ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Warunki wydawania decyzji środowiskowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-10-13 09:37:59 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Stanowisko ds ochrony środowiska – pokój nr 128
– podinspektor Natalia Głowacz tel. 87 429 39 79
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

1. MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY:
Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój 115

2. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać.

5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.

6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. MIEJSCE ODBIORU:

Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój 128,

4. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205,00 zł płatna na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Ryn. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.*

6. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

7. UWAGI:
* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

8. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142, 2236 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2000, 2185 ze zm.).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony