ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 86 szt. drzew gatunku głóg (4 szt.), jesion (35 szt.) oraz klon (37 szt.), brzoza (1szt.),topola kanadyjska (2szt.) jarząb (4szt.),lipa drobnolistna (2szt.),akacja (1szt.) bez lilak (zakrzaczenie ok. 45m²) zlokalizowanych w pasach dróg gminnych.

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 86 szt. drzew gatunku głóg (4 szt.), jesion (35 szt.) oraz klon (37 szt.), brzoza (1szt.),topola kanadyjska (2szt.) jarząb (4szt.),lipa drobnolistna (2szt.),akacja (1szt.) bez lilak (zakrzaczenie ok. 45m²) zlokalizowanych w pasach dróg gminnych.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Ryn

Termin składania ofert / wniosków: 2018-01-25 15:00:00

Treść:

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 86 szt. drzew gatunku głóg (4 szt.), jesion  (35 szt.) oraz klon (37 szt.),  brzoza (1szt.),topola kanadyjska (2szt.) jarząb (4szt.),lipa drobnolistna (2szt.),akacja (1szt.) bez lilak (zakrzaczenie ok. 45m²) zlokalizowanych w pasach dróg gminnych. 
 
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew przy drogach gminnych: obręb Ryn :dz.nr 175/1 w ilości 1szt.-brzoza,2szt.- jesion,dz.nr90/23 w ilości 1 szt.-akacja, dz.nr172/6 w ilości 2szt.-topola kanadyjska,3szt.-klon,dz.nr 63 w ilości 2szt.-lipa drobnolistna, dz. nr 72/72 w ilości  4 szt.-jarząb,1szt.- jesion,  obręb Knis : dz nr 224 w ilości 4szt.-głóg,2szt-klon,bez lilak (zakrzaczenia-ok.45m²), obręb Sterławki Wielkie: dz.nr 274 w ilości 1szt.- jesion, dz.nr 273 w ilości 1 szt.- jesion,  obręb Stara Rudówka: dz. nr 17/4;17/5;17/6 - zadrzewienie w ilości 32 szt.-klon,26szt.-jesion, obręb Rybical: dz. nr   223 w ilości 4 szt.-jesion.
       Drzewa zlokalizowane są w sąsiedztwie zabudowy jedno i wielorodzinnej, linii energetycznych i telekomunikacyjnych. Szczegółowy wykaz drzew został przedstawiony w Decyzji WŚ. 6131.96.2017 z dn.2017-10-10 do wglądu w UMiG Ryn / p. Jan Roszko/
 
Szczegółowy zakres robót obejmuje :
a) zabezpieczenie miejsc wycinki stosownym oznakowaniem i kierowanie ruchem w trakcie prowadzenia prac
b) zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem infrastruktury drogowej, infrastruktury towarzyszącej oraz mienia osób trzecich, zlokalizowanych w miejscach wycinki (w tym, gdy jest to konieczne, uzyskanie zgody właścicieli urządzeń na ich zabezpieczenie lub demontaż oraz ponoszenie wszelkich kosztów tych działań)
c) ścięcie drzew piłą mechaniczną w płaszczyźnie terenu
d) złożenie pozyskanego drewna i gałęzi w pasie drogowym, w miejscu nie powodującym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nie utrudniającym korzystania z przyległego terenu
e) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do komisyjnego obmiaru pozyskanego drewna, po wykonaniu wycinki
f) załadunek i odwóz pozyskanego drewna
g) likwidacja gałęzi i zanieczyszczeń powstałych po wycince, uporządkowanie terenu
 
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonanie powyższych czynności. Koszty wymienionych wyżej robót będą pokryte częścią wartości pozyskanego drewna.
 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu część wartości pozyskanego drewna. Zamawiający zaprosi do podpisania umowy oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę za pozyskane w wyniku wycinki drewno (wartość zyskanego drewna, którą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, musi uwzględniać koszty pozyskania drewna).
 
Przed złożeniem oferty wymagane jest zapoznanie się z sytuacją w terenie.
 
2. Terminy wykonania zadania :
a) Wycięcie drzew i złożenie drewna w pasie drogowym:
do dnia 09.03.2018r.
b) Uporządkowanie terenu po wycince (z likwidacją gałęzi) :
do dnia 16.03.2018r
c) Uporządkowanie terenu po wycince w obszarze zabudowanym
bez zbędnej zwłoki (maksymalnie 3 dni roboczych od daty wycięcia drzew)
 
3. Formularz ofertowy i wzór umowy dostępne są w UMiG Ryn , ul. Ratuszowa 2 / p. Jan Roszko/w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również w internecie, na stronie BIP gminy: www.bip.miastoryn.pl. w zakładce :
Ogłoszenia / zamówienia publiczne / zamówienia publiczne do 30000 euro
 
4. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem :
"OFERTA - wycinka 86 szt. drzew przydrożnych" należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, do dnia 25 stycznia 2018 r. do godziny 15:00. Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego oraz zaakceptowanego wzoru umowy.
 
5. Kryterium wyboru ofert jest cena : (100%) - według maksymalizacji (do podpisania umowy zostanie zaproszony oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za pozyskane drewno użytkowe).
Termin związania ofertą : 30 dni.
 
6. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Jan Roszko,:   nr tel. (87) 429 39 60,
 
7. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział przedsiębiorcy posiadający sprzęt niezbędny do wykonania zadania, posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, uprawnienia do kierowania ruchem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min 50 tys.zł.
 
 
Ryn, dnia 12 stycznia 2018 r
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu