ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Klauzula informacyjna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-10 14:02:11 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
Klauzula informacyjna
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ryn z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Anetę Fasuga z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych z ochroną danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie przepisów prawa,
  2. zawarcia oraz realizacji umowy z kontrahentami,
  3. wykonywania władzy publicznej lub w sytuacji, gdy przetwarzanie jest w interesie publicznym,
  4. w każdym innym przypadku Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody;
 4. w związku z przetwarzaniem odbiorcami Pani Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina Ryn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Ryn;
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, a następnie archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 553) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa;
  2. warunkiem zawarcia umowy, jeżeli podstawę przetwarzania stanowi jej wykonanie lub zawarcie;
  3. dobrowolne, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody;
 7. w związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania lub uzupełnienia danych niekompletnych lub nieprawidłowych,
  3. żądania usunięcia danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. prawo do przeniesienia danych;
 8. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody;
 9. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
« powrót do poprzedniej strony