiście w pokoju 103.
 
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Miasta i Gminy w Rynie. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada inspektor  ds. działalności gospodarczej, kultury, sportu i turystyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie.
 
Załączniki:
 1. Projekt programu do konsultacji,
 2. Formularz zgłaszania uwag
                                                                                                  
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
inż. Józef Karpiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wiesława Wachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesława Wachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-28 07:58:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-28 07:59:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-04 14:00:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji