ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszenie Znak: BB.6730.96.2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-16 13:11:22 przez Paulina Żmijewska

Akapit nr - brak tytułu

Ryn, dnia 16.09.2022 r.
Znak: B/B.6733.96.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.09.2022 r. (data wpływu 14.09.2022 r.) złożony przez ORLEN POŁUDNIE Spółka Akcyjna, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie biogazowni rolniczej, na działkach o nr ewidencyjnych 270/6, 256/4, 270/9, 270/10, obręb Knis, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła
« powrót do poprzedniej strony