Przygotowanie w latach 2018-2020... (archiwalna wersja informacji) - Aktualne zamówienia publiczne - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przygotowanie w latach 2018-2020 projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz analiz funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania. Przedłożenie w/w opracowań w formie pisemnej i elektronicznej w odpowiedniej liczbie egzemplarzy.

Szczegóły informacji

Przygotowanie w latach 2018-2020 projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz analiz funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania. Przedłożenie w/w opracowań w formie pisemnej i elektronicznej w odpowiedniej liczbie egzemplarzy.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Ryn

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-01 15:00:00

Treść:

Zaproszenie do złożenia oferty
Burmistrz  Miasta i Gminy Ryn
zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie poniższego zadania:
 
1. Przedmiot zamówienia:
 
- Przygotowanie w latach 2018-2020 projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz analiz funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania.
- Przedłożenie w/w opracowań w formie pisemnej i elektronicznej w odpowiedniej liczbie egzemplarzy.
 
2. Wymagany termin wykonania zadania:
 
Od 01 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 
3. Warunki wymagane od oferentów:
 
- Posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe związane bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566);
- Wykaże, że w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali lub wykonują usługi sporządzania analiz i projektów decyzji na rzecz jednostki samorządu terytorialnego itp., za łączną kwotę w wysokości co najmniej 20 000 zł brutto; wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.
 
4. Składowe oferty:
 
Cena netto i brutto za opracowanie:
- decyzji o warunkach zabudowy,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
5. Kryteria oceny Ofert:
 
Cena netto i brutto za opracowanie (100%)
- decyzji o warunkach zabudowy,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
6. Miejsce i termin składania ofert:
 
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, I piętro, w terminie do dnia 01.06.2018 r., do godz. 15.00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego”.
 
7. Wybór oferty
 
Nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro netto – wprowadzonym Zarządzeniem nr 95 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 16 października 2017 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 
8. Szczegółowe informacje
 
Dostępne są: tel. 874293979, e-mail: plan@miastoryn.pl, pok. nr 128 Natalia Bimbir.
 
Ryn, dnia 17.05.2018 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Inż. Józef Karpiński
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu